Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 23. - 25. listopadu

03.12.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na říjnovém plenárním zasedání?

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I

Nový právní rámec pro SZP na nadcházející období jsem nepodpořil, zejména proto, že  v rozporu s návrhem Komise a se schváleným postojem EP v 1. čtení neobsahuje povinné stropy pro přímé platby, které by zajistily přesun části zemědělských dotací od obřích agropodniků a agroholdingů k malým a středním zemědělcům. Za poměrně slabé považuji i jiné části nových pravidel, čekal jsem od celého legislativního balíčku SZP víc, i když v některých ohledech určitý pokrok představuje.

 

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I

Podpořil jsem tuto zprávu, která řeší úpravu přechodného opatření, podle něhož jsou správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dočasně osvobozeny od požadavku poskytovat retailovým investorům sdělení klíčových informací. Toto opatření v současné době platí do 31. prosince 2021 a dle schválené zprávy bude toto přechodné opatření prodlouženo do 31. prosince 2022. To poskytne čas potřebný k přípravě na konec přechodného opatření a k zavedení druhého opatření od 1. ledna 2023.

 

Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné zdůrazňuje, že v situacích, kdy je přímým příjemcem společnost vlastněná jinou společností, by mělo být možné identifikovat také skutečné majitele druhé společnosti, a že by tato povinnost měla platit pro všechny společnosti, které jsou součástí dané vlastnické struktury. Mateřské společnosti by proto měly příjemcům přidělovat jedinečná identifikační čísla tak, aby každá dceřiná společnost měla pořadové číslo, které umožní skutečně zjistit, ke kterým konečným příjemcům a skutečným vlastníkům peníze směřují. Revize finančního nařízení EU by měla rovněž zajistit, aby veřejné subjekty, které jsou přímými příjemci prostředků Unie, měly povinnost podávat zprávy o konečných příjemcích prostředků, tj. zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby odlišné od samotného veřejného subjektu.

 

Evropská strategie pro kritické suroviny

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné žádá Komisi, aby diverzifikovala dodavatelské řetězce pro primární i sekundární zdroje, a vyzývá k větší transparentnosti informací týkajících se dodavatelských řetězců. Komisi by měla, pokud jde o udržitelné získávání kritických surovin, posílit spolupráci se třetími zeměmi, zejména s podobně smýšlejícími partnery, a to i v rámci jejího zapojení do Světové obchodní organizace (WTO). Komise a členské státy by také měly uvolňovat potenciál projektů v oblasti zpracovávání druhotných surovin prostřednictvím zvláštních pobídek, včetně zrychleného udělování licencí, a poskytovat pobídky k opětovnému využívání kritických surovin s cílem zajistit k nim spolehlivý, bezpečný a udržitelný přístup.

 

Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost

Podpořil jsem tuto zprávu, která opět nepřímo zmiňuje střet zájmů českého premiéra Babiše, když vyjadřuje politování nad tím, že v některých členských státech stále přetrvávají problémy týkající se střetů zájmů na nejvyšší úrovni. Komise by proto v tomto ohledu měla zhodnotit, zda jsou příslušná ustanovení finančního nařízení dostatečně účinná při předcházení a řešení střetu zájmů v rámci procesu plnění a kontroly rozpočtu EU. Finanční nařízení by proto mělo obsahovat ustanovení, která stanoví odpovědným subjektům povinnost, aby shromažďovaly a vedly jednotné záznamy o hospodářských subjektech a skutečných majitelích, kteří jsou příjemci prostředků, s cílem umožnit jejich identifikaci napříč programy EU bez ohledu na to, kdo tyto programy provádí, a na způsob řízení (přímé, nepřímé či sdílené).

 

Farmaceutická strategie pro Evropu

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá Komisi, aby za koordinace Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájila proces definování neuspokojených léčebných potřeb, aby bylo možné vypracovat společnou definici, která by pomohla lépe se orientovat ve výzkumných potřebách a zabránila by používání různých definic neuspokojených léčebných potřeb, což v rané fázi vede k přemrštěným cenám při uvádění léčivých přípravků na trh. Komise by také měla využít a koordinovat farmaceutické, průmyslové a digitální strategie a obnovenou obchodní politiku EU a další příslušné politiky k podpoře evropské konkurenceschopnosti a k zajištění schopnosti EU soutěžit s konkurenčními oblastmi.

 

Zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení s cílem zlepšit digitální prosazování práv na sociální zabezpečení a spravedlivou mobilitu

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh EPSZ s cílem poskytnout vnitrostátním orgánům, jako jsou inspektoráty práce a sociálního zabezpečení a sociální partneři, pokud provádějí inspekce práce a sociálního zabezpečení nebo se na nich podílejí, nástroj k účinnému prosazování vnitrostátního práva a práva EU ověřující informace v reálném čase. Jsem přesvědčen, že EPSZ by měl zejména umožnit ověřování místa výkonu práce, místa zaměstnání, pracovního poměru a totožnosti pracovníků v reálném čase. Komise by měla posoudit možnost, že by EPSZ umožňoval kontrolu dalších důležitých informací, aniž by byla dotčena pravidla ochrany údajů a při zajištění rovného zacházení.

 

Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné vyzývá Komisi a Radu, aby spolupracovaly se všemi členy WTO s cílem zahájit diskusi o zavedení nových pravidel, jež by řešilo současné nedostatky v souboru pravidel týkajících se nekalých obchodních praktik, padělání, dotací narušujících trh, státních podniků a nucených transferů technologií. Reforma WTO by měla usnadnit začlenění otevřených vícestranných dohod s cílem zajistit pokrok v oblastech, na něž dosud nejsou připraveni všichni členové. Stálo by za to pokusit se o vypracování nového systému posílené spolupráce, např. po vzoru systému používaného v Evropské unii, s jasnými pravidly pro minimální počet členů, kteří by se měli podílet na vícestranné iniciativě, a na tomto základě vytvořit jednoduchý mechanismus, který by umožnil začlenění výsledných dohod do struktury WTO.

 

Bezpečnost parkovišť pro nákladní vozidla v EU

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné vyzývá Komisi, aby podpořila zvýšení počtu dostupných parkovišť pro nákladní automobily a zlepšila jejich kvalitu, bezpečnost a propojení prostřednictvím legislativních iniciativ, programů evropských strukturálních a investičních fondů, mechanismů na podporu spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a dalších dostupných nástrojů, jako je program financování Nástroje pro propojení Evropy. Komise a Rada by také měly přijmout nezbytná opatření k navázání a rozvoji policejní spolupráce za účasti příslušných orgánů všech členských států za účelem prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů na silnicích a parkovištích.

 

Porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou

Podpořil jsem toto usnesení, které odsuzuje zločiny spáchané Wagnerovou skupinou a s ní souvisejícími soukromými vojenskými subjekty a vyjadřuje pevné přesvědčení, že s Wagnerovou skupinou i jinými poskytovateli bezpečnostních služeb řízenými Ruskem by se mělo zacházet jako se zástupnými organizacemi ruského státu. Je důležité, aby ESVČ  vypracovala zprávu o aktivitách Wagnerovy skupiny, která poskytne přehled o jejích zločinech, a tím přispěje k tomu, že se skupina bude muset ze svých činů zodpovídat, a vytvoří podmínky k tomu, aby pachatelé mohli být stíháni mezinárodními soudy.

Autor článku : Luděk Niedermayer, Jan Tlamycha