Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 26. - 29. dubna.

03.05.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na dubnovém plenárním hlasování? Minulý týden jsme schválili mimo jiné pozici EP ke Covid pasům, usnesení k Rusku i obchodní dohodu EU a Velké Británie.

Digitální zelený certifikát – občané Unie

Podpořil jsem zprávu, protože omezení spojená s přeshraničním cestováním způsobují komplikace zejména osobám, které denně nebo často překračují hranice na cestě do práce nebo do školy, za blízkými příbuznými, lékařskou péčí nebo kvůli péči o své blízké. Certifikát EU COVID-19 by měl proto usnadnit volný pohyb obyvatel pohraničních oblastí, sezónních přeshraničních pracovníků, dočasných přeshraničních pracovníků a pracovníků v dopravě. V souladu se zásadou nediskriminace by členské státy měly vydávat tyto certifikáty o očkování občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli očkováni očkovací látkou proti COVID-19 schválenou EMA, a měly by mít i možnost vydávat certifikáty o očkování občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli očkováni očkovací látkou zařazenou na seznam WHO k nouzovému použití.

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné vyzývá Rusko, aby ukončilo veškeré nepřátelské aktivyprováděné prostřednictvím příslušníků zpravodajských služeb prot členským státům EU  a podporuje rozhodnutí českých orgánů vyrovnat počet zaměstnanců ruského velvyslanectví v České republice a českého velvyslanectví v Rusku v reakci na zjištění, že za výbuchem zbrojního skladu ve Vrběticích stojí příslušníci ruských zpravodajských služeb. V této souvislosti EP odsuzuje následné výhrůžky Ruské federace adresované České republice a oceňuje veškeré projevy podpory a solidarity ze strany celé řady vlád členských států EU a všechny dosud nabídnuté diplomatické služby. Také vyzývá členské státy EU, aby po vzoru případu Skripal přistoupily ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů.

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

Podpořil jsem zprávu, která zdůrazňuje, že je třeba řešit problém nedostatečného zdanění digitalizované ekonomiky a že je třeba zohlednit přirozenou mobilitu vysoce digitalizovaných nadnárodních společností, zejména s ohledem na vytváření hodnot, a zajistit spravedlivé rozdělení práv na zdanění mezi všechny země, v nichž vykonávají hospodářskou činnost a vytvářejí hodnoty, včetně výzkumu a vývoje. V této souvislsoti je třeba upozornit na to, že závěrečáé zpráva OECD/G20 týkající se eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) se dospělo k závěru, že digitální ekonomika se stále více stává samotnou ekonomikou; uznává rychlou digitalizaci většiny hospodářských odvětví a potřebu daňového systému, který obstojí i v budoucnu a který nevyděluje digitální ekonomiku, ale zajišťuje spravedlivé rozdělení příjmů mezi jednotlivé země, kde je vytvářena hodnota.

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Vítám, že dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným obsahuje vymahatelné rovné podmínky, mj. v oblasti státní podpory, sociálních a environmentálních norem, dlouhodobéhoho řešení v oblasti rybolovu a nový rámec pro soudní a policejní spolupráci a spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti založený na plném dodržování Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) a právního rámce EU pro ochranu údajů. Na druhou stranu je škoda, že Spojené království neprojevilo dostatečnou politickou vůli jednat o dalších důležitých oblastech, zejména zahraniční, obranné a vnější bezpečnostní politice a rozhodlo se neúčastnit programu Erasmus+.

Ochrana půdy

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá Komisi, aby navrhla celounijní společný právní rámec pro ochranu a udržitelné využívání půdy, který se bude zabývat všemi hlavními hrozbami pro půdu, a doplnila ho o hloubkovou studii posouzení dopadů založenou na vědeckých údajích, která bude analyzovat jak náklady na opatření, tak na nečinnost z hlediska okamžitých a dlouhodobých dopadů na životní prostředí, lidské zdraví, vnitřní trh a obecnou udržitelnost. Komise by také podle mého názoru měla předložit návrh otevřeného seznamu činností s případným značným potenciálem způsobit kontaminaci půdy, přičemž tento seznam by měl být přístupný veřejnosti a pravidelně aktualizován.

Potírání šíření teroristického obsahu online

Podpořil jsem zprávu, protože se domnívám, že je třeba zabránit zneužívání hostingových služeb k šíření teroristického obsahu na internetu. Aby se zajistilo odstranění nezákonného teroristického obsahu, zavádí nařízení příkaz k odstranění, který může být vydán jako správní nebo soudní rozhodnutí příslušným orgánem v členském státě. V takových případech je poskytovatel hostingových služeb povinen do jedné hodiny obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup. Nařízení navíc harmonizuje minimální požadavky na hlášení zaslaná příslušnými orgány členských států a orgány Unie (jako je Europol) poskytovatelům hostingových služeb, která mají být posouzena na základě jejich příslušných podmínek. Osobně bych byl rád, aby byla podobná úprava přijata i v oblasti dětské pornografie a sexuálního zneužívání dětí online.

Mechanismus civilní ochrany Unie

Podpořil jsem zprávu, protože změna klimatu vede ke zvýšení četnosti, intenzity a složitosti přírodních katastrof v Unii i jinde ve světě, a tak je nutná i vysoká míra solidarity mezi zeměmi. Přírodní katastrofy, jako jsou lesní požáry, mohou vést ke ztrátám na lidských životech, možnostech obživy a biologické rozmanitosti, způsobují uvolňování vysokých množství emisí uhlíku a snižování schopnosti planety absorbovat uhlík, což změnu klimatu dále zhoršuje. Je proto zásadní, aby byla posílena prevence katastrof i připravenost a odezva na ně a aby mechanismus Unie zahrnoval dostatečné kapacity, a to i během přechodného období pro kapacity rescEU, aby bylo možné zasáhnout v případě, že dojde k lesním požárům a jiným přírodním katastrofám souvisejícím s klimatem.

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Vítám dohodu jako další krok ke zlepšení norem pro etické zastupování zájmů (lobbying), i když bych upřednostnil zřízení rejstříku transparentnosti prostřednictvím právního aktu, neboť to by byl způsob, jak právně zavázat třetí strany. Vítám také, že Rada se z pozorovatele stala oficiální stranou dohody. Je však škoda, že její účast je omezena na setkání s nejvyššími úředníky, a to pouze v rámci dobrovolných režimů, na setkání stálých zástupců a zástupců stálých zástupců během jejich předsednictví a v průběhu šesti měsíců, které mu předcházejí. Považoval bych za žádoucí, aby se těchto dobrovolných režimů aktivně účastnila všechna stálá zastoupení, aby je uplatňovala i po skončení svého předsednictví a aby byly rozšířeny i na další úředníky.

Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Podpořil jsem zprávu, protože se domnívám, že námořní odvětví by mělo přispívat k úsilí Unie o snižování emisí skleníkových plynů a zároveň zajišťovat konkurenceschopnost odvětví. Při snižování emisí z námořní dopravy je přitom třeba využívat všech snadno použitelných možností, včetně přechodných technologií jako alternativ pro těžké topné oleje, a investovat do nich, a zároveň najít a financovat dlouhodobé alternativy s nulovými emisemi. Zdůrazňuji v této souvislosti význam přechodných technologií, jako je LNG a infrastruktura pro LNG, pro postupný přechod na alternativy s nulovými emisemi v námořním odvětví.

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty pomohou posílit a prosadit hodnoty EU a dodržování zásad právního státu a zachování otevřených, demokratických, inkluzivních a tvůrčích společností, což Evropané očekávají. Koneckonců již podle stávajících pravidel jsou členské státy povinny prokázat, že jejich pravidla a postupy pro finanční řízení prostředků EU jsou odolné a financování je dostatečně chráněno proti zneužití a podvodům. Pouze nezávislé soudnictví, které prosazuje právní stát a právní jistotu ve všech členských státech, může zaručit, že peníze z rozpočtu EU budou dostatečně ochráněny.

Program Spravedlnost na období 2021–2027

Podpořil jsem zprávu, protože prosazování a obrana hodnot a práv EU má hluboký dopad na politický, sociální, kulturní, právní a hospodářský život Unie a přispívá k tomu, aby EU přinášela hmatatelné výsledky v každodenním lidském životě. Opatření na úrovni EU v této oblasti musí být udržitelné a posílené, aby řešilo přetrvávající nedostatky a nové problémy a zajistilo prosazování, účinnou ochranu a dodržování práv a hodnot. Program by měl také přispět k dokončení vnitřního trhu a umožnit EU, aby hrála klíčovou roli při obraně a prosazování svých hodnot na globální úrovni, což přispěje k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Autor článku : Luděk Niedermayer