Big_loader_ajax

Rozhodovací činnost EP v roce 2017

18.08.2017

Co schválili europoslanci od ledna 2017?

Leden

Nový předseda EP

Antonio Tajani (EPP, IT) byl v úterý zvolen novým předsedou Evropského parlamentu. Ve čtvrtém kole volby ho podpořilo 351 poslanců, jeho protikandidát Gianni Pittella (S&D, IT) získal 282 hlasů.

Únor

Nová protiteroristická legislativa

EP schválil novou směrnici o boji proti terorismu, která rozšiřuje výčet činů, které budou považovány za trestné: Cestování do zahraničí za účelem připojení se k teroristické skupině a následný návrat do Unie se záměrem spáchat teroristický útok; nábor za účelem páchání teroristických trestných činů; výcvik a účast na výcviku za účelem páchání teroristických trestných činů; pomoc při, účast na, podněcování k nebo pokus o provedení útoku; veřejné podněcování k páchání terorismu nebo jeho glorifikace; financování terorismu nebo teroristických skupin. Nová směrnice, na jejímž znění se EP dohodl s Radou, umožní bránit se proti hrozbě, kterou představují takzvaní zahraniční bojovníci - Evropané kteří cestují do oblastí konfliktů kvůli teroristickému výcviku - a také osamělí vlci, kteří plánují teroristické útoky na vlastní pěst.

Robotika a umělá inteligence

EP schválil nelegislativní zprávu volající po společných evropských pravidlech pro robotiku, včetně vyjasnění otázky právní odpovědnosti, zejména pro oblast autonomních vozidel. Podle zprávy by měl v souvislosti s otázkou odpovědnosti za škody způsobené roboty vzniknout systém povinného pojištění výrobců robotů a mělo by dojít k vytvoření právního statutu robota.

Kontroly na vnějších hranicích EU (tzv. entry-exit system)

EP schválil revizi nařízení o Schengenském hraničním kodexu, která zavádí systematické kontroly občanů EU a občanů třetích států na vnějších hranicích EU (tedy cestujících do/z EU) ve vztahu k existujícím databázím (např. databáze ztracených a odcizených dokumentů). Revize nařízení je reakcí na teroristické útoky v Paříži, Bruselu a Berlíně a na fenomén tzv. zahraničních bojovníků. Pokud by tyto systematické kontroly měly za následek přílišné zpomalení pozemní a námořní dopravy (netýká se tedy letecké dopravy), mohou členské státy provádět pouze cílené kontroly. Schválená revize nařízení je konečnou verzí dohodnutou s Radou EU.

Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS)

EP schválil v 1. Čtení revizi systému EU ETS a podpořil návrh Komise na snižování počtu emisních povolenek každoročně o 2,2% a navrhuje zdvojnásobit kapacitu rezervy tržní stability v r. 2019 s cílem vstřebat přebytek povolenek na trhu.

CETA

EP ratifikoval komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou, známou pod zkratkou CETA. Dohoda, jejímž cílem je zintenzivnit obchodní výměnu zboží a služeb a zvýšit investiční toky přes Atlantik. CETA se začala prozatímně uplatňovat již od dubna 2017. CETA odstraňuje cla na většinu obchodovaného zboží a služeb a zajišťuje vzájemné uznání certifikací široké škály produktů. Kanada zároveň otevře federální a místní trhy veřejných zakázek podnikům z EU. Pro kanadské firmy jsou veřejné soutěže v Unii přístupné již v současnosti. Evropští poskytovatelé služeb v různých oblastech získají díky obchodní dohodě snadnější přístup na kanadský trh. EU a Kanada v preambuli dohody i v připojeném společném prohlášení potvrdily, že ustanovení CETA neomezí právo jednotlivých zemí regulovat vnitrostátní záležitosti ve veřejném zájmu. CETA také neodstraní celní překážky v oblasti veřejných, audiovizuálních a dopravních služeb. Liberalizace vzájemného obchodu se také nedotkne některých zemědělských produktů, mezi které patří drůbež, mléčné výrobky a vejce. Po tlaku EP došlo k nahrazení kontroverzního mechanismu urovnávání sporů mezi soukromými investory a státem (ISDS) systémem investičních soudů (ICS). Státy by tak měly mít větší kontrolu nad výběrem rozhodčích