Big_loader_ajax

Vysvětlení hlasování z červnového mini-plenárního zasedání

27.06.2022

Jak a proč jsem hlasoval na červnovém mini-plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu?

European Parliament in BrusselsRevize systému EU pro obchodování s povolenkami

Podpořil jsem tuto zprávu, protože snižování emisí v sektoru firem považuji za jednu z důležitých částí unijní snahy o ochranu naší planety. Nový evropský systém pro obchodování s emisními povolenkami zajistí snížení emisí v energeticky náročných odvětvích. Kompromis  o pomalejším stahování částí povolenek z trhu navíc poskytne průmyslu delší adaptační období na to, aby se na změnu připravil.

 

Sociální fond pro klimatická opatření

Podpořil jsem tuto zprávu, která přináší podporu lidí nejvíce zasažených během procesu dekarbonizace. Nikdo, na koho by mohl mít proces dekarbonizace nepříznivé dopady, tedy nezůstane bez pomoci. Výzkumné modely nicméně ukazují, že pro ČR přinese transformace ekonomiky vlivem dekarbonizace mírné urychlení růstu, nikoliv opak, a bude tedy přínosná pro společnost jako celek.

 

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Podpořil jsem tuto zprávu, která přináší ochranu evropských firem před neférovou uklíkovou konkurencí. Je důležité, aby evropské firmy nedoplácely na to, že investovaly do snížení uhlíkové náročnosti svých výrobních procesů. Jsem přesvědčen, že tento mechanismus bude motivovat další země, které zatím nepřijaly jasné klimatické závazky, aby tak učinily.

 

Status kandidátské země Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie

Podpořil jsem toto usnesení, které považuji za historický milník v procesu rozšiřování EU. Zejména Ukrajina si za svou statečnost v boji proti ruské agresi, kterou prokazuje odhodlání bojovat nejenom sami za sebe, tak za hodnoty, které jsou pojítkem naší západní civilizace, kandidátský status a s ním spojenou perspektivu členství v EU jasně zaslouží. V tuto chvíli je to zejména výrazné symbolické gesto podpory Ukrajině a jejímu lidu vyjadřující, že patří tam, kam sami patřit chtějí.

 

Skladování plynu

Podpořil jsem tuto zprávu, která stanoví cíle pro naplnění zásobníků plynu v EU a napomáhá  tím zvýšení nezávislosti EU na ruském plynu a zvýšení naší odolnosti proti ruskému vydírání a výhružkám. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření ke splnění těchto cílů a zároveň by měly usilovat o to, aby na prvním místě byla pokud možno využívána tržní opatření, aby se zabránilo zbytečným narušením trhu. Členské státy by měly mít možnost stanovit vyšší cíl naplnění, aby Unie mohla usilovat o společné naplnění ve výši 85 % kapacity podzemních zásobníků plynu v Unii pro rok 2022 a následně 90% kapacity v následujících letech. 

 

Nezákonná těžba dřeva v EU

Podpořil jsem toto usnesení, které vyjadřuje znepokojení nad tím, že nárůst nezákonné těžby dřeva v EU ohrozí cíle Zelené dohody pro Evropu, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a Lesní strategie EU. Je také třeba zdůraznit, že odlesňování je zodpovědné za 20 % celosvětových emisí CO2. Dosažení udržitelného obhospodařování, ochrany a zachování lesů na základě měřitelných ukazatelů a prahových hodnot je proto klíčovou otázkou pro budoucnost evropského lesnictví i životního prostředí jako takového.

 

Provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá Komisi, aby zřídila on-line fórum pro sdílení osvědčených postupů zaměřené na iniciativy na místní úrovni, které usilují o dosažení cílů udržitelného rozvoje, přičemž by toto fórum mělo být uspořádáno podle jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Dále také navrhuje, aby byla existence tohoto fóra podporována jako součást vnější a vnitřní činnosti EU v oblasti dosahování cílů udržitelného rozvoje.

 

Provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Podpořil jsem toto usnesení, v němž EP mimo jiné trvá na tom, že milníky a cíle, které se týkají ochrany finančních zájmů Unie, vytvoření adekvátního monitorovacího systému, nezávislosti soudnictví, prevence a odhalování a potírání podvodů, střetů zájmů a korupce, představují podmínky, které musí být splněny před podáním první žádosti o platbu, a připomíná, že dokud se tak nestane, nelze z Nástroje pro oživení a odolnost vyplatit žádné prostředky. V této souvislosti vyjadřuje politování nad skutečností, že kvůli opatřením polské a maďarské vlády se finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost dosud nedostaly k polským a maďarským obyvatelům a regionům.

 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která vítá trvalé odhodlání Černé Hory k evropské integraci a neochvějnou podporu členství v EU, kterou prokazují občané této země, a zdůrazňuje, že pokrok v jednáních nadále závisí na splnění prozatímních kritérií v oblasti právního státu. V této souvislosti je namístě znepokojení nad celkově nedostatečným pokrokem v oblasti reformy soudnictví, včetně toho, že dosud nebyly obsazeny funkce v klíčových nezávislých institucích a soudnictví, včetně jmenování nových soudců Ústavního soudu.

 

Budoucnost obchodních vztahů EU–Afrika

Podpořil jsem tuto pzrávu, která vyzývá Komisi, aby prohloubila a lépe strukturovala spolupráci s našimi africkými partnery a navázala pravidelný politický dialog na vysoké úrovni, do něhož by byl zapojen i Evropský parlament. Tento dialog by  měl být doplněn výměnou na úrovni regionálních seskupení i jednotlivých států a paralelním dialogem se zúčastněnými stranami občanské společnosti v Africe a EU, což jsou zásadní prvky pro prosazování rovného partnerství EU s Afrikou. Komise by také měla úzce spolupracovat se svými africkými protějšky na zajištění podnikatelského prostředí, které bude příznivé pro investice.

 

Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi, aby usilovala o vytvořeních takových podmínek pro investory z EU v zahraničí, které by odrážely míru otevřenosti, které požívají zahraniční investoři v EU, a zároveň zohlednila úroveň rozvoje třetích zemí a potřebu zajistit rozdílný přístup. V tomto ohledu by Komise měla sledovat překážky bránící usazování a činnosti investorů z EU na zahraničních trzích, včetně diskriminačních praktik a zaměřit se na prosazování stávajících závazků, včetně závazků souvisejících s investicemi.

Autor článku : Luděk Niedermayer