Big_loader_ajax

Vysvětlení hlasování z dubnového plenárního zasedání Evropského parlamentu

13.04.2022

Jak a proč jsem hlasoval na dubnovém plenárním zasedání?

Flags EU and Ukraine in front of the European ParliamentRevize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů

Podpořil jsem tuto zprávu, protože považuji za důležité zajistit, aby se podíl celkového počtu povolenek v oběhu, které mají být každoročně umístěny do rezervy, po roce 2023 nevrátil na méně než 24 % a aby minimální počet povolenek, které mají být umístěny do rezervy, neklesl pod 200 milionů. Pokud by se totiž tento podíl vrátil na 12 %, mohl by významný a škodlivý přebytek povolenek v systému EU ETS narušit stabilitu trhu a řádné fungování tohoto systému, a ohrozit tak dosažení úrovně snížení emisí skleníkových plynů, která je nezbytná pro splnění právně závazných cílů v oblasti klimatu, jak je ostatně uvedeno v posouzení dopadů, které Komise provedla pro účely této legislativní změny.

 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Podpořil jsem tuto dohodu EP a Rady v 2. čtení, protože mám za to, že omezení týkající se přeshraničního najímání vozidel pro přepravu zboží brání podnikatelům v optimalizaci využívání jejich vozového parku tím, že přesunou svá vozidla tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Mimoto tato omezení zvyšují náklady pro podnikatele v dopravě a společnosti působící v oblasti pronájmu a leasingu vozidel. Umožnit členským státům, aby omezily používání vozidel najatých pro přepravu zboží, je dle mého rovněž v rozporu s potřebami evropského hospodářství, pokud jde o zvyšování flexibility a účinnosti silniční nákladní dopravy, a není plně slučitelné se stávajícími politickými prioritami v oblasti prohlubování jednotného trhu a podpory používání bezpečnějších, čistších a palivově úspornějších vozidel.

 

Ochrana práv dítěte v řízeních občanského, správního a rodinného práva

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá členské státy, aby chránily nejlepší zájmy dítěte v přeshraničních rodinných řízeních, mimo jiné tím, že odmítnou předpoklad, že nejlepším zájmem dítěte je zůstat na území určitého členského státu. Vítám také  oznámení Komise, že předloží legislativní návrh, který usnadní vzájemné uznávání rodičovství mezi členskými státy, a domnívám se, že by mělo být rovněž přijato nařízení o přeshraničním uznávání rozhodnutí o osvojení s cílem vytvořit jasný právní rámec a poskytnout rodinám nezbytnou právní jistotu, že příkaz k osvojení legálně vydaný v jednom členském státě bude uznán v jiném členském státě.

 

Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá členské státy, aby považovaly politiku soudržnosti a Nástroj pro oživení a odolnost za rozpočtový a operační tandem a zajistily doplňkovost v rámci programů soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost i mezi nimi a zabránily překrývání jejich provádění. Je také třeba upozornit na to, že současné zpoždění při provádění programů politiky soudržnosti na období 2021–2027 brání členským státům v tom, aby v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině reagovaly ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nejen na krizi v oblasti energetiky a dodávek, ale také na uprchlickou krizi. Vítám proto dočasnou flexibilitu a dodatečná opatření, která nabízí návrh CARE a nejnovější návrh Komise na zvýšení předběžného financování, což pomůže zvýšit schopnost členských států reagovat na tuto humanitární krizi.

 

Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU

Podpořil jsem tuto zprávu, která vychází z předpokladu, že jedním z nejúčinnějších způsobů rychlé mobilizace finančních prostředků je využít zjednodušené vykazování nákladů, které umožňují snadnější a rychlejší provádění fondů politiky soudržnosti a zároveň snižují administrativní zátěž. Členské státy proto budou moci zavést toto zjednodušené vykazování nákladů a použít ho k tomu, aby usnadnily financování základních potřeb a podpory osobám, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2022/382, ve všech členských státech, v nichž se tyto osoby nachází.

 

Skladování plynu

Podpořil jsem postoj EP v 1. ve zrychlené proceduře, protože jsem přesvědčen, že vzhledem k bezprecedentní geopolitické situaci a značné hrozbě pro spotřebitele a hospodářství EU v případě narušení dodávek plynu je zapotřebí bezodkladně přijmout jasná koordinovaná opatření. Vzhledem k tomu, že členské státy budou potřebovat určitý čas na to, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění naplnění zásobníků, stanoví se mechanismus postupného zavádění, tj. pravidla, která jsou pro rok 2022 méně přísná než pro následující roky (např. nižší cíl naplnění, méně dílčích cílů, povinnost Komise zohlednit omezenou dobu uplatňování při jeho prosazování). Podpora solidárních opatření ve spojení s požadavkem na naplnění skladovacích zařízení účinně zajišťují minimalizaci rizik spojených s bezpečností dodávek na regionální úrovni.

 

Ochrana EU poskytovaná dětem a mladým lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

Podpořil jsem toto usnesení a vítám oznámení Komise o zřízení platformy solidarity pro výměnu informací o přijímacích kapacitách členských států a počtu osob požívajících dočasné ochrany na jejich území. V souvislosti  s tím oceňuji vznik registrační platformy EU, jejímž cílem je umožnit členským státům výměnu informací s cílem zajistit, aby osoby požívající dočasné nebo náležité ochrany podle vnitrostátního práva mohly účinně využívat svých práv ve všech členských státech, a zároveň omezit možné zneužívání. Chci vyzdvihnout význam místních komunit, obcí a organizací občanské společnosti, které stojí v první linii, pokud jde o přijímání, ubytovávání a poskytování přístupu ke vzdělávání pro děti a mladé lidi, a Komise by proto měla urychlit jejich přístup ke stávajícím finančním prostředkům EU.

 

Závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24. a 25. března 2022: aktuální situace, pokud jde o válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku a jejich uplatňování

Podpořil jsem toto usnesení, které mimo jiné zdůrazňuje, že veškerá aktiva ruských představitelů nebo oligarchů spojených s Putinovým režimem, jejich prostředníků i bílých koňů a aktiva osob spojených s Lukašenkovým režimem v Bělorusku by měla být zabavena a víza EU zrušena – v rámci úplného a okamžitého zákazu režimu zlatých pasů, víz a povolení k pobytu.  Jsem také přesvědčen, že EU by měla v rámci jednání o legislativním balíčku proti praní peněz a financování terorismu odstranit veškeré mezery, jejichž cílem je skrýt skutečné vlastníky, a zajistit, že veškeré peníze uložené ruskými oligarchy v Unii budou zabaveny.

 

Schengenský hodnotící mechanismus

Podpořil jsem dohodu EP a Rady, která přínáši výrazná zlepšení Schengenského hodnotícího mechanismu. Dojde ke zlepšení forem a metod hodnotících a monitorovacích činností. kdy primární metodou hodnocení budou i nadále plánované pravidelné návštěvy, ale bude možné zvýšit počet neohlášených návštěv. Bude možné provádět i hodnotící a monitorovací činnosti na dálku, např. prostřednictvím videokonference. Úprava pravidel přinese účinnější uplatňování schengenských pravidel členskými státy při zachování vysoké úrovně vzájemné důvěry mezi zúčastněnými členskými státy a tím přispěje k lepšímu fungování schengenskému prostoru.

 

Právo na opravu

Podpořil jsem toto usnesení, které zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli již v okamžiku nákupu obdržet spolehlivé, jasné a snadno pochopitelné informace o trvanlivosti a opravitelnosti výrobku, které by jim pomohly srovnat a určit nejudržitelnější výrobky dostupné na trhu. Komise by proto měla navrhnout harmonizovaná pravidla pro tyto spotřebitelské informace, mimo jiné včetně bilance oprav, informací o očekávané životnosti výrobku, náhradních dílech, opravárenských službách a období, během kterého jsou k dispozici aktualizace softwaru v případě zboží s digitálními prvky. Vzhledem k tou, že spotřebitelé v praxi obvykle dávají přednost výměně před opravou, což je mnohdy dáno vysokými náklady na opravu, měla by výměna výrobku zůstat alternativou.

 

Situace v Afghánistánu, zejména situace v oblasti práv žen

Podpořil jsem toto usnesení, které poukazuje na skutečnost, že situace žen a dívek v Afghánistánu se od převzetí moci Tálibánem neustále zhoršuje. Pokračuje neustálá snaha Tálibánu vymazat ženy a dívky z veřejného života a upírat jim jejich nejzákladnější práva, jako je právo na vzdělání, práci, pohyb a zdravotní péči. Rozhodnutí Tálibánu odložit na neurčito návrat dívek do škol do vyšší než šesté třídy, a to navzdory předchozímu závazku umožnit všem občanům přístup ke vzdělání, si zasluhuje rozhodné odsouzení. Je třeba vyvinout tlak na Tálibán, aby změnil svá rozhodnutí a omezení, která se obzvláště zaměřují na ženy a dívky, a aby znovu otevřel ministerstvo pro záležitosti žen.

Autor článku : Luděk Niedermayer