Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 5. - 8. října

16.10.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na zářijovém plenárním zasedání?

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

Podpořil jsem zprávu, protože hodnoty demokracie a právního státu považuji za nesamozřejmé a pokud o ně nebudeme pečovat, mohou se nám tyto pilíře evropské integrace možná pomalu, ale jistě, začít drolit. Jsem přesvědčen, že roční cyklus monitorování musí obsahovat jasná doporučení pro konkrétní stát a příslušné lhůty a cíle, jejichž plnění bude hodnoceno v následných výročních či naléhavých zprávách;

Zdůrazňuje, že neprovedení vydaných doporučení musí být spojeno s konkrétními opatřeními Unie, včetně postupů podle článku 7 SEU, řízení o nesplnění povinnosti a rozpočtové podmíněnosti, jakmile bude v platnosti. Doporučení by přitom měla být zaměřena nejen na řešení porušování předpisů, ale také na podporu politik, které občanům umožňují práva a hodnoty Unie využívat.

 

Evropský právní rámec pro klima

Podpořil jsem postoj v 1. čtení, který považuji za kvalitní základ pro nadcházející jednání s Radou. Existenční hrozba vyplývající ze změny klimatu vyžaduje posílení ambicí a zintenzivnění opatření v oblasti klimatu ze strany Unie a členských států, a tak podle mého názoru není na škodu, že těsnou většinou prošel emisní cíl 60 %, který je o něco ambicióznější než návrh Komise, ale nikoli přehnaně ambiciózní ve vztahu k závazkům obsaženým v Pařížské dohodě  z roku 2015. Ochranu klimatu považuji za příležitost pro evropské hospodářství i pro evropský průmysl z hlediska jeho inovačního potenciálu. Udržitelné výrobní inovace mohou podpořit evropskou průmyslovou sílu v klíčových segmentech trhu, a tím chránit a vytvářet pracovní místa.

 

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

V závěrečném hlasování o zprávě jsem se zdržel, protože ji nepovažuji za vyváženou a podle mého názoru v ní výrazně převažuje hledisko ekonomické a je opomíjeno hledisko environmentální. Zatímco značná pozornost je věnována udržitelnému hospodaření v lesích, které je ale třeba v českých podmínkách chápáno jako maximální těžba dřeva „v mezích možností“, pouze krajově je zmiňována biologická rozmanitost, které by měla být pojistkou proti ničení lesů bezohlednou těžbou dřeva. Nesouhlasím také s vstřícným přístupem k produkci biomasy z dřeva v lesích, protože tu považuji za jednu z příčin neuspokojivého stavu lesů, který je problémem nejenom v ČR, ale i v jiných evropských zemích.

 

Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

Podpořil jsem zprávu, protože digitální finančnictví hraje stále důležitější roli v rozvoji finančních aktivit a nabízí podnikům i občanům více možností k financování i investicím. Mělo by proto dojít k přehodnocení opatření týkajících se regulace digitálního finančnictví, zejména s ohledem na rostoucí význam, který toto odvětví získalo v průběhu pandemie COVID-19, a prostřednictvím vhodného regulačního rámce a ustanovení v oblasti ochrany spotřebitelů je také třeba řešit specifická rizika, která s sebou digitální finančnictví nese na úrovni regulace a dohledu. Vzhledem k tomu, že vývoj celé řady technologií spojených s digitálním finančnictvím je stále v počátcích, měla by být všechna nová legislativní opatření podrobena důkladnému posouzení rizik a přínosů pro spotřebitele a finanční stabilitu.

 

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné vyzývá k odstranění překážek a byrokracie tam, kde je to vhodné, včetně případného zjednodušení a úměrnějšího uplatňování právních předpisů, pokud to vede k finanční stabilitě, aby se tak diverzifikovaly zdroje financování evropských podniků, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky, včetně startupů a podniků se střední tržní kapitalizací, s cílem podpořit jejich schopnost získat přístup na kapitálové trhy. Za důležitou považuji také výzvu Komisi, aby posílila povinnou zpětnou vazbu poskytovanou bankami při zamítání žádostí malých a středních podniků o úvěry, neboť komplexnější zpětná vazba by mohla malým a středním podnikům, jejichž žádosti byly zamítnuty, poskytnout příležitost k tomu, aby upravily svůj obchodní přístup a poučily se.

 

Eritrea, případ Dawita Isaaka

Podpořil jsem usnesení, které žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů svědomí v Eritreji, zejména občana EU Dawita Isaaka a dalších novinářů zadržovaných od září 2001, a důrazně odsuzuje systematické, rozšířené a hrubé porušování lidských práv ze strany Eritreje. V návaznosit na to vyzývá eritrejskou vládu, aby ukončila věznění stoupenců opozice, novinářů, předních náboženských představitelů a nevinných civilistů. Vyzývá také Komisi, aby zjistila, zda je dodržována podmíněnost pomoci EU, a zajistila, aby eritrejská vláda netěžila z finančních prostředků určených na projekty v Eritreji, především pokud jde o projekty realizované pomocí nucené práce v rámci základní vojenské služby.

 

Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

Podpořil jsem usnesení, které odsuzuje pokusy o přijetí protiústavního zákona o regulaci zahraničních agentů, zvláštního zákona o kybernetické trestné činnosti a zákona o trestných činech z nenávisti a vyzývá Národní shromáždění, aby tyto zákony zamítlo, stejně jako další zákony, které by omezovaly základní svobody nikaragujského lidu. Považuji za důležité, aby Rada v případě, že bude přijat navrhovaný zákon o regulaci zahraničních agentů, zvláštní zákon o kybernetické trestné činnosti a zákon o trestných činech z nenávisti, že nikaragujská vláda nebude i nadále ochotna zahájit celostátní dialog o vhodné volební reformě a že v Nikaragui budou pokračovat represe občanské společnosti a demokratické opozice, urychleně přidala na sankční seznam zodpovědné osoby a subjekty, včetně prezidenta a viceprezidenta.

 

Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

Podpořil jsem usnesení, které odsuzuje špatné zacházení s etiopskými migranty a porušování jejich lidských práv, zejména v zajišťovacích zařízeních v Saúdské Arábii, a vyzývá saúdské orgány, aby okamžitě propustily všechny zadržované osoby s upřednostněním těch, kteří se nacházejí v nejzranitelnějších situacích, včetně žen a dětí. Saúdské orgány by také měly okamžitě umožnit nezávislým mezinárodním pozorovatelům, včetně zvláštního zástupce EU pro lidská práva, vstoupit do země, pravidelně monitorovat vězeňská a zadržovací zařízení, provádět nestranné vyšetřování údajného mučení a podezřelých úmrtí během zadržení. Saúdské orgány by také měly bezpodmínečně propustit všechny obránce a obránkyně ženských práv, zejména bojovnice hnutí za právo žen řídit, nestranně vyšetřit porušování jejich lidských práv a pohnat všechny pachatele ke spravedlnosti.