Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 24.-25. března

30.03.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na březnovém miniplenárním zasedání?

Zprávy o Kosovu za roky 2019–2020

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné vyjadřuje politování nad omezeným kosovským pokrokem při provádění prvního evropského programu reforem, přičemž uznává závazek vlády vůči širokému reformnímu procesu, jak stanoví druhý evropský program reforem. Dále zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit boj proti korupci, a vyjadřuje vážné znepokojení nad zrušením zvláštní protikorupční pracovní skupiny kosovské policie. Na druhou stranu oceňuji úsilí Kosova v boji proti radikalizaci, terorismu a násilnému extremismu, včetně snižování počtu osob odcházejících bojovat do zahraničí, ale domnívám se, že je třeba vyvinout další úsilí při řešení financování terorismu.

Zprávy o Srbsku za roky 2019–2020

Vítám, že členství v EU je i nadále strategickým cílem Srbska a že patří mezi priority nově sestavené vlády. Srbské orgány by však měly ve veřejné diskusi aktivněji a jednoznačněji komunikovat svůj závazek respektovat evropské hodnoty a závazky vyplývající z procesu přistoupení k EU. Také se domnívám, že by Srbsko mělo zintenzivnit své úsilí o účinné řešení korupce a zaměřit se na prevenci a potírání korupce, a to i prostřednictvím přijetí nové protikorupční strategie.

Zprávy o Severní Makedonii za roky 2019–2020

Podpořil jsem zprávu, která vítá jasnou strategickou orientaci a odhodlání Severní Makedonie pokračovat v procesu integrace do EU. O tom svědčí pokračující provádění reforem souvisejících s přistoupením a práce na řešení bilaterálních otázek se sousedními zeměmi. Zároveň uznává pokrok, jehož bylo dosaženo při řešení rozsáhlé korupce, mimo jiné prostřednictvím lepších výsledků při vyšetřování, stíhání a souzení případů korupce na vysoké úrovni, zneužívání úředního postavení a nezákonného obohacování, ale i v této blasti je ještě třeba dalšího úsilí.

Zprávy o Albánii za roky 2019–2020

Vítám jednoznačnou strategickou orientaci a odhodlání Albánie integrovat se do EU. Ta se projevuje dobrými sousedskými vztahy a soustavným uskutečňováním reforem souvisejících s přistoupením a připomínám v tomto ohledu prohlášení Evropské rady ze dne 26. března 2020 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií. Domnívám, že je třeba, aby Albánie zlepšila boj proti korupci na všech úrovních společnosti, vlády a správy a například odstranila současnou praxi, podle níž může státní policie přijímat soukromé a sponzorské dary.

Posílení mezinárodní úlohy eura

Domnívám se, že má-li dojít k posílení mezinárodní úlohy eura, je nutné v prvé řadě  prohloubit a dokončit Hospodářskou a měnovou unii, Bankovní unii a Unii kapitálových trhů. Cílem je posílit mezinárodní konkurenceschopnost evropských trhů, stabilitu a přitažlivost eura a v konečném důsledku i strategickou autonomii Unie. Je třeba připomenout, že Bankovní unie stále postrádá systém pojištění vkladů, jakož i mechanismus, který by zajišťoval, aby mohla být bance při řešení krize poskytnuta likvidita. Dokončení Bankovní unie, a zejména zavedení dobře navrženého systému pro zajištění a ochranu bankovních vkladů v EU a dokončení mechanismu pro řešení úpadků bank by v tomto ohledu jistě napomohlo posílení mezinárodní úlohy eura.

Uplatňování nařízení (EU, Euratom) 2020/2092, mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu

Podpořil jsem usnesení, které zdůrazňuje, že nařízení o dodržování zásad právního státu vstoupilo v platnost a je přímo použitelné od 1. ledna 2021, což je důležité zmínit zejména v souvislosti s vyplácením finančních prostředků z nástroje EU na podporu oživení, k němuž dojde v rané fázi rozpočtového cyklu. V tomto ohledu by pak bylo vhodné, aby Komise pravidelně informovala Parlament o všech probíhajících vyšetřováních případů porušení zásad právního státu, které by mohly dostatečně přímo ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční řízení rozpočtu Unie, neboť se jedná o její povinnost na základě nařízení o dodržování zásad právního státu a interinstitucionální rámcové dohody uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší

Podpořil jsem zprávu, která poukazuje na to, že směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší vycházejí z norem kvality ovzduší, které byly stanoveny před 15 až 20 lety, a že některé z nich jsou mnohem volnější než stávající pokyny WHO a odhadované referenční úrovně založené na nadprůměrném celoživotním riziku rakoviny. Proto se domnívám, že by Komise měla uvést emisní hodnoty PM10, PM2,5, SO2 a O3 plně do souladu s pokyny WHO. Hodnoty benzenu (C6H6) a benzo(a)pyrenu (BaP) je nutné přizpůsobit referenčním úrovním WHO, a to prostřednictvím legislativních změn směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší poté, co bude provedeno komplexní posouzení dopadu týkající se zdravotních, environmentálních, sociálních a hospodářských aspektů.

Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2022 – oddíl III

Podpořil jsem zprávu, protože jsem toho názoru, že vzhledem k mimořádné nejistotě ohledně hospodářského výhledu, u něhož se neočekává, že by se v roce 2022 vrátil na úroveň před pandemií, by měl být rozpočet Unie na rok 2022 sestaven tak, aby podpořil proces obnovy a umožnil Unii posílit investice a bojovat proti nezaměstnanosti, podpořil digitální a ekologickou transformaci a zaměřil se na budování silné Evropské zdravotní unie. Jsem také pro posílení rozpočtové kapitoly výzkumu, protože pandemie COVID-19 jasně ukázala význam evropského výzkumu zaměřeného na farmaceutické výrobky a očkovací látky jako prostředku k posílení odolnosti EU v případě zdravotní krize.

Utváření politiky digitálního vzdělávání

Považuji za důležité, aby Unie usnadnila učitelům, studentům a rodičům přístup k inovacím a digitálním technologiím a vyvývám v této souvislosti k novým iniciativám v oblasti vzdělávání, které budou plně využívat nové technologie, jako je umělá inteligence a robotika. Upozorňuji na problém škodlivého a nezákonného obsahu a činností v digitálním prostředí, jako je obtěžování na internetu včetně kybernetických hrozeb a kybernetické šikany, dětské pornografie a groomingu, porušování ochrany údajů a soukromí, nebezpečných on-line her a dezinformací. Příslušné instituce by proto měly ve spolupráci s rodiči vypracovat osnovy přiměřené věku, které žákům umožní činit informovaná a vhodná rozhodnutí a vyvarovat se škodlivého chování. Přimlouval bych se rovněž za legislativní řešení zajišťující odstraňování online obsahu v podobě dětské pornografie a pohlavního zneužívání dětí na úrovni EU.

Evropská strategie pro data

Domnívám se, že volný tok dat v Unii musí zůstat základní zásadou, která pomáhá využít plného potenciálu ekonomiky založené na datech. Komise by v této souvislosti měla provést předběžná posouzení dopadů týkající se toho, zda digitální ekonomika založená na datech vyžaduje jakékoli změny nebo úpravy stávajícího právního rámce práv duševního vlastnictví za účelem podpory inovací a zavádění nových digitálních technologií. Společnost a ekonomika založená na datech by každopádně měla vycházet z unijních hodnot ochrany soukromí, transparentnosti a dodržování základních práv a svobod, což jejím občanům umožní přijímat informovaná a odpovědná rozhodnutí týkající se jejich osobních údajů.

Veškeré hlasování miniplenárního zasedání z 25. března 2021 naleznete zde

Autor článku : Luděk Niedermayer