Big_loader_ajax

Zásobníky plynu v EU musí být před zimou naplněny na 80 %. Parlament podpořil návrh Komise.

12.04.2022

O návrhu Evropské komise o novelizaci nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Evropská komise předložila (v souvislosti se snižováním závislosti na dovozu fosilních paliv ze zemí mimo EU) návrh nařízení stanovující povinnost pro členské státy zajistit k 1. listopadu 2022 minimální podíl skladovaného plynu ve výši 80 % kapacit všech skladovacích zařízení na území členského státu, od roku 2023 potom ve výši 90 %.

Pro členské státy jsou určeny také specifické mezitímní, takzvané kontrolní cíle. Pro Českou republiku jsou  předepsány kontrolní cíle ve výši 62 % (srpen 2022), 68 % (září) a 74 % (říjen). Pro další rok jsou  kontrolní cíle nastaveny ve výši 39 % (únor 2023), 29 % (květen), 49 % (červen), 70 % (září) a konečný cíl ve výši 90 % k 1. listopadu 2023. Pro další roky může Komise cíle dále upravit.

 

 

Minimálním množství skladovaného zemního plynu vč. kontrolních cílů

 

K 1. 8. 2022
(kontrolní cíl)

K 1. 9. 2022
(kontrolní cíl)

K 1. 10. 2022
(kontrolní cíl)

K 1. 1. 2022
(cílový stav)

ČR

62 %

68 %

74 %

80 %

 

 

K 1. 2. 2023
(kontrolní cíl)

K 1. 5. 2023

(kontrolní cíl)

K 1. 6. 2023
(kontrolní cíl)

K 1. 9. 2023
(kontrolní cíl)

K 1. 11. 2023

(cílový stav)

ČR

39 %

29 %

49 %

70 %

90 %

 

Skladování zajišťuje dodatečné dodávky plynu v případě silné poptávky nebo přerušení dodávek. Potřebu předložení návrhu vyvolala současná geopolitická situace a jedná se o dodatečné krátkodobé opatření k řešení nerovnováhy na trhu s energií a k zajištění dodávek v následujících letech. V posledních šesti měsících vedl nevyvážený trh s plynem k prudkému nárůstu cen plynu. Skladování by mělo pomoci čelit prudkému nárůstu cen plynu nebo vyrovnávat extrémní rozdíly cen plynu mezi letním a zimním obdobím.

Cílem návrhu je zejména zajistit, aby skladovací kapacity v rámci Evropské unii (které mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti dodávek) nezůstaly nevyužity a minimalizovat tak riziko nedostatečných zásob plynu na následující zimu. Důležitým aspektem návrhu je zároveň sdílení těchto skladovacích kapacit v celé Unii v duchu solidarity.

Solidární sdílení zátěžeGas storage

V duchu solidarity návrh počítá se sdílením břemene zajištění minimálního množství plynu napříč členskými státy. Ty státy, které nemají zásobníky na svém území, mají povinnost zajistit si možnost využití zásobníků v jiných členských státech. Konkrétně mají členské státy bez možnosti skladování na svém území povinnost zajistit, aby účastníci domácího trhu uzavřeli dohody s provozovateli skladovacích zařízení. Tyto dohody mají zajistit využití těchto zařízení v minimálním objemu 15 % roční spotřeby plynu členského státu bez skladovacího zařízení. V případě, že neexistuje propojení s jinými členskými státy, přeshraniční přenosová kapacita je omezená nebo existují jiné technické překážky, minimální povinný objem se podle toho úměrně snižuje.

Místo této povinnosti mohou členské státy bez zásobníků vytvořit s jedním nebo více členskými státy, které skladovací zařízení mají, alternativní mechanismus sdílení zátěže. Takový alternativní mechanismus bude podléhat oznamovací povinnosti Komisi.

Dále zůstává v platnosti již existující obecný mechanismus solidarity, který umožňuje členskému státu jako krajní řešení požádat o uplatnění solidárního opatření. V rámci toho je přímo napojený členský stát povinen přijmout nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se do té doby, než budou zajištěny dostatečné dodávky plynu zákazníkům chráněným v rámci solidarity v žádajícím státě, v nezbytném rozsahu snížily nebo nepokračovaly dodávky plynu na jeho území zákazníkům jiným než chráněným v rámci solidarity. Taková solidární pomoc se poskytuje na základě kompenzace.

Návrh novelizace nyní musí schválit Evropský parlament a Rada EU.

Doplňující informace:

Další informace např. v Q&A od Evropské komise zde.

Znění návrhu zde

Přílohy zde.

Autor článku : Zuzana Ambrozková, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera