Big_loader_ajax

Vysvětlení hlasování z červencového plenárního zasedání - Jak a proč jsem hlasoval?

13.07.2022

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání 4.-7. července ve Štrasburku?

Akt o digitálních službách

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, protože jsem přesvědčen, že co je zakázáno off-line, mělo by být zakázané i online. Uživatelé získají lepší kontrolu nad tím, jak platformy používají jejich osobní data. Cílená reklama bude zakázána, pokud bude využívat citlivé osobní údaje, jako je sexuální orientace, náboženské vyznání či etnický původ. V případě nezletilých bude cílená reklama zakázána zcela. Považuji také za důležitou povinnost platforem zpřístupnit data prodejců, kteří nabízejí nelegální zboží nebo služby.

 

Akt o digitálních trzích

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, která by měla vést k tomu, že v digitálním světě přestane platit právo silnějšího a začne platit princip férovosti. V jeho rámci se velké platformy budou muset otevřít konkurenci malých digitálních firem, což bude výhodné i pro uživatele digitálních služeb. Vítám také, že komise a členské stát získají přístup k algoritmům velkých platforem, které jsou často zneužívané k manipulaci s volbou uživatelů.

 

Chudoba žen v Evropě

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi a členské státy, aby začleňovaly rovnost žen a mužů do všech politik, programů a opatření. Členské státy by měly zavést politiky pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a vhodná opatření zaručující účast žen na trhu práce, jako je lepší mateřská dovolená, výrazně delší otcovská dovolená, placená a nepřenosná rodičovská dovolená, pružná pracovní doba, zařízení péče o děti na místě, pečovatelské služby a politiky práce na dálku. Požaduji za důležité, aby docházelo k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a aby byla reakce na pandemii COVID-19 prostřednictvím hospodářské politiky přizpůsobena specifickým potřebám žen a struktuře jejich hospodářské činnosti.

 

Duševní zdraví v digitálním světě práce

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá orgány EU a její členské státy, aby uznaly, že psychické problémy jsou mezi obyvateli celé EU velmi rozšířené, a aby se pevně zavázaly k přijetí opatření, jimiž se bude regulovat a implementovat prostředí digitální práce a která ochrání duševní zdraví a zdravou rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem, a aby posílily práva na sociální ochranu na pracovišti. V této souvislosti považuji za nezbytné přijmout plány prevence rizik duševního zdraví na pracovištích v návaznosti na zavedení Evropského akčního rámce organizace WHO pro duševní zdraví a pohodu na období 2021-2025.

 

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, které mimo jiné vyjadřuje politování nad tím, že se stále nedaří zajistit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, finanční udržitelnost a politickou nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků a že stále přetrvávají hrozby úřadů vůči občanské společnost. Vyzýváme proto Komisi, aby zaujala k dané věci postoj a jasně uvedla, že udržitelný mír a skutečné usmíření jsou jednou z podmínek toho, aby Bosna a Hercegovina získala finanční podporu EU.

 

Zpráva o Srbsku za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Srbsko stále nezastává stejnou pozici jako EU v otázce sankcí po ruské invazi na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že Srbsko je jednou z několika mála evropských zemí, které se nepřipojily k sankcím EU proti Rusku, měly by nově zvolené orgány urychleně prokázat jednoznačný závazek k respektování hodnot, norem a pravidel EU a aby svou činnost sladily s rozhodnutími a postoji EU v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně urychleného a úplného souladu s restriktivními opatřeními vůči Rusku a Bělorusku, mj. pokud jde o sankce proti jednotlivcům, skupinám a subjektům.

 

Zpráva o Kosovu za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné  vyjadřuje hluboké znepokojení nad setrvale vysokou úrovní domácího a genderově podmíněného násilí v Kosovu, a to i pokud jde o násilí páchané na dětech, a počtem případů vražd žen a neuspokojivou prací soudů při účinném stíhání pachatelů těchto případů a genderově motivovaného násilí. V této souvislosti je proto třeba zajistit řádné fungování systému ochrany, prevence a rozhodování o všech formách genderově podmíněného násilí, a to i prostřednictvím zvýšení počtu genderově senzitivních donucovacích orgánů a soudců, podpory azylových domů pro ženy a právní pomoci obětem, jakož i informačních kampaní pro veřejnost.

 

Veta členských států, která ohrožují globální daňovou dohodu

Podpořil jsem toto usnesení, které poukazuje na to, že veta členských států soustavně brání pokroku v mnoha důležitých oblastech zdanění, jako je společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, revize směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků a reforma kodexu chování pro zdanění podniků. Jsem proto toho názoru, že  hlasování v Radě na základě jednomyslnosti v záležitostech daňové politiky nevytváří příznivé podmínky pro zavádění změn potřebných k řešení současných problémů. Současná situace často vede ke zpoždění a nedostatečnému pokroku v harmonizaci a koordinaci daňových předpisů v celé Unii, která by přitom byla prospěšná pro všechny.

 

Udržitelná letecká paliva (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU)

Podpořil jsem tuto zprávu, která se snaží vypořádat se skutečností, že  globální nárůst letecké dopravy je rychlejší než snižování emisí v tomto odvětví. Ačkoliv lze předpokládat, že nové technologie, včetně vývoje letadel na elektrický nebo vodíkový pohon s nulovými emisemi, pomohou v nadcházejících dekádách snížit závislost krátkých letů na fosilní energii a mohou ve střednědobém i dlouhodobém horizontu hrát v obchodní letecké dopravě významnou úlohu, představují udržitelná letecká paliva slibné řešení pro zásadní dekarbonizaci letů na všechny vzdálenosti, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tento potenciál však v současné době zůstává do značné míry nevyužit a vyžaduje dlouhodobou podporu pro další vývoj a zavádění udržitelných leteckých paliv a pro výzkum nových leteckých motorů a technologií.

 

Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2020

Podpořil jsem tuto zprávu, která zdůrazňuje, že s cílem účinně bojovat proti korupci, aby se zabránilo nezákonnému lobbování a situacím tzv. otáčivých dveří, a s cílem chránit finanční zájmy EU by Komise měla zaujmout ucelený, soudržný, systematický a důsledný přístup tím, že vypracuje lepší pravidla týkající se transparentnosti, neslučitelnosti funkcí a střetů zájmů a posílení mechanismů vnitřní kontroly. Je třeba zdůraznit, že větší transparentnost ohledně příjemců finančních prostředků EU a členských států bude rovněž důležitá pro zvládnutí nového a náročného mezinárodního kontextu. Souhlasím rovněž s kritikou neuspokojivé úrovně analýz uvedených v přílohách zprávy o ochraně finančních zájmů, pokud jde o případy střetu zájmů, a s výzvou Komisi, aby se zapojila do těchto analýz v souladu s článkem 61 finančního nařízení a „Pokyny pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení podle finančního nařízení“, vydanými dne 7. dubna 2021, ve prospěch členských států.

Autor článku : Luděk Niedermayer