Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 18. - 22. ledna

27.01.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na lednovém plenárním zasedání?

Provádění evropského zatýkacího rozkazu (EZR) a postupy předávání mezi členskými státy

Podpořil jsem toto usnesení, protože EZR považuji za nepostradatelný nástroj v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti. EZR slouží k tomu, aby byli pachatelé závažných trestných činů postaveni před spravedlnost v členském státě, v němž řízení proběhlo nebo probíhá. Jsem přesvědčen, že EZR výrazně usnadnil a zlepšil spolupráci ve věci předávání. Avšak v posledních dvaceti letech svět prochází digitální transformací, která změnila charakter trestné činnosti, a na to je třeba reagovat. Proto by měl být EZR odpovídajícím způsobem posílen a zdokonalen, aby se zvýšila jeho účinnost, bezprostřednost a dodržování rozhodnutí vnitrostátních soudů.

 

Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

Hlasoval jsem pro usnesení, které mimo jiné vyzývá členské státy, aby odstranily překážky bránící volnému pohybu služeb na jednotném trhu. Členské státy by v tomto ohledu měly zmírnit zbytečné požadavky a digitalizovat dokumentační postup pro přeshraniční poskytování služeb. Je třeba se také zabývat tím, že mnoho inovativních nebo rostoucích společností se po dosažení určité velikosti snaží usadit mimo EU, přičemž nadále působí na jednotném trhu. Lze mít za to, že plné dosažení volného pohybu služeb může přispět k návratu výroby zpět do Evropské unie a ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků EU na světových trzích.

 

Umělá inteligence (UI): otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva

Vyjádřil jsem svou podporu zprávě, která mimo jiné zdůrazňuje, že UI používaná ve vojenském a civilním kontextu musí být pod lidskou kontrolou. Zaručí to, že člověk bude mít prostředky k její nápravě, zastavení nebo vyřazení z provozu - a to v případě nepředvídaného chování, náhodného zásahu, kybernetických útoků či zásahů třetích stran do technologie založené na UI nebo v případě získání technologie třetími stranami. Za důležitou součást textu považuji rovněž to, že případnému zvážení zavedení moratoria na používání UI systémů na veřejnosti veřejnými orgány a ve vnitřních prostorách, které slouží vzdělávání a zdravotní péči, předcházelo posouzení důsledků takového moratoria. Týká se to také využívání těchto systémů za účelem vymáhání práva v prostorách s částečně veřejnou povahou, například letiště, k němuž je Komise vyzývána.

 

Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Podpořil jsem usnesení, které připomíná, že vnitrostátní a příhraniční regiony v celé EU tvoří 40 % území EU a jsou domovem třetině jejích obyvatel. Proto bychom měli věnovat zvláštní pozornost usnadnění přeshraničních propojení, zlepšování interoperability a přispívání k multimodální integraci dopravní infrastruktury v Unii. Komise by se měla mimo jiné zaměřit na plné zavedení alternativních paliv pro všechny druhy dopravy, zejména znovuobnovitelných paliv za účelem dekarbonizace. A to včetně rozvoje příslušných technologií, infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva (např. zařízení pro nabíjení vozidel na elektropohon a zařízení pro tankování LNG a vodíku), norem v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a interoperability.

 

Zatčení Alexeje Navalného

Hlasoval jsem pro usnesení, které ostře odsuzuje zadržování Alexeje Navalného a jeho příznivců a zároveň vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Usnesení též odsuzuje politicky motivovanou represi, kterou proti nim používají ruské orgány, mimo jiné prostřednictvím soudního systému. Dále odsuzuje pokus o zavraždění Alexeje Navalného a vyjadřuje hluboké znepokojení nad zmenšujícím se prostorem pro politickou opozici, nesouhlasné projevy a občanskou společnost v Ruské federaci. EU by měla v této souvislosti zvýšit podporu poskytovanou ruským disidentům, nevládním organizacím a organizacím občanské společnosti a nezávislým sdělovacím prostředkům a novinářům. Je také důležité, aby členské státy EU své postoje vůči Rusku koordinovaly a aby na bilaterálních a multilaterálních fórech vystupovaly vůči Rusku jednotně a tvrdě.

