Big_loader_ajax

Vysvětlení hlasování z únorového plenárního zasedání Evropského parlamentu

18.02.2022

Proč a jak jsem hlasoval na únorovém plenárním zasedání?

European ParliamentDopad vnitrostátních daňových reforem na hospodářství EU

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá Radu, aby urychleně implementovala dohodu OECD/G20 o reformě mezinárodního daňového systému tak, aby její obsah byl účinný od roku 2023. Také je třeba řešit to, že členské státy stále používají různá kritéria pro určení statusu daňové rezidence, což vytváří riziko dvojího zdanění nebo dvojího nezdanění. V této souvislosti je třeba připomenout iniciativy uvedené v akčním plánu Komise z července 2020, jehož cílem je předložit do roku 2022 nebo 2023 legislativní návrh, který by vyjasnil, kde mají být daňoví poplatníci působící přeshraničně v EU považováni za rezidenty pro daňové účely. Komise by proto měla tento návrh, jehož cílem by mělo být zajištění důslednějšího určování daňové rezidence v rámci jednotného trhu, bez zbytečného odkladu předložit.

 

Evropská strategie pro obnovitelnou energii z moří

Podpořil jsem tuto zprávu vyzývající Komisi, aby se energie z obnovitelných zdrojů na moři a další příslušné energetické technologie staly do roku 2050 základní součástí evropského energetického systému. V zájmu podpory rozšíření odvětví energie z obnovitelných zdrojů na moři je třeba investovat do infrastruktury, zejména do přístavů, aby mohly pojmout větší turbíny a součásti a zajišťovat provoz a údržbu, a rovněž vybudovat střediska pro vyřazení zařízení pro výrobu větrné energie na moři – připevněných k mořskému dnu i plovoucích – z provozu a pro jejich výrobu. Jsem přesvědčen, že energie z obnovitelných zdrojů na moři bude mít zásadní význam pro zabezpečení dodávek energie a že musí být přijata nezbytná opatření, která zabezpečí infrastrukturu před kybernetickými útoky.

 

Provádění šesté směrnice o DPH

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá členské státy, aby prohloubily a zkvalitnily vzájemnou spolupráci a důsledně uplatňovaly soubor pravidel z února 2020 pro výměnu údajů o platbách DPH s cílem napomoci odhalování daňových podvodů při přeshraničních transakcích elektronického obchodu. V tomto ohledu spatřuji například v elektronické fakturaci účinný nástroj v boji proti daňovým podvodům a únikům v zemích, kde byla zavedena i pro jiné druhy transakcí, a kde vedla rovněž k většímu zjednodušení a snížení nákladů na dodržování předpisů. Komise by měla předložit konkrétní legislativní návrhy týkající se ověřování přeshraničních transakcí, které je třeba zkvalitnit v zájmu zabezpečení příjmů z DPH.

 

Provádění směrnice o bezpečnosti hraček

Podpořil jsem tuto zprávu, která zdůrazňuje, že účinný dozor nad trhem je nezbytný pro odhalení nebezpečných hraček a zajištění řádného uplatňování směrnice o bezpečnosti hraček. Členské státy by proto měly posílit koordinaci svých činností v oblasti dozoru nad trhem, mimo jiné prostřednictvím výměny osvědčených postupů a digitalizace svých systémů, a aby posílily spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem a dalšími orgány, jako jsou celní a telekomunikační orgány a orgány pro ochranu údajů. V zájmu účinnějšího odhalování nebezpečných hraček by orgány dozoru nad trhem měly pravidelně, nejméně však jednou ročně, provádět fiktivní nákupy i na internetových tržištích, zejména proto, že hračky jsou výrobky, které jsou nejvíce nahlašovány v systému včasného varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky „Safety Gate“.

 

Posilování Evropy v boji proti rakovině

Zpráva, která vznikla z iniciativy mé frakce EPP, rozhodně podporuje plánovanou revizi Evropského kodexu proti rakovině s cílem vytvářet, sdílet a uplatňovat osvědčené postupy v rámci programů prevence nádorových onemocnění, a to se zvláštním zaměřením na znevýhodněné skupiny, a spuštění podpůrné, uživatelsky vstřícné mobilní aplikace EU, která by se věnovala tématům od prevence přes vzdělávání až po léčbu onkologických onemocnění. Je také třeba zvýšit chirurgické dovednosti v EU prostřednictvím uznání chirurgické onkologie jako specializovaného oboru, vytvoření celoevropských norem kvality pro onkologickou chirurgii, usnadnění přístupu pacientů k „velkoobjemovým“ centrům pro onkologickou chirurgii a k inovativním chirurgickým postupům.

 

Korupce a lidská práva

Podpořil jsem tuto zprávu, která požaduje posílit důvěryhodnost vnější protikorupční činnosti EU prostřednictvím účinného boje proti korupci, jakož i proti daňovým únikům, nezákonnému obchodu, bankovnímu tajemství a praní peněz v rámci EU. Systémová korupce a neschopnost účinně stíhat zahraniční úplatkářství v některých členských státech EU podrývá úsilí o boj proti korupci ve třetích zemích, a proto je zapotřebí přijmout opatření k odstranění těchto nedostatků. Vzhledem k tomu, že chybějící harmonizovaná opatření a nedostatky v provádění protikorupčních právních předpisů v rámci EU jsou motivací pro zkorumpované aktéry mimo EU, je třeba přijmout společné normy týkající se transparentnosti, kontroly a dohledu nad investicemi s cílem snížit riziko korupce a praní peněz, které představují tzv. programy zlatých víz.

 

Řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu

Podpořil jsem tuto zprávu, která upozorňuje na skutečnost, že jednou z překážek na vnitřním trhu jsou také neodůvodněné, nepřiměřené a diskriminační kontrolní praktiky uplatňované členskými státy, včetně nadměrných pokut nebo přístupu k údajům o konkurenčních společnostech. Je důležité, že evropské společnosti mohou oznamovat případy těchto postupů prostřednictvím sítě SOLVIT, nebo stížností adresovaných Komisi, a také to průběžně dělají. Proto v této souvislosti vítám návrh Komise učinit ze sítě SOLVIT standardní nástroj pro řešení sporů v rámci jednotného trhu. Zdůrazňuji také potřebu v návaznosti na tato oznámení a stížnosti přijmout následná opatření, aby bylo možné co nejrychleji odstranit neopodstatněné překážky jednotného trhu.

 

Statut evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že  úprava statusu evropského sdružení a minimálních norem pro neziskové organizace na úrovni Unie může přispět k vytvoření nových příležitostí pro rozvoj občanské společnosti v EU. Komise by v této souvislosti měla vypracovat specializovanou komplexní strategii pro posílení občanské společnosti v Unii, včetně zavedení opatření k usnadnění činnosti neziskových organizací na všech úrovních. Bohužel jsme v některých členských státech svědky toho, že svévolná a politicky motivovaná diskriminace na základě cílů a činností neziskových organizací nebo na základě zdrojů financování brání svobodě sdružování, a ohrožuje tak svobodu projevu. Právní úprava na úrovni EU by tak mohla pomoci tyto případy diskriminačního postupu státu k některým neziskovým organizacím účinně řešit.

 

Posílení postavení evropské mládeže: zaměstnanost a sociální oživení po pandemii

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné vyzývá Komisi, aby prozkoumala proveditelnost sloučení stávajícího Evropského portálu pro mládež a platforem Europass a Eures do jednotného digitálního prostoru s cílem poskytovat všem mladým Evropanům informace a příležitosti týkající se odborné přípravy, pracovních míst, stáží, nabídek odborného vzdělávání a přípravy, finanční pomoci, programů mobility, poradenství při zakládání podniků, mentorských programů, dobrovolnických programů, práv spojených s evropským občanstvím, přístupu ke kultuře atd. Vítám vytvoření jednotných kontaktních míst v řadě členských států  a jsem přesvědčen, že by tato místa měla být vytvořena ve všech členských státech s cílem oslovit i ty nejzranitelnější skupiny mladých lidí.

 

Autor článku : Luděk Niedermayer