Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 7. až 10. června

15.06.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na červnovém plenárním hlasování?

Digitální certifikát EU COVID – občané Unie

Podpořil jsem dohodu EP a Rady, protože mám za to, že osoby, které jsou očkovány nebo které měly v současnosti negativní výsledek testu na onemocnění COVID-19, nebo které se v posledních šesti měsících zotavily z onemocnění COVID-19, by neměly být v souvislosti s cestováním omezovány na volném pohybu v EU testy na infekci SARS-CoV-2 karanténou či domácí izolací. Společná pravidla pro vydávání  a uznávání tzv. Covid pasů proto považuji za důležitý nástroj umožňující postupný návrat k normálnímu životu a věřím, že administrativy členských států včetně té naší budou na jejich spuštění 1. července náležitě připraveny.

 

Střet zájmů předsedy vlády České republiky

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné poukazuje na nedostatky celkového regulačního rámce v ČR, kvůli nimž je obtížné systematicky identifikovat skutečné majitele subjektů, které získávají unijní dotace. Do tohoto zcela zapadá potvrzující informace Komise, že v rámci SZP vyplatila prostředky podnikům patřícím do koncernu Agrofert a rovněž dalším podnikům v několika jiných členských státech, jejichž skutečným majitelem je premiér Babiš, avšak nedokáže plně identifikovat všechny hospodářské subjekty, které měly z těchto plateb prospěch. Jak české orgány, tak komise proto musí zlepšit svou práci, aby střet zájmů premiéra Babiše přestal poškozovat evropské i české daňové poplatníky v situaci, kdy pan premiér Babiš bohužel nevyužil spoustu času na to, aby tento svůj problém vyřešil sám.

 

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné vítá přijetí dočasného rámce pro opatření státní podpory. Ten byl vytvořen v reakci na nečekaný vývoj v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19 s cílem umožnit členským státům poskytovat během pandemie podnikům podporu. Zároveň by rámec měl být dočasným nástrojem s tím, že obnova účinné hospodářské soutěže ve středně až dlouhodobém výhledu představuje klíč k zajištění rychlé a důsledné obnovy. V této souvislosti jsem přesvědčen, že opatření fiskální podpory by měla být s pokračujícím oživením stále cílenější.

 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje důraznou podporu unijních cílů ochrany alespoň 30 % mořských a suchozemských oblastí EU. Tato území pokrývají rozmanitou škálu ekosystémů, jako jsou lesy, mokřady, rašeliniště, travní porosty a pobřežní ekosystémy, a striktní ochrany alespoň 10 % mořských a suchozemských oblastí EU, včetně všech zbývajících původních lesů a pralesů a dalších ekosystémů bohatých na uhlík. Je důležité, aby tyto cíle byly závazné a byly prováděny členskými státy na vnitrostátní úrovni, ve spolupráci s regionálními a místními orgány a v souladu s vědecky podloženými kritérii a potřebami biologické rozmanitosti, s přihlédnutím k rozdílům ve velikosti a podílu přírodních oblastí v jednotlivých členských státech a k regionálním a místním podmínkám.

 

Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné obsahuje požadavek, aby byl stanoven cíl, že všechny výrobky v Unii připojené k internetu pro spotřebitelské i průmyslové využití, společně s celými dodavatelskými řetězci, jež je nabízejí, musí být bezpečné již od návrhu, odolné vůči kybernetickým incidentům a urychleně opraveny při zjištění slabých míst. Vítám v této souvislosti plán Komise navrhnout průřezovou legislativu o požadavcích na kybernetickou bezpečnost pro výrobky připojené k internetu a související služby při zohlednění stávajících právních předpisů (akt o kybernetické bezpečnosti, nový legislativní rámec, nařízení o normalizaci), aby se tak zabránilo roztříštěnosti.

 

Stav právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení o podmíněnosti (EU, Euratom) 2020/2092

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá Komisi, aby rychle reagovala na pokračující závažná porušování zásad právního státu v některých členských státech, jež představují vážné nebezpečí v souvislosti se spravedlivým, zákonným a nestranným rozdělováním finančních prostředků EU, zejména v rámci sdíleného řízení, a aby provedla důkladnou analýzu potřeby zahájit bez zbytečného odkladu postup stanovený v nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu. Komise by měla bezodkladně splnit své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení včetně řádného informování EP o veškerých písemných oznámeních adresovaných dotčeným členským státům, v nichž mají být uvedeny skutkové okolnosti a konkrétní důvody porušení zásad právního státu nebo o jakémkoli probíhajícím vyšetřování.

 

Kontrola průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu

Podpořil jsem usnesení, které očekává od Komise, že schválí pouze ty národní plány pro oživení a odolnost, které zcela odpovídají ustanovením a cílům nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, a že nebude dělat žádné politické ústupky, které by odporovaly ustanovením a duchu nařízení. Podporuji v této souvislosti snahy Komise o to, aby příslušná prováděcí rozhodnutí Rady byla rychle přijata ještě před létem, a její nepřetržitou spolupráci s členskými státy s cílem pomoci jim připravit kvalitní plány, které významně přispějí ke společným evropským cílům.

 

Zařazení německých nevládních organizací na seznam „nežádoucích organizací“ Ruskem a zadržení Andreje Pivovarova

Podpořil jsem usnesení, které ve světle narůstajícího případu politických vězňů v Rusku včetně případu bývalého vůdce hnutí Otevřené Rusko Andreje Pivovarova vyzývá k zavedení nové podmíněnosti do vztahů mezi EU a Ruskem zaměřené na ukončení vnitrostátní represe v Rusku namířené proti politickým aktivistům a aktivistům občanské společnosti, obráncům lidských práv a právníkům, opozičním politikům, novinářům, nezávislým sdělovacím prostředkům, odborům a nevládním organizacím, a nebude-li tato situace řešena, k zavedení nových sankcí EU, jako je zamezení přístupu ruských oligarchů a úředníků odpovědných za porušování lidských práv k nákupům nemovitostí, vízům, finančním produktům atd. v EU.

 

Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Podpořil jsem usnesení, které ostře odsuzuje únos, nucené přistání letadla a zadržení novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové běloruskými orgány a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění  a vyzývá Radu, aby urychleně schválila a zavedla hospodářské sankce, které musí být dostatečně rozsáhlé a musí mít v nejvyšší možné míře okamžitý dopad na běloruský režim, jeho stoupence a hospodářské subjekty, které režim podporují, včetně uvalení odvětvových sankcí, zejména na surovou ropu a ropné produkty, hydroxid draselný, ocel a dřevozpracující průmysl.

 

Genderový rozměr politiky soudržnosti

Podpořil jsem tuto zprávu, protože sdílím názor, že genderová rovnost se stále řeší především obecně, pouze v rámci působnosti ESF a během fáze kontextové analýzy a plánování. Bylo by však vhodné této problematice věnovat pravidelně větší pozornost během fáze provádění, monitorování a hodnocení. V tomto ohledu je nezbytné pro každou fázi plánování určit prioritní oblasti, které přispívají ke genderové rovnosti a udržitelnému rozvoji. Pravidla kohezní politiky EU měla být formulována jasně a explicitně, aby se usnadnilo jejich uplatňování ve prospěch občanů, a to i pokud jde o genderovou rovnost a rovnost žen a mužů.

Autor článku : Luděk Niedermayer