Big_loader_ajax

Co pomůže českému zemědělství? Když naváže na evropské strategie

10.05.2024

Česká agrární politika neexistuje ve vakuu. Je součástí nejenom souboru právních předpisů Společné zemědělské politiky, ale také společného evropského trhu. Zemědělská sféra v Evropské unii stojí především na malých farmách a rodinných statcích. Podpora velkých hráčů a jejich produkce je spíše výsledkem lobbingu než společným politickým záměrem. O nastavení zemědělské politiky diskutovali během květnového setkání zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR s europoslancem Luďkem Niedermayerem.

Bývalý viceguvernér České národní banky a ekonomický expert Luděk Niedermayer působí v současné době v Evropském parlamentu jako člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS). V rámci tohoto klubu byla vytvořena česká delegace vedená právě Niedermayerem. V současné době Niedermayer kandiduje jako člen TOP 09 do Evropského parlamentu za koalici SPOLU. Ačkoli zemědělství není ústřední oblastí Niedermayerova působení, díky své erudici a zkušenostem dokáže na zemědělskou situaci nahlížet v evropské perspektivě a zároveň s citem pro tuzemskou situaci. Již v roce 2019 uvedl v rozhovoru pro Selskou revui následující:

„Zemědělství považuji za jedno z nejdůležitějších českých témat. Je zajímavé nejen ekonomicky, ale i společensky. Čím více je ekonomika kompetitivní a globální, tím častěji dochází k tomu, že se ti velcí dostávají k řadě zvýhodnění, to už vyplývá z jejich kapitálové a ekonomické síly. Kdybychom na tento stav nereagovali, byly by menší a střední firmy utlačovány, a ty velké by svého postavení mohly zneužívat, a to je špatná věc.“

Právě role financí a vlivy trhu na zemědělskou činnost byly ústředními tématy setkání mezi Niedermayerem a zástupci ASZ ČR. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, poznamenal, že současná debata o agrárním sektoru v České republice zapomíná na koncepční řešení a chybí v ní návrhy dlouhodobé strategie. Tyto perspektivy se ASZ ČR snaží poskytovat a nabízet je veřejnosti i vládním představitelům. S tím souvisí jedna z hlavních kritik, které Asociace směřuje na stávající nastavení zemědělských dotací. Místopředseda ASZ ČR Jan Štefl připomněl, že dotace by měly sloužit ve dvou rovinách: jako finanční podpora v péči o krajinu a jako nástroj k udržení životaschopnosti malých a středně velkých podniků. Dotace tak nemají podporovat samotnou produkci, natož pak produkci či přímo nadprodukci velkých firem, jak se nicméně děje právě v Česku.

Niedermayer potvrdil, že mnoho práce a zároveň možností se nabízí v rámci tuzemské politické úrovně. Zároveň připomněl, že zemědělská politika a ekonomika je provázána s evropskou legislativou a společným trhem. Pravidla zemědělské činnosti proto nelze určovat bez ohledu například na přijatý a schválený klimatický zákon nebo problematiku emisních povolenek. Širší obzor, v němž se agrární politika uskutečňuje, zahrnuje rovněž ekonomickou dynamiku mezi jednotlivými státy. Pokud by se totiž velké a rozpočtově prosperující státy rozhodly výrazně podpořit své zemědělce, nebudou jim moci konkurovat výrobci z menších států, které jsou na tom fiskálně hůře, připomněl Niedermayer. Proto je podle něj podstatné, že finance pro zemědělský sektor patří do evropského rozpočtu a že jejich rozdělení není zcela na jednotlivých státech, ale záleží na společné domluvě napříč zeměmi EU. Důležitý je sdílený trh, na němž lze vyjednávat pravidla a cíle. Fungování společného trhu je ostatně jednou z priorit Niedermayerova programu.

Niedermayer zdůraznil, že pravicová politika by měla podporovat tržní soutěž, nicméně místo toho se často spíše posilují pozice velkých hráčů. To platí i o zemědělské oblasti, kde jsou malé a středně velké podniky považovány za páteř evropského agrárního sektoru, nicméně postavení těchto farem je mnohdy zastíněno prací lobbistů, kteří hájí zájmy velkých společností a holdingů. V té souvislosti zmínil Šebek připravované zákonné ukotvení rodinných farem inspirované podobnou legislativou v řadě dalších zemí EU a Niedermayer vyjádřil zájem o stav celého procesu. Obě strany se shodly na tom, že důležitost těchto podniků spočívá hlavně v jejich přínosu pro celou společnost a právě proto rodinné farmy zejména v ČR potřebují legislativní i všeobecnou podporu.

Zároveň by kroky tímto směrem neměly znamenat navýšení byrokracie. Rodinné farmy jsou jednotky, které mohou nabídnout stabilitu i pružnost, a jejich chod by neměla komplikovat nepřiměřená administrativní zátěž. Jedním z důvodů, proč jsou rodinné farmy nepostradatelnou součástí venkova i ekonomiky, je vztah členů rodinný farem ke krajině, s níž pracují, a znalost tohoto prostředí. Díky tomu dokáží rozhodnout, co je v daném místě ekonomicky i ekologicky nezbytné. Proto by tato rozhodovací zodpovědnost měla být přenechána především samotným sedlákům a neměla by být nadměrně určována shora. I v tomto ohledu ASZ ČR důsledně hájí zájmy svých členů a prosazuje více možností pro malé a střední podniky, nikoli více byrokracie.

Zástupci ASZ ČR zdůraznili, že lepší postavení rodinných farem je jednou z podstatných změn, které by měly být zařazeny i do systému české zemědělské politiky, a to společně se zastropováním dotací a transparentností majetkové propojenosti podniků s jasnou identifikací konečného příjemce dotací. Dialog a spolupráce nejenom na těchto tématech bude mezi zástupci ASZ ČR a Niedermayerem pokračovat i v dalších měsících.

ASZ ČR si uvědomuje, že zemědělství čeká řada výzev a vyjednávání, a to nejenom kvůli Zelené dohodě pro Evropu. Ta je nutností, ale také předmětem k diskuzím o vyjasnění a funkčnímu nastavení konkrétní podoby těchto opatření. Samotný Niedermayer dlouhodobě zdůrazňuje význam zdravého životního prostředí, ale také ekonomické a politické benefity, které mohou nová opatření přinést. Zelená dohoda a Fit for 55, tedy směrnice, které mají řešit hrozbu klimatické a ekologické krize, mohou podle Niedermayera zajistit ochranu planety bez zhoršení kvality života. Důraz na čisté a udržitelné energie navíc může podpořit energetickou nezávislost Evropy na ruských zdrojích. Zisky z těchto obchodů nyní pomáhají financovat ruskou agresi na Ukrajině a umožňují Rusku tahat za silnější konec provazu v energetických otázkách. Rovněž proto je důležité, že jedním ze závazků EU je snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 55 procent do roku 2030, a to ve srovnání s rokem 1990. Tyto environmentální, ale i ekonomické a politické souvislosti jsou zásadním kontextem, v němž je potřeba uvažovat o budoucích strategiích agrární oblasti.

Zároveň, jak poznamenal i Niedermayer, je mnoho změn zapotřebí prosazovat na úrovni české politiky. Také z toho důvodu by čeští zástupci v Evropském parlamentu měli působit oběma směry: zprostředkovávat nejenom tuzemské zájmy na evropské úrovni, ale také do Česka dostávat evropskou perspektivu. Její součástí je i podpora rodinných hospodářství, schopnost rozlišovat malé, střední a velké podniky a podle toho rozpoznávat jejich potřeby. To se zatím v Česku příliš neděje. Zdejší zemědělská politika se soustředila především na otázku, jak z Evropské unie vyčerpat co nejvíce dotací. K odolnějšímu a konkurenceschopnějšímu stavu agrárního sektoru tato cesta ale zatím nevedla. Česko se stalo spíše výjimkou, v níž se peníze přesouvají k obřím firmám a malé a střední podniky jsou považovány za zajímavý kolorit. České zemědělství by proto mělo konečně plně navázat na unijní strategie, aby se tak stalo jejich integrální a funkční součástí.

Autor článku : Lukáš Senft, ASZ ČR
Zdroj : Asociace soukromého zemědělství ČR