Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 19. - 21. října

29.10.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na říjnovém plenárním zasedání?

Správci úvěrů a obchodníci s úvěry

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která má za cíl podpořit rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání v Unii odstraněním překážek bránících převodu těchto úvěrů úvěrovými institucemi na obchodníky s úvěry a stanovením ochranných opatření pro jejich převod a současně má chránit práva dlužníků. Každé přijaté opatření by mělo harmonizovat požadavky na udělení povolení správcům úvěru. Správci úvěru a obchodníci s úvěry by měli vždy jednat v dobré víře, postupovat vůči dlužníkům spravedlivě a respektovat jejich soukromí. Neměli by dlužníky obtěžovat ani jim poskytovat zavádějící informace. Před prvním vymáháním pohledávek a kdykoli, kdy je o to dlužník požádá, by mu měli poskytnout informace mimo jiné o tom, že došlo k převodu, o totožnosti a kontaktních údajích obchodníka s úvěry a správce úvěru, pokud je určen, a také informace o výši částek, které dlužník dluží.

 

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že do úvah a rozhodování o evropském zemědělství mají být zahrnuti jak zemědělci, tak spotřebitelé. Jsem toho názoru, že v zájmu obou skupin úspěšný přechod na udržitelnější potravinový systém. V tomto smyslu považuji ekologickou transformaci v produkci potravin a z toho plynoucí přínos ke zmírňování změny klimatu za příležitost k zajištění udržitelných, bezpečných, cenově dostupných, zdravých potravin. Má-li být zajištěn přiměřený příspěvek z tohoto odvětví, mělo by být zemědělství pevnou součástí úsilí EU o posun na cestě k nulovým emisím nejpozději do roku 2050 a zároveň by mělo řešit otázku emisí, které jsou spojeny s evropskou produkcí a spotřebou potravin, ale které vznikají mimo Evropu.


Ochrana pracovníků před azbestem

Podpořil jsem tuto zprávu, která poukazuje na to, že azbest je vysoce nebezpečná karcinogenní látka používaná na celém světě ve stavebních i jiných materiálech v mnoha oblastech každodenního života a expozice azbestu hrozí mnoha různým skupinám, mimo jiné pracovníkům v odvětví stavebnictví a renovace, těžby surovin či likvidace odpadu, ale i hasičům, vlastníkům domů a jejich nájemníkům. Proto by měla Komise předložit evropskou strategii pro odstranění veškerého azbestu, která bude zahrnovat mimo jiné i návrh na aktualizaci směrnice 2009/148/ES s cílem posílit opatření Unie na ochranu pracovníků před hrozbou azbestu a zabránit novému nárůstu počtu obětí azbestu v průběhu renovační vlny a uznávání nemocí z povolání, včetně všech známých nemocí souvisejících s azbestem.

 

Evropská média v digitální dekádě

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyjadřuje znepokojení nad tím, že v některých členských státech došlo k převzetí sdělovacích prostředků státem, což je usnadněno narušováním mediálního trhu a koncentrací vlastnictví, jakož i zneužíváním regulačních nástrojů k budování mediálního odvětví závislého na vládě na úkor kritické žurnalistiky ve veřejném zájmu.

Jsem přesvědčen, že EU může přispět k dalšímu posílení mezinárodních norem svobody sdělovacích prostředků v rámci EU i mimo ni, a proto by Komise měla vytvořit mechanismus zahrnující všechna média s cílem posílit schopnost EU monitorovat a sankcionovat opatření, která by omezovala či poškozovala svobodu sdělovacích prostředků.

 

Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem

Podpořil jsem tuto zprávu, která považuje za důležité dále rozvíjet všechny úrovně partnerství a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem a podporovat plnou účast Tchaj-wanu jako pozorovatele na zasedáních, v mechanismech a činnostech mezinárodních orgánů a organizací. Je třeba podporovat intenzivnější hospodářskou, vědeckou, kulturní a politickou spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem za účasti zástupců členských států. Zpráva také odsuzuje hrozby odvetnými opatřeními a nátlak ČLR na Miloše Vystrčila, předsedu českého Senátu, kvůli jeho návštěvě Tchaj-wanu v srpnu 2020 a poukazuje na to, že Česká republika a všechny svrchované země mají právo rozvíjet hospodářskou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem.

 

Strategie EU ke snížení emisí methanu

Podpořil jsem tuto zúrávu, která uznává, že je důležité a zapotřebí podporovat dobrovolné odvětvové iniciativy zaměřené na snižování emisí methanu, ale při vědomí toho, že dobrovolnými opatřeními lze dosáhnout pouze omezeného účinku a je kromě toho třeba přijmout regulační opatření, aby se zintenzivnilo snižování emisí methanu, což je nezbytné pro dosažení klimatických cílů Pařížské dohody. Regulační iniciativy by přitom měly zohledňovat osvědčené postupy vyplývající ze stávajících dobrovolných opatření, zahrnovat všechny zúčastněné strany s cílem zajistit proveditelnost a účinnost těchto navrhovaných iniciativ a brát v úvahu hospodářské, sociální a environmentální náklady v případě činnosti i nečinnosti, jakož i aspekt životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, a účinně uplatňovat zásadu „významně nepoškozovat“, přičemž přijetí těchto iniciativ musí předcházet důkladné posouzení dopadů.

 

Konference OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow, Spojené království (COP26)

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné zdůrazňuje, že na konferenci COP26 bude nutné obnovit mezinárodní koalice, které budou usilovat o dosažení ambiciózních cílů v oblasti ekologické vyváženosti. Komise a členské státy by proto měly úzce spolupracovat s velkými emitenty, zeměmi ohroženými změnou klimatu, transatlantickými partnery a britským předsednictvím COP26 s cílem předložit na zasedání COP26 návrhy, jak by jednotlivé státy měly urychlit činnost směřující ke zvýšení závazků na úroveň nutnou k udržení oteplení pod úrovní 1,5 °C. EU by v tomto ohledu měla zintenzivnit svou diplomatickou komunikaci a budování spojenectví s rozvojovými a nejzranitelnějšími zeměmi s cílem působit jako prostředník mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, což bylo v minulosti zásadní pro to, aby bylo na konferencích COP dosaženo co nejlepších výsledků.

 

Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům

Podpořil jsem usnesení, které s politováním konstatuje, že se v dokumentech kauzy Pandora papers objevila také celá řada politiků, včetně vysoce postavených osob s rozhodovacími pravomocemi v EU, jako je i český premiér Andrej Babiš. Komise by v této souvislosti měla prověřit údaje odhalené pomocí těchto dokumentů a zanalyzovat, zda je vhodné přijmout na úrovni EU další legislativní kroky a také zda je nutné zahájit řízení spojené s prosazováním stávajících právních předpisů. Úřad evropského veřejného žalobce by pak měl posoudit, zda údaje odhalené v dokumentech Pandora Papers vyžadují v rámci jeho mandátu další šetření.

 

Krize právního státu v Polsku a zásada přednosti práva EU

Podpořil jsem toto usnesení, protože rozhodnutí polského ústavního soudu považuji za útok na evropské společenství hodnot a práva jako celek. Žádný ústavní osud členského státu dosud nezašel ve zpochybňování práva EU tak daleko, jako právě polský ústavní soud. A žádný nekonstatoval protiústavnost konkrétních článků smluv o EU, k jejichž respektování se přitom Polsko svým vstupem do EU přihlásilo. Závažnost situace umocňuje to, že ke zpochybnění zakládacích smluv EU došlo z popudu současného polského premiéra, který tak znovu zneužil soudní moc ke svým politickým cílům.

 

Pokyny pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG)

Podpořil jsem toto usnesení, protože sdílím názor, že pro splnění cílů EU v oblasti klimatu, energetiky a ochrany životního prostředí je klíčová environmentálně udržitelná státní podpora. Komise by proto měla uvést různé kategorie podpory do souladu s evropským právním rámcem pro klima, a podpořit tak nákladově efektivní a spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě a usnadnit postupné ukončení používání fosilních paliv, které by mělo být doprovázeno možnostmi podpory pro nové technologie, jež budou méně uhlíkově náročné. Komise by v této souvislosti měla provést dostatečně podrobnou kategorizaci odvětví, a předejít tak tomu, aby byly kvůli nepříznivé odvětvové kategorizaci ze získávání státní podpory vyloučeny společnosti, jež jsou jinak způsobilé.

 

Autor článku : Luděk Niedermayer, Jan Tlamycha