Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 19. - 22. října

30.10.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na říjnovém plenárním zasedání?

Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem

Podpořil jsem zprávu, která se jasně staví za běloruský lid v jeho legitimním požadavku o uspořádání nových svobodných a spravedlivých voleb, které musí proběhnout co nejdříve. Koordinační rada, která vznikla z podnětu Svjatlany Cichanouské, by měla být uznána jako zákonný zástupce lidu, který požaduje demokratickou změnu a svobodu v Bělorusku, a je třeba trvat na tom, aby běloruský režim navázal s koordinační radou dialog.  Pronásledování členů koordinační rady musí být ukončeno a běloruské orgány proti nim musí zastavit veškeré právní kroky a propustit všechny zadržované a zatčené členy rady a okamžitě a bezpodmínečně propustit všechny politické vězně a všechny členy občanské společnosti, novináře a další osoby, které byly svévolně zadrženy před, během nebo po předvolební kampani, a zprostit je všech obvinění. EU musí udělat maximum pro to, aby v Bělorusku byla zajištěna plná obnova a dodržování lidských práv a svobod, včetně svobody tisku, svobody shromažďování a dalších politických a občanských svobod.

Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

Podpořil jsem zprávu, která vyzývá všechny státy, aby v souvislosti s jadernými zbraněmi a souvisejícími nosnými technologiemi, uznaly režimy kontroly těchto zbraní, odzbrojování a nešíření těchto zbraní jako klíčové nástroje při budování důvěry, které významně přispívají ke zvrácení zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace, a tím brání rozsáhlé válce mezi státy a zachovávají mír a bezpečnost. V tomto smyslu je třeba pokračovat v úsilí o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a veškerých dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě a stvrdit pokračující odhodlání EU provádět společný komplexní akční plán jako nejlepší možný prostředek pro získání záruk výlučně mírového využívání jaderné energie ze strany Íránu a jako stěžejní nástroj pro zvýšení stability a bezpečnosti na Blízkém východě. EU má jistě na to, aby napomohla uzavření jaderné dohody i navzdory odstoupení USA od společného komplexního akčního plánu a opětovného uvalení sankcí.

Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

Podpořil jsem zprávu, která vítá závazek Komise předložit návrh balíčku aktu o digitálních službách, jenž by měl sestávat z návrhu, kterým se mění směrnice o elektronickém obchodu, a v návaznosti na doporučení uvedených v příloze tohoto usnesení předložit takovýto balíček, a to na základě důkladného posouzení dopadů, které by mělo zahrnovat informace o finančních dopadech dotyčných návrhů a vycházet z relevantních údajů, statistik a analýz. V této souvislosti je důležité, aby na vnitřním trhu existovaly rovné podmínky ekonomiky platforem i offline ekonomiky, které budou založeny na stejných právech a povinnostech všech zúčastněných stran - spotřebitelů i podniků. Také považuji za důležité, aby směrnice o elektronickém obchodu byla koncipována technologicky neutrálním způsobem, aby se zajistilo, že nezastará v důsledku technologického vývoje, jenž vyplývá z rychlého tempa inovací v odvětví IT.

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

Podpořil jsem zprávu, která zdůrazňuje, že rozhodnutí o tom, zda by umělá inteligence (UI), robotika a související technologie měly být považovány za rizikové a tudíž by měly povinně splňovat právní požadavky a etické zásady stanovené v regulačním rámci pro UI, by mělo vždy vycházet z nestranného, regulovaného a externího posouzení ex-ante založeného na konkrétních a definovaných kritériích. V této souvislosti by umělá inteligence, robotika a související technologie by měly být považovány za rizikové, pokud jejich vývoj, zavádění a používání zahrnují významné riziko, že jednotlivcům nebo společnosti způsobí zranění nebo škody v rozporu se základními právy a bezpečnostními pravidly stanovenými v právu Unie. Za účelem posouzení toho, zda technologie UI takovéto riziko zahrnují, by se mělo zvážit, v jakém odvětví jsou vyvíjeny, zaváděny nebo používány, jejich zvláštní použití či účel a závažnost zranění nebo škody, které by mohly způsobit.

Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

Podpořil jsem zprávu, která se vyslovuje ve prospěch revize směrnice o odpovědnosti za výrobky jejímu přizpůsobení digitálnímu světu, abychom se mohli postavit výzvám, které představují nové digitální technologie, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany spotřebitele a právní jistotu pro spotřebitele a podniky a zároveň zamezit tomu, aby malé a střední podniky a začínající podniky musely nést vysoké náklady a rizika. Komise by proto měla posoudit, zda by směrnice o odpovědnosti za výrobky mohla být přeměněna v nařízení, a aby vyjasnila definici pojmu „výrobky“ a určila, zda do oblasti její působnosti spadá též digitální obsah a digitální služby, a aby dále zvážila úpravu pojmů jako „výrobce“, „škoda“ a „vada“. V návaznosti na to by Komise měla zvážit, zda by bylo možné u škod způsobených novými digitálními technologiemi obrátit v některých jasně definovaných případech důkazní břemeno.

Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv

Podpořil jsem zprávu, která vyzývá Komisi, aby řešila přetrvávající rozdíly mezi prostředím on-line a off-line a problémy vyplývající z rozmanitosti aktérů a služeb nabízených on-line. Je důležité, aby k nezákonnému internetovému obsahu a trestné činnosti prováděné kybernetickými prostředky bylo přistupováno stejně přísně a na základě stejných právních zásad jako k nezákonnému obsahu a trestné činnosti mimo internet a se stejnými zárukami pro občany. Je třeba najít vhodný způsob urychleného a důsledného odstraňování nezákonného obsahu s cílem potírat trestnou činnost a porušování základních práv, přičemž se ukazuje, že dobrovolné etické kodexy řeší problém pouze částečně.

Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

Podpořil jsem zprávu, která doporučuje zajistit, aby stálá strukturovaná spolupráce byla účinně využívána jako nástroj pro udržitelnou a účinnou spolupráci EU v oblasti obrany, zlepšování obranných schopností zúčastněných členských států a interoperabilitu jako společný cíl, zejména pokud jde o dostupnost, interoperabilitu, flexibilitu a schopnost nasazení sil v souladu s cílem posílit strategickou autonomii EU, a zároveň zachovat úzkou spolupráci mezi zúčastněnými členskými státy, posílit spolupráci mezi EU a NATO, pokud jde o členy EU-NATO, a udržovat úzkou spolupráci s dalšími mezinárodními partnery. V tomto ohledu by bylo vhodné zvážit v rámci reformy systému bojových skupin EU, zda tento systém zařadit pod stálou strukturovanou spolupráci, aby se zvýšila provozní kapacita, modularita a svižnost systému vytvořením stálých mezinárodních jednotek, které by plnily vojenské úkoly podle článku 43 SEU a posilovaly schopnost EU provádět operace pro řešení krizí, včetně těch nejnáročnějších operací, jako je prosazování míru, a využívat ho jako prostředek strategické záložní síly.

Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19

Podpořil jsem zprávu, protože se domnívám, že je nejvyšší čas přehodnotit a modernizovat učební osnovy a postupy a urychlit změnu. Členské státy by ve svých systémech vzdělávání a odborné přípravy měly podpořit digitalizaci a inovace a rozvíjet nové a vznikající technologie, jako jsou umělá inteligence, technologie blockchain, řešení pro adaptivní učení nebo gamifikace, a to inteligentním způsobem zaměřeným na účastníky vzdělávání. Kromě toho je třeba prozkoumat dopad inovativních technologií ve vzdělávání a podporovat příklady osvědčených postupů integrace digitálních technologií do výuky a zvyšování digitální gramotnosti žáků a studentů.

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I

V závěrečném hlasování jsem se zdržel, protože jsem s klidným svědomím nemohl ani návrh podpořit, ani být proti. "Pro" jsem nemohl hlasovat proto, že z hlediska ekologie a šetrné přírody jsem od výsledného textu čekal více, tak, aby mohlo skutečně dojít k zásadní změně k lepšímu i u nás, kde se kvůli koncentraci zemědělské produkce a lpění na tradičních metodách zemědělství potýkáme s vážnějšími problémy než mnohde jinde v Evropě. Na druhou stranu "proti" jsem nehlasoval proto, že i to, co nakonec bylo předmětem hlasování, by mohlo být přece jen lepší než dnešní, značně neutěšený, stav, který by v případě neschválení byl dále prodlužován. Výsledek hlasování tedy znamená šanci k dalšímu jednání a já chci být v tomto ohledu aspoň mírným optimistou a doufat, že parlament v jednání s členskými státy prosadí ty části textu, které by znamenaly zlepšení z hlediska lepší péče o krajinu a menších dotací pro velké agropodniky.

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I

Zdržel jsem se u závěrečného hlasování, protože výsledný text pro mě nepředstavuje přijatelný kompromis. Sice obsahuje vítané zjednodušení administrativních požadavků třeba pro nejmenší farmáře, ale za vážnou vadu považuji omezení kontrolní pravomoci Komise ve vztahu k platebním agenturám států, což je něco, čehož je s ohledem na zkušenost s fungováním naší platební agentury SZIF důvod se obávat. Nebude-li se naše platební agentura ze své činností, případně nečinnosti, jasně zodpovídat Komisi, hrozí, že netransparentní čerpání zemědělských dotací na hraně, nebo spíš za hranou pravidel, ze strany některých velkých agropodniků bude nerušeně pokračovat. A to je něco, co bych si opravdu nepřál.