 

Právo odpojit se

Podpořil jsem usnesení, které upozorňuje na to, že neustálé připojení v kombinaci s vysokými nároky na výkon zaměstnání a rostoucím očekáváním na dosažitelnost zaměstnanců může nepříznivě ovlivnit základní práva pracovníků. Také to má neblahý vliv na rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem a jejich fyzické a duševní zdraví a pohodu. Usnesení v tomto mimo jiné odkazuje na studii nadace Eurofound, podle níž 27 % respondentů pracujících z domova uvedlo,  že pracovali v době svého volna, aby splnili pracovní požadavky. Přibývá přitom důkazů, že přerušování mimopracovní doby pracovníků a prodlužování jejich pracovní doby může kromě zvýšení rizika neplaceného přesčasu mít za následek také  psychosociální, duševní a fyzické problémy. Mezi nimi jsou úzkost, deprese, vyhoření a „technostres“. Také má dopad na pracovní únavu a na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a dobu odpočinku od práce.

 

Reforma unijního seznamu daňových rájů

Vzjádřil jsem se pro toto usnesení, protože jsem přesvědčen, že je třeba účinnějších opatření na ochranu proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Bohužel je nutno konstatovat, že mezi unijním seznamem nespolupracujících jurisdikcí a jeho vnitrostátními obdobami existují značné rozdíly. Proto by Komise měla vyvinout větší úsilí směrem ke sladění vnitrostátních seznamů se seznamem EU. Bylo by užitečné, kdyby pravidla státní podpory a podpůrné programy členských států zajišťovaly, aby podniky s hospodářskými vazbami na nespolupracující jurisdikce, jako jsou subjekty usazené v těchto jurisdikcích pro daňové účely, nebyly způsobilé pro čerpání podpory. K uskutečnění uvedeného účelu je však nezbytná transparentnost pomocí veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí za všechna odvětví, které je stále ve stádiu projednávání legislativního návrhu.

 

Strategie EU pro rovnost žen a mužů

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné požaduje dostupné a kvalitní služby v oblasti péče o děti a dlouhodobé péče. Zejména ženám by to zjednodušilo návrat do zaměstnání a sladění pracovního a soukromého života. Usnesení také poukazuje na důležitost vytvoření sítě jeslí a školek. Zároveň upozorňuje na to, že se jedná se o širokou sociální odpovědnost a mělo by se jednat o univerzální službu, která bude skutečně dostupná všem dětem a rodinám, které chtějí tuto síť využívat. Členské státy by také měly dobu péče jako je mateřská, otcovská a rodičovská dovolená spravedlivě započítávat do důchodových nároků.

 

Překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice

Toto usnesení, pro které jsem hlasoval, mimo jiné vyzývá Komisi a členské státy, aby v plné míře analyzovaly příčiny a faktory, proč ženy ve vysoké míře předčasně ukončují profesní dráhu v digitálním odvětví. Usnesení se zaměřuje na analyzování dopadu nedostatečné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a na schopnost žen zapojit se do zvyšování kvalifikace potřebné k udržení požadované úrovně dovedností v odvětví IKT. Komise a členské státy by v tomto ohledu měly vytvořit mechanismy a programy pro začlenění žen a dívek do iniciativ v digitálním odvětví týkajících se vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti.

 

Zásah proti demokratické opozici v Hongkongu

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá hongkongské orgány, aby okamžitě přestaly používat zákon o národní bezpečnosti k potlačování práv na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování. Dalším krokem by mělo být zabránění vyloučení členů místních rad, jakož i jakýmkoli změnám volebního zákona, které by ještě více omezily prostor prodemokratického tábora. Takové změny bz byly v rozporu se zákonnými zárukami hongkongského základního zákona a s mezinárodními závazky a normami. Je třeba trvat na tom, že zavedení zákona o národní bezpečnosti je v rozporu se závazky a povinnostmi Čínské lidové republiky. Tyto závazky vyplývají z mezinárodního práva, zejména společného čínsko-britského prohlášení, které znemožňuje navázání vztahu mezi Čínou a EU založeného na důvěře a narušuje budoucí spolupráci.

Veškeré hlasování lednového plenárního týdne naleznete zde.

Autor článku : Luděk Niedermayer