Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 22. - 25. května

25.05.2021

Pro co a jak jsem hlasoval na květnovém plenárním hlasování?

Evropská vodíková strategie

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů je klíčem k transformaci energetiky EU, neboť pouze obnovitelný vodík může udržitelným způsobem přispět k dosažení klimatické neutrality z dlouhodobého hlediska a zabránit technologickému ustrnutí. Výrobky pocházející z vodíku, jako jsou syntetická paliva vyrobená s využitím energie z obnovitelných zdrojů, představují uhlíkově neutrální alternativu k fosilním palivům, a mohou proto kromě jiných řešení snižujících emise, jako je elektrifikace založená na obnovitelné elektřině, významně přispět k dekarbonizaci široké škály odvětví.

Dopady změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této oblasti

V souvislosti se schválenou zprávou se obávám, že nedostatek vody jako jeden z důsledků změny klimatu má dopady pro mnoho lidí na celém světě. EU a členské státy by proto měly řešit nedostatek vody jakožto klíčovou prioritu jejich legislativního a politického programu. Špatné hospodaření s půdou a přírodními zdroji přispívá k novým konfliktům a brání mírovému řešení těch stávajících. Vyzývám proto Komisi, aby i nadále sledovala situaci v oblasti lidských práv a změny klimatu a aby posuzovala pokrok při integraci a začleňování problematiky lidských práv do všech aspektů opatření v oblasti klimatu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, v úzké spolupráci s Radou OSN pro lidská práva / Vysokým komisařem OSN pro lidská práva.

Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví

Podpořil jsem zprávu, která upozorňuje na to, že současné metody prevence nedokázaly šíření HIV zastavit, zejména mezi ženami, na něž epidemie doléhá mnohem tvrději, především v subsaharské Africe. Jsou proto zapotřebí investice do výzkumu nových a inovace stávajících nástrojů pro prevenci, diagnostiku a léčbu HIV a AIDS, včetně nástrojů zohledňujících pohlaví, a nových léčebných postupů, které by řešily vznik rezistence na stávající léky na HIV. Významnou úlohu v boji proti HIV/AIDS by měl přitom hrát Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, který byl vytvořen po celosvětově prudkém nárůstu případů HIV/AIDS.

Životní prostředí: Aarhuská úmluva

Podpořil jsem zprávu, protože považuji za důležité zlepšit přístup veřejnosti, zejména nevládních organizací, k informacím, její účast na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí v případě správních aktů přijímaných orgány EU. Zajištění dostatečné možnosti přezkumu správních aktů orgánů Unie v oblasti životního prostředí je nezbytné pro to, aby EU dostála svému označení za právní společenství, v němž je mimo jiné dostatečně chráněn veřejný zájem. 

Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů

Podpořil jsem usnesení, protože jsem toho názoru, že základní svobody, svoboda projevu, svobodná účast na rozhodovacích procesech, akademická svoboda a ochrana lidských práv jsou pilíři demokracie a EU by ve vztazích s Čínou nikdy neměla z těchto hodnot ustupovat. Nesmíme přivírat nebo dokonce zavírat oči nad porušováním základních a lidských práv v Číně, zejména před systematickým pronásledováním Ujgurů, Tibeťanů, Mongolů a dalších etnických menšin, obránců lidských práv, stejně jako nad neustále rostoucími represemi vůči všem nesouhlasným a opozičním názorům, zejména v Hongkongu.

Odpovědnost společností za škody na životním prostředí

Podpořil jsem zprávu a oceňuji její zmínku o tom, že EU by měla prosazovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí na svém vlastním území a měla by učinit vše pro to, aby zabránila škodám na životním prostředí, které ve třetích zemích způsobují společnosti sídlící v členských státech EU. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný právní nástroj EU, který by umožňoval trestně stíhat evropské společnosti v cizině za trestnou činnost proti životnímu prostředí nebo za činnosti, které způsobují škody na životním prostředí, měla by EU vybídnout mateřské společnosti, aby při své spolupráci se třetími zeměmi zaujaly udržitelný a odpovědný přístup v souladu s mezinárodními normami pro lidská práva a životní prostředí a aby nepřijímaly investiční strategie vedoucí přímo k nebezpečným důsledkům.

Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

Podpořil jsem usnesení, protože se domnívám, že digitalizace a vznikající technologie, jako je například umělá inteligence, mohou přispět k dosažení cílů průmyslové strategie EU a Zelené dohody a k překonání některých problémů zapříčiněných krizí COVID-19. Nové technologie mohou například pomoci v přechodu k oběhovému a udržitelnému hospodářství v díky zavádění oběhových obchodních modelů, zlepšování energetické účinnosti systémů zpracování a uchovávání údajů a příspěvku k udržitelnějším hodnotovým řetězcům a optimálnímu využívání zdrojů.

Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen o potřebě zlepšit a zefektivnit stávající právní rámec Unie pro prosazování práv duševního vlastnictví v souvislosti s živými sportovními akcemi. Proto je třeba upřesnit stávající právní předpisy a přijmout konkrétní opatření, která zajistí okamžité odstranění nezákonného obsahu živých sportovních akcí na internetu oznámeného certifikovaným důvěryhodným oznamovatelem nebo znemožnění přístupu k němu s cílem účinně řešit nezákonné vysílání živého přenosu sportovních akcí.

Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví

Podpořil jsem zprávu, protože je zapotřebí vytvořit na úrovni Unie jednotnou vizi technologií umělé inteligence pro kulturní a kreativní odvětví a průmysl. Členské státy by se ve svých národních strategiích pro umělou inteligenci měly více zaměřit na kulturu, aby kulturní a kreativní odvětví a průmysl naplno využily inovací a zůstaly konkurenceschopné a aby byla zajištěna ochrana a podpora kulturní rozmanitosti na úrovni Unie v novém digitálním kontextu. Komise by měla zabývat problémem škodlivého dopadu kontroly on-line streamovacích služeb prostřednicím umělé inteligence s cílem omezit rozmanitost a/nebo maximalizovat zisky tím, že zahrnou nebo upřednostní určitý obsah ve svých nabídkách spotřebitelům.

Evropská strategie pro integraci energetického systému

Podpořil jsem zprávu a chci zdůraznit četné přínosy zvyšování úsilí v oblasti energetické účinnosti, jako je snížení závislosti na dovozu energie, levnější účty za spotřebu, větší konkurenceschopnost odvětví a obecné přínosy v oblasti klimatu a životního prostředí. V souvislosti s tím upozorňuji například na potenciál dalšího využití odpadu, zejména energie a zbytkového tepla z průmyslových procesů, bioodpadu, budov a datových center a zdůrazňuji udržitelnou výrobu energie ze zemědělství, spotřeby potravin a lesnictví.

 

Autor článku : Luděk Niedermayer