Big_loader_ajax

Jak jde čas s Euro 7

09.11.2023

Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na jejich emise a životnost baterie neboli zkráceně Euro 7 má za cíl snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek z automobilů a přispět k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší. Navazuje na předchozí nařízení Euro 6, které platí v současné době. Navrhovaná legislativa se zaměřuje na snižování emisí oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusíku (NOx), částic a dalších znečišťujících látek a přináší vyšší emisní limity.

Návrh Evropské komise

Evropská komise navrhla 10. listopadu 2022 přísnější normy pro emise látek znečišťujících ovzduší pro vozidla se spalovacím motorem bez ohledu na použité palivo. Zavádí také povinnost měření emisí z brzd a pneumatik.  Podle návrhu Komise by norma Euro 7 do roku 2035 snížila emise dusíku z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s normou Euro 6 a o 56 % ve srovnání s normou Euro VI u autobusů a nákladních vozidel. Emise částic z osobních a dodávkových automobilů by byly o 13 % nižší a u autobusů nebo nákladních vozidel o 39 %, zatímco emisní částice z brzd by byly nižší o 27 %. Na nově uváděné automobily by se podle komise měla vztahovat emisní norma od začátku července 2025 a pro nákladní vozy a autobusy od roku 2027. Pro benzinové i diesel vozy by platili stejné normy 60 mg NOx/km. U emisí z brzd počítá návrh se zavedením limitů 7 mg/km do konce roku 2034, od roku 2035 má být limit snížen na 3 mg/km. Návrh stanovuje přípustný pokles původní kapacity akumulátorů na 80 % pro elektromobily a plug-in hybridy staré do pěti let nebo do 100 tisíc najetých kilometrů. Euro 7 požaduje, aby automobily plnili emisní limity po dobu pěti let nebo 100 tisíc kilometrů, tedy dvojnásobek oproti předchozí normě Euro 6.

 

Postoj Rady Evropské unie

O návrhu nařízení hlasovali 25. září 2023 ministři členských zemí EU odpovědní za konkurenceschopnost a výsledkem je méně ambicioznější plán v emisních limitech i ve lhůtách pro vstup v účinnost. Důležitou roli sehrálo Česko, která ve skupině osmi zemí prohlasovala mírnější verzi návrhu. Znamená to, že lhůty by se prodloužily na 30 měsíců od vstupu normy v platnost u nových typů osobních vozidel a 42 měsíců u nových aut. Pro nákladní vozidla  to má být 48 měsíců pro nové typy a 60 měsíců pro nová nákladní vozidla. Emise výfukových plynů by měly zůstat podle normy Euro 7 na 60 mg NOx/km pro zážehové  motory (benzín) a 80 mg/km pro vznětové (diesel). Rada EU v návrhu ponechala sledování emisí z brzd a pneumatik, navrhuje však pozdější lhůty pro jejich plnění.

 

Schválený návrh výboru Evropského parlamentu

V Evropském parlamentu byl tento návrh projednáván ve výboru pro životní prostředí a i zde byl návrh Euro 7 oproti původnímu návrhu komise upraven do jiné podoby.  Pro uvedení v platnost navrhuje výbor 24 měsíců pro nové typy automobilů a 36 měsíců pro nové automobily od vstupu sekundárních právních předpisů v platnost stejně, jak u osobních tak u nákladních vozidel s tím, že u nákladních vozidel by byla platná lhůta 48 měsíců pro nové typy a 60 měsíců pro všechna nová vozidla. Zároveň poslanci požadují, aby komise dokončila sekundární legislativu do 12 měsíců od vstupu primární legislativy v platnost. Datum zrušení stávajících právních předpisů EURO 6 a VI bylo navrhnuto stejné datum jako ve znění Rady na rok 2030 pro osobní a pro nákladní automobily rok 2031. Schváleny byly stejné úrovně emisí znečišťujících látek pro osobní automobily podle návrhu komise na normu 60 mg NOx/km pro benzinové i diesel vozy. Pro lehká užitková vozidla navrhují dodatečné rozdělení emisí do tří kategorií podle jejich hmotnosti. Naopak přísnější emisní limity navrhuje pro nákladní vozy a autobusy. Návrh výboru usiluje o sjednocení metodiky výpočtu pro EU u limit pro emise brzdných částic a míru otěru pneumatik s mezinárodními normami, které v současné době vypracovává Hospodářská komise OSN pro Evropu. Celkově je ambicí zvýšit limity pro brzdy i pneumatiky oproti návrhu komise stejně tak jako u odolnosti baterií, kde by mělo být vyžadováno zajištění 85 % trvanlivosti akumulátorů u elektromobilů a plug-in hybridů i po 5 letech nebo 100 tisíc kilometrů tedy o 5 % více než navrhuje komise. V rámci výboru je také navrženo zavedení environmentálního průkazu pro vozidla, který by obsahoval spotřebu paliva, stav baterie, limity emisí a výsledky technických kontrol. Dále navrhuje přísnější požadavky na dobu životnosti vozidel nebo motorů a povinnost instalovat palubní systém pro sledování reálné spotřeby paliva a energie, nadměrné emise výfukových plynů a stav akumulátorů.

O návrhu z výboru životního prostředí hlasovali na listopadovém plenárním zasedáním v Bruselu poslanci Evropského parlamentu a zprávu přijali. O konečné podobě legislativy Euro 7 bude rozhodnuto na trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise.

 

 

Využité zdroje: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0586

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13084-2023-INIT/en/pdf

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231009IPR06746/euro-7-meps-back-new-rules-to-reduce-road-transport-emissions

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6495

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AMC/2023/10-12/Item5-2023-10-09Euro7CAsfinal_EN.pdf

Autor článku : Jan Váša