Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 8. - 12. března

17.03.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na únorovém plenárním zasedání?

Program InvestEU

Program InvestEU považuji za důležitý, protože nízká míra investic do infrastruktury v Unii během finanční krize a poté opět během krize způsobené onemocněním COVID-19 oslabila schopnost Unie podporovat udržitelný růst, její úsilí o dosažení klimatické neutrality, její konkurenceschopnost a konvergenci, a stejně tak i vytváření pracovních míst. Pro splnění cílů Unie týkajících se udržitelnosti, včetně závazků Unie vztahujících se k cílům udržitelného rozvoje, a cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 přitom mají zásadní význam výrazné investice do unijní infrastruktury, zejména do propojení a energetické účinnosti a vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru. V souvislosti s tím by se podpora z Fondu InvestEU měla zaměřovat na investice do dopravy, energetiky včetně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a jiných bezpečných a udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, do environmentální infrastruktury a infrastruktury související s opatřeními v oblasti klimatu a do námořní a digitální infrastruktury, a to i pokud jde o rychlé a ultrarychlé širokopásmové připojení v celé Unii, s cílem urychlit digitální transformaci hospodářství Unie.

 

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)

Podpořil jsem vytvoření tohoto programu, protože zdraví považuji za důležitou investici a tento koncept je ústředním prvkem tohoto programu. Pokud budou lidé déle zdraví a aktivní a bude jim na základě větší zdravotní gramotnosti umožněno převzít aktivní úlohu při péči o své zdraví, bude to mít kladné účinky na zdraví, nerovnosti a nespravedlnost v oblasti zdraví, přístup k péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, kvalitu života, zdraví pracovníků, produktivitu, konkurenceschopnost a začlenění a zároveň se sníží tlak na zdravotnické systémy a rozpočty členských států. Program by měl podporovat rovněž akce, jejichž cílem je omezit nerovnosti při poskytování zdravotní péče, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech, včetně nejvzdálenějších regionů, aby tak bylo dosaženo růstu podporujícího začlenění.

 

Program „Clo”

Podpořil jsem vytvoření tohto programu, protože považuji za důležité, aby se celní spolupráce a budování kapacit soustředily na jedné straně na opatření týkající se vytváření sítí v oblasti lidských zdrojů a budování odborné způsobilosti a na straně druhé na opatření týkající se budování kapacit v oblasti informačních technologií. První oblast zjednoduší výměnu osvědčených postupů a operačních znalostí mezi členskými státy a dalšími zeměmi účastnícími se tohoto programu, a to se zvláštním důrazem na strukturovanou projektovou spolupráci umožňující hluboké a integrované formy spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, a tím připraví podmínky pro další vývoj celní unie. Druhá oblast pak umožní v rámci tohoto programu financovat dokončení souboru IT infrastruktury a systémů, včetně digitalizace interakcí mezi obchodníky a celními orgány, jakož i posílené řízení rizik, které dají celním správám v Unii možnost rozvinout se v plnohodnotné elektronické správy.

 

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO

Podporuji zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) za předpokladu, že bude slučitelný s pravidly WTO a dohodami EU o volném obchodu, tj. že nebude diskriminační a nebude představovat skryté omezení mezinárodního obchodu. Důležitým krotériem nediskriminace je pak rovnocenné zacházení s dovozy a domácí produkcí. CBAM by proto měl vytvořit rovné podmínky pro domácí a zahraniční výrobce v EU zavedením poplatku rovnocenného systému ETS za emise uhlíku z dováženého zboží v těchto odvětvích bez ohledu na jeho původ, čímž by evropskému průmyslu zajistil plnou ochranu proti úniku uhlíku a zabránil přesunu emisí do třetích zemí.

 

Správní spolupráce v oblasti daní

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že by Unie a členské státy měly zajistit harmonizovaný systém postihů a sankcí v celé Unii, aby se zabránilo zneužívání mezer a rozdílů mezi daňovými systémy členských států ze strany provozovatelů platforem. V případě porušení předpisů by měly být zvažovány finanční sankce a vyloučení z veřejných zakázek. V krajních a opakovaných případech by pak měla existovat možnost zrušit provozovateli platformy oprávnění k podnikání. S cílem řádně a plně informovat daňové poplatníky by příslušné orgány členských států měly zveřejňovat kategorie příjmů, o nichž jsou informace automaticky sdíleny s příslušnými orgány jiných členských států a třetích zemí nebo jurisdikcí. Veškeré informace týkající se přeshraničních systémů s důsledky pro třetí země by pak měly být rovněž zpřístupněny daňovým orgánům v těchto zemích.

 

Náležitá péče a odpovědnost podniků

Podpořil jsem tuto kvazilegislativní iniciativu EP, protože se domnívám, že by Unie měla přijmout závazné požadavky pro podniky, aby zjišťovaly, posuzovaly, ukončily, zmírňovaly, sledovaly, sdělovaly, řešily a napravovaly potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady na lidská práva, životní prostředí a řádnou správu ve svých hodnotových řetězcích, předcházely jim a nesly za ně odpovědnost. Jsem přesvědčen, že by tento krok byl přínosný pro zúčastněné strany i pro podniky, pokud jde o harmonizaci, právní jistotu, rovné podmínky a zmírňování nespravedlivých konkurenčních výhod třetích zemí, jež plynou z nižších standardů ochrany i ze sociálního a environmentálního dumpingu v oblasti mezinárodního obchodu. Zároveň by tento krok rzlepšil pověst podniků v Unii i pověst Unie coby tvůrce norem.

 

Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Podpořil jsem tuto zprávu a v souvislosti s ní jsem přesvědčen, že Komise a členské státy by měly zavést do praxe opatření k vyhodnocování hlavních trendů pro budoucnost práce z pohledu zdravotního postižení, a to s aktivním zapojením osob se zdravotním postižením, a napomoci tomu, aby trh práce lidi více integroval, a to s ohledem na rozmanitost osob se zdravotním postižením. Je třeba vytvořit lepší podmínky pro rozvoj dovedností osob se zdravotním postižením již od raného věku, se zvláštním důrazem na digitální a zelené dovednosti v souladu s rychle se měnící realitou a požadavky současného a budoucího trhu práce. Je důležité poskytovat osobám se zdravotním postižením po celý život odpovídající podporu, a to lepším využíváním inovativních technologií a usnadněním osobám se zdravotním postižením získat přístup k digitálním nástrojům a softwaru, které jsou nepostradatelné pro jejich nezávislý život.

 

Evropský semestr: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu a domnívám se, že Komise a Rada by měly urychlit provádění Nástroje pro oživení a odolnost s cílem zajistit rychlé rozdělení finančních prostředků, které by kromě ekonomického oživení mělo napomoci i klimatické a digitální transformaci. Považuji za důležité, aby finanční prostředky a zdroje byly směřovány projektům a příjemcům, kteří je využívají odpovědným způsobem, účinně, nejsou ve střetu zájmů a vynakládají je na životaschopné a udržitelné projekty, které mají maximální možný dopad. Připomínám v této souvislosti úlohu, kterou bude Evropský parlament plnit v rámci dialogu o oživení a odolnosti zavedeném v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, a jejíž součástí je zkoumání vazby mezi evropským semestrem a Nástrojem pro oživení a odolnost.

 

Syrský konflikt – 10 let od povstání

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné vyzývá syrský režim, aby okamžitě propustil 130 000 politických vězňů neoprávněně zadržovaných syrskými bezpečnostními silami, včetně žen, mužů a dětí, kteří násilně zmizeli; důrazně odsuzuje systematické používání mučení, nelidského zacházení a sexuálního násilí v hrůzných podmínkách, v nichž jsou zadržováni, bez přístupu k civilnímu soudu, právnímu zástupci, lékařské péči či k jejich rodinám. Zdůrazňuji také, že zdůrazňuje, že organizace Islámský stát je v regionu stále aktivní a nebyla poražena a vítám v této souvislosti stíhání státních příslušníků EU i třetích zemí, kteří se k němu připojili. V neposlední řadě yzývám Turecko, aby stáhlo své jednotky ze severní Sýrie, kterou nezákonně okupuje, aniž by k tomu mělo jakýkoli mandát OSN.

 

Vyhlášení EU zónou svobody pro osoby LGBTIQ

Podpořil jsem toto usnesení, protože je považuji za důležitý signál nesouhlasu s tím, že více než 100 vojvodství, okresů a obcí v Polsku se prohlásilo za zóny bez tzv. LGBTI ideologie a maďarské město Nagykáta zakázalo „šíření a podporu LGBTQ propagandy“. Dmnívám se, že je třeba se takto ohradit proti přímé i nepřímé diskriminaci LGBTIQ osob a také zřejmě není náhodou, že odmítavý postoj vůči LGBTIQ osobám bývá často doprovázen celkovým zhoršením situace v oblasti demokracie, právního státu a základních práv, které má značný a nezpochybnitelný negativní dopad na společnost jako celek.

 

Práva dětí

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné vyzývá EU, aby zintenzivnila svá opatření k ukončení všech forem násilí a diskriminace na dětech, včetně fyzického, sexuálního, ekonomického a psychologického násilí, zraňování, zneužívání, zanedbávání, špatného zacházení a vykořisťování páchaného online i offline, nucených sňatků, obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování dětí migrantů, mučení, vražd ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, incestu, nuceného ukončení školní docházky a využívání dětí jako vojáků. Všechny legislativní a nelegislativní iniciativy týkající se práv dětí by přitom měly zohledňovat strategii EU pro práva dítěte. Komise by pak měla zveřejnit harmonogram týkající se těchto návrhů a zajistit provádění jejich doporučení prostřednictvím vhodného a účinného monitorovacího mechanismu.

Autor článku : Luděk Niedermayer