Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 8. - 12. února

16.02.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na únorovém plenárním zasedání?

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

Podpořil jsem zřízení Nástroje pro oživení a odolnost, který tak bude moci v krátké době vstoupit v platnost. Členské státy mají čas do dubna oficiálně předložit své národní plány na podporu oživení a odolnosti, které posoudí Komise a přijme Rada. Plány na podporu oživení a odolnosti mají obsahovat reformy a veřejné investiční projekty, které budou podporovány z Nástroje pro oživení a odolnost. Po schválení plánů na podporu oživení a odolnosti bude díky EP k dispozici předběžné financování ve výši 13 % celkové částky přidělené členským státům, aby se zajistilo, že finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost se co nejrychleji dostanou tam, kde je to zapotřebí.

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné hovoří o potřebě  sladění fiskální a měnové politiky s tím, že fiskální a měnová politika se se mají doplňovat. Kladně hodnotím nouzový pandemický program nákupu aktiv ECB, jenž má podporovat hospodářské oživení eurozóny, a rychlou a masivní reakci v oblasti měnové politiky, kterou ECB přijala v kontextu nouzových opatření během krize způsobené onemocněním COVID-19. Je také třeba, aby se ECB vážně zabývala rychlým růstu nebankovního finančního sektoru, rovněž označovaného jako stínové bankovnictví, a byla nápomocna přijetí odpovídající regulace.

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Podpořil jsem tuto zprávu, protože oběhové hospodářství považuji za příležitost pro EU a evropské podniky, která jim umožní udržet si svou inovativnost a konkurenceschopnost na globálním trhu a zároveň snížit vlastní environmentální stopu.Komise a členské státy by proto měly zacílit investice na podporu iniciativ v oblasti oběhového hospodářství a inovací, k jejichž podpoře by měly být rovněž plán pro hospodářské oživení EU (Next Generation EU), Fond pro spravedlivou transformaci a program Horizont. Domnívám se, že je také třeba pracovat na vědecky podloženém měření, aby bylo možné zachytit synergie mezi oběhovým hospodářstvím a zmírňováním změny klimatu, mimo jiné i prostřednictvím měření uhlíkové stopy.

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly využíváním digitálních technologií, sociálních médií a internetových služeb jakožto hlavních nástrojů používaných k náboru obětí obchodování s lidmi a aby donucovací orgány a organizace občanské společnosti v boji proti obchodování s lidmi posílily tím, že jim poskytnou nezbytné technické znalosti a vyčlenění potřebné  zdroje. Také je třeba přijmout pravidla odpovědnosti třetích stran pro technologické společnosti, které poskytují hostitelské prostředí pro vykořisťující materiál, a zlepšit výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, poskytovateli internetových služeb a společnostmi provozujícími sociální média a podporovat veřejné informační kampaně o obchodování s lidmi v celé EU.

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k boji proti tíživým dopadům na zaměstnanost mladých lidí, např. prostřednictvím makroekonomických (fiskálních a měnových) politik, které budou směrovat veřejné výdaje na poskytování dotací na nábor nebo záruk pro mladé lidi, na podporu individualizovaných programů pro udržení a vytváření pracovních míst, na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci mladých lidí a na investice do hospodářských odvětví, která mají potenciál přijímat mladé uchazeče o zaměstnání a nabízet jim kvalitní pracovní místa a důstojné pracovní podmínky a mzdy.

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou

Podpořil jsem tuto zprávu, která  opětovně odsuzuje nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu a faktickou okupaci některých oblastí Doněcka a Luhanska a vyzývá Ruskou federaci, aby splnila své mezinárodní závazky a stáhla své vojenské síly z území Ukrajiny. Považuji také za důležité, aby ukrajinské orgány dosáhly dalšího pokroku v oblasti reforem, zejména v oblasti právního státu a boje proti korupci a zajistily nezávislost a trvalé fungování klíčových protikorupčních institucí. V této souvislosti oceňuji obnovení národního úřadu pro předcházení korupci a skutečnost, že v lednu 2020 vstoupily v platnost nové zákony o nezákonném obohacování a o informátorech, stejně jako skutečnost, že v září 2019 zahájil svou činnost vrchní protikorupční soud.

Bezpečnost jaderné elektrárny Astravec (Bělorusko)

Podpořil jsem usnesení, které  vyzývá Bělorusko, aby bez dalších odkladů zajistilo plné dodržování mezinárodních norem v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí a transparentní spolupráci s mezinárodními orgány. Stávající regulační orgán v Bělorusku je bohužel pod neustálým politickým tlakem a není dostatečně formálně ani věcně nezávislý. Je také nutné vybudovat a provozovat systém včasného varování, který by měřil radiaci v zemích EU nacházejících se v blízkosti elektrárny. Je třeba také zmínit, že navzdory společné dohodě pobaltských zemí o ukončení obchodní výměny elektřiny s Běloruskem se elektřina z Běloruska stále může dostat na trh EU prostřednictvím ruské rozvodné sítě.

Humanitární a politická situace v Jemenu

Podpořil jsem usnesení, podle kterého by jakékoli dlouhodobé řešení mělo řešit hlubší příčiny nestability v zemi a splňovat legitimní požadavky a ambice jemenských obyvatel; opakuje, že podporuje veškeré mírové politické úsilí zaměřené na ochranu suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu. Je třeba důrazně odsoudit zahraniční vměšování v Jemenu, včetně přítomnosti zahraničních jednotek a žoldnéřů na místě a požadovat okamžité stažení všech zahraničních sil. Evropská unie a všechny členské státy by měly Jemenu poskytnout balíček opatření na záchranu hospodářství, včetně devizových injekcí.

Situace v Myanmaru

Podpořil jsem usnesení, které  odsuzuje vojenský převrat  a v návaznosti na něj tvrdý zákrok armádních sil proti nezávislým aktivistům, sdělovacím prostředkům a organizacím občanské společnosti. Vyzývám k okamžitému propuštění všech aktivistů z řad občanské společnosti, mnichů a novinářů, kteří byli zatčeni pouze za to, že vyjádřili svůj nesouhlas. Jsem přesvědčen, že svržená prezidentka Su Ťij, přestože dostatečně neodsoudila porušování lidských práv menšin v Myanmaru, zůstává i nadále symbolem myanmarského lidu, pokud jde o demokratické ambice a usilování o spravedlivější a demokratičtější společnost.

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá vládu Kazachstánu, aby stáhla politicky motivovaná obvinění a ukončila veškeré formy svévolného zadržování, odvetných opatření a pronásledování namířené proti aktivistům v oblasti lidských práv, náboženským organizacím, organizacím občanské společnosti, odborům, novinářům a opozičním politickým hnutím a aby umožnila občanům svobodně vyjadřovat své politické, náboženské a jiné názory. Kazašské orgány také musí přestat používat trestní zákoník způsobem namířeným proti aktivistům, bloggerům, novinářům a dalším osobám v případech, kdy tito lidé uplatňují své právo na svobodu projevu.