Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování ze 14. - 18. prosince

21.12.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na prosincovém plenárním zasedání?

Jakost vody určené k lidské spotřebě

Podpořil jsem dohodu EP a Rady ve druhém čtení. Vítám požadavek na zlepšení přístupu k pitné vodě pro znevýhodněné skupiny a širokou veřejnost. Zároveň jsem pro povinná opatření zahrnující zřízení vodovodních kohoutků nebo vodních fontán na veřejných prostranstvích, kde je to technicky proveditelné s ohledem na místní podmínky. Ta v kombinaci s dalšími dobrovolnými opatřeními povedou ke zlepšení přístupu k pitné vodě pro všechny.

 

Provádění právních předpisů EU týkajících se vody

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly rámcovou směrnici o vodě nejpozději do roku 2027. Znamená to zejména podniknout kroky k dosažení dobrého stavu všech povrchových a podzemních vod. Usnesení zohledňujedůležitou úlohu mokřadů jakožto úložiště uhlíku a nutnost stabilizace klimatu na světové úrovni pro zmírnění povodní a sucha, zajištění čisté vody, ochraně pobřeží a doplnění podzemní vody. Komise a členské státy se tak vyzývají, aby přijaly opatření s cílem snížit využívání podzemních vod, aby plánovaly městský rozvoj mimo zátopové oblasti a aby respektovaly biologickou rozmanitost spojenou s vodními toky a mokřady.

 

Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU

Podpořil jsem dohodu EP a Rady o rozpočtu REACT-EU ve výši 47,5 miliard EUR, který lze použít až do konce roku 2023 na místo roku 2022 dle původního návrhu Komise. Dohoda také odráží i ostatní priority EP:

  • rozšíření oblasti působnosti i na cíl EÚS (Evropské územní spolupráce), jehož zpětná způsobilost byla přijata od 1. února 2020,
  • dohodnutí sazby předběžného financování ve výši 11% na rok 2021,
  • závazek Komise, že se bude snažit schválit jakýkoli specializovaný operační program nebo jakékoli změny stávajícího operačního programu do 15 pracovních dnů a do projednávání  budou zapojeni partneři.

Doprovodné nelegislativní sdělení Komise potom upřesňuje, že investice jsou financovány jako součást reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

Podpořil jsem dohodu EP a Rady, která se nerodila lehce, ale o to je možná cennější. Jsem rád, že se EP podařilo prosadit zkrácení doby, po kterou budou muset orgány EU rozhodnout o přijetí opatření proti členskému státu porušujícímu zásady právního státu, na maximálně 7-9 měsíců (oproti původně navrženým 12-13 měsícům). Díky EP se se také nový mechanismus nevztahuje pouze na přímé zneužití finančních prostředků EU, například v případech korupce nebo podvodů. Rovněž se vztahuje i na systémová porušení základních hodnot, na kterých EU stojí a které musí respektovat všechny členské státy, jako je demokracie nebo nezávislost soudnictví. Nový přístup zajistí transparentnost, umožní včasné odhalení problémů a poskytne cílenou podporu pro jejich řešení a to již v rané fázi.

 

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

Podpořil jsem dohodu EP a Rady, která mimo jiné znamená dodatečnou částku ve výši 1 miliardy EUR ve prospěch nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Další 0,5 miliardy EUR půjde do výzkumného programu Horizon EU pro období 2021–2027. Tyto částky jdou z prostředků, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno v důsledku úplného nebo částečného neuskutečnění projektů náležejících do tohoto programu nebo jeho předchůdce Horizon 2020. V obou případech se jedná o důležité priority ve společném zájmu.

 

Nová strategie pro evropské malé a střední podniky

Podpořil jsem zprávu, která poukazuje na to, že krizí COVID-19 byla nejvíce zasažena odvětví jako jsou cestovní ruch, pohostinství, kultura, kreativní odvětví, doprava, veletrhy a pořádání akcí. Ta jsou z velké části tvořena malými a středními podniky. Zpráva v tomto ohledu zdůrazňuje význam rychlých opatření, jejichž cílem je obnovit a zachovat důvěru mezi cestujícími a provozovateli. Proto je také třeba ulevit těmto odvětvím od administrativní zátěže a právních předpisů zvyšujících náklady, naplánovat jejich obnovu a zajistit, aby v postižených odvětvích byla chráněna práva pracovníků. Zpráva také poukazuje na nutnostzlepšit přístup malých a středních podniků zejména  v kulturním a kreativním odvětví k digitálním technologiím a podpůrným programům. Současná krize COVID-19 totiž prokázala jejich klíčovou úlohu v našem hospodářství a společnosti.

 

Víceletý finanční rámec, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje

Podpořil jsem usnesení, které připomíná, že EP v jednání s Radou prosadil navýšení víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 o 16 miliard EUR. Tato částka má být rozdělena mezi stěžejní programy EU určené Evropským parlamentem (program „EU pro zdraví“, Horizont Evropa, Erasmus+, Fond pro integrovanou správu hranic, Frontex, InvestEU, program Práva a hodnoty, Kreativní Evropa, humanitární pomoc a nástroj NDICI) s cílem posílit rozpočtovou reakci na nepředvídané události. Novinkou je také ustanovení, jež umožňuje monitorování výdajů na rovnost žen a mužů, na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a zejména zavedení podmíněnosti fungováním právního státu.

 

Provádění nařízení Dublin III

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné upozorňuje na to, že v provádění nařízení Dublin III se objevily značné nedostatky. A to i v roce 2015, tj. v době vysokého počtu příchozích žadatelů, či v průběhu pandemie COVID-19. Tyto nedostatky narušily důvěru mezi členskými státy i právo na mezinárodní ochranu. Zároveň se pravidla nařízení Dublin III ukázala jako nevhodná k řešení velkého přílivu migrantů, neboť kladou nadměrnou odpovědnost a zátěž na několik málo členských států. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že dublinský systém je nutno reformovat. Dokud se tak nestane, je nezbytné poskytnout členským státům v první linii více zdrojů a kapacit, například prostřednictvím úřadu EASO.

 

Provádění směrnice o navracení

Podpořil jsem zprávu, která vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zefektivnily uplatňování směrnice o navracení a zvýšily účinnost řízení o navracení osob v členských státech. Jedním z hlavních důvodů, proč se nedaří uskutečnit navrácení, je nedostatečná identifikace třetích zemí a nespolupráce při zpětném přebírání navracených osob. Proto by dojít ke zlepšení vztahů s třetími zeměmi - a to jak formou konstruktivního dialogu o migraci zahrnujícího podmíněnost ekonomické pomoci ze strany EU, tak účinnou spoluprací při navracení. Tím se zajistí vzájemně prospěšná spolupráce v oblasti účinného a udržitelného navracení.

 

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Podpořil jsem usnesení týkající se Strategie, která má zajistit, aby členské státy směřovaly ke splnění cíle v oblasti přizpůsobení se změně klimatu stanoveného v Pařížské dohodě. V této souvislosti by měla Komise zaručit, aby členské státy zavedly vhodné strategie pro přizpůsobení se změně klimatu. Zároveň by měla sledovat jejich vykonávání, aby byly zohledněny rozdíly mezi členskými státy,. Je totiž nutné přistupovat citlivě zejména k ohroženějším regionům, populacím a ekosystémům a zaměřit se na výzvy, jimž v této oblasti čelí města.

Autor článku : Luděk Niedermayer