Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 11. - 13. listopadu

16.11.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na listopadovém mini-plenárním zasedání?


European ParliamentSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

Podpořil jsem zprávu k návrhu rozpočtu na rok 2021, která odráží představy EP o prioritách pro rozpočet na rok 2021, mezi něž patří zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19 a pomoc při hospodářském oživení na základě Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace, aby bylo možné podpořit spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst a vytváření kvalitních pracovních míst. Je třeba připomenout, že rok 2021 by měl být prvním rokem nového víceletého finančního rámce (VFR), ale v důsledku opožděného jednání o VFR/vlastních zdrojích, které mohlo být zahájeno až po přijetí závěrů Evropské rady 21. července 2020, a také v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 se nemohl rozpočtový proces na rok 2021 dosud opřít o dohodu o VFR, což celý proces projednávání rozpočtu značně komplikuje.

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, protože jsem přesvědčen, že při vědomí omezených pravomocí Unie v oblasti zdraví by se měla činnosti Unie řídit jasnou strategií v oblasti veřejného zdraví tak, aby byla schopna reagovat na stávající epidemii a čelit budoucím zdravotním hrozbám, jako jsou pandemie a přeshraniční hrozby, včetně antimikrobiální rezistence, zdravého životního prostředí a zdravotních dopadů klimatické změny. Unie by také měla podporovat členské státy při snižování nerovností v oblasti zdraví a při zajišťování všeobecného pokrytí zdravotní péče, včetně poskytování služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, řešení problémů infekcí spojených se zdravotní péčí, řešení problémů zranitelných skupin, jako jsou děti, péče o kojence a matky, stárnoucí populace, chronických onemocnění a prevence nemocí, při podpoře zdravého životního stylu, preventivních služeb a přípravy jejich systémů zdravotní péče na nové digitální technologie.
 

Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

Podpořil jsem tuto zprávu, protože přechod na klimatickou neutralitu považuji za velmi důležitý úkol pro EU, který je třeba doprovodit odpovídajícím finančním zajištěním. Jsem přesvědčen, že do tohoto transformačního úkolu by měl být zapojen veřejný i soukromý sektor, regiony, města a členské státy s tím, že prioritně by se mělo investovat do udržené transformace, digitální agendy a evropské suverenity ve strategických sektorech prostřednictvím ucelené průmyslové strategie. Domnívám se, že prostředky z investičního plánu pro udržitelnou Evropu na úrovni Unie, členských států a regionů by měly být vynakládány na politiky a programy, které mohou nejlépe přispět k dosažení cílů jako je ochrana klimatu a biologické rozmanitosti a za tím účelem napomoci transformaci unijních podniků, zejména malých a středních.


Program InvestEU 

Podpořil jsem dohodu EP a rady v 1. čtení vedoucí ke vzniku programu, který bude přispívat ke zlepšování konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, k účinnému využívání zdrojů v souladu se zásadami oběhového hospodářství, k udržitelnosti hospodářského růstu Unie a integraci kapitálových trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím řešení, která odstraňují roztříštěnost kapitálových trhů Unie a která zvyšují různorodost zdrojů financování podniků v Unii. Za tímto účelem by měl Fond InvestEU podporovat projekty, které jsou technicky a ekonomicky životaschopné, a to poskytnutím rámce pro využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení rizik a kapitálových a kvazikapitálových nástrojů krytých zárukou z rozpočtu Unie. Fond InvestEU by měl být založen na poptávce a zároveň by se měl soustředit na zajištění dlouhodobých strategických přínosů souvisejících s hlavními oblastmi politiky Unie, které by jinak nebyly financovány nebo by byly financovány nedostatečně, a měl by tak přispět k plnění cílů politiky Unie.

 

Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva

Podpořil jsem usnesení, které připomíná, že i za nouzového stavu musí platit základní zásady právního státu, demokracie a dodržování základních práv a že všechna mimořádná opatření, odchylky a omezení podléhají třem obecným podmínkám, a to podmínkám nezbytnosti, přiměřenosti a dočasnosti. V tomto ohledu mimo jiné vyzývá členské státy, aby při zvažování zavedení nových omezení svobody pohybu nejprve vyhodnotily opatření, která zavedly a která omezují svobodu pohybu, a uplatnily maximální zdrženlivost a zajistily úplné dodržování práva EU, zejména Schengenského hraničního kodexu a směrnice o volném pohybu, přičemž podle Schengenského hraničního kodexu by mělo být na úrovni Unie sledováno posouzení nutnosti kontroly vnitřních hranic a jejího prodloužení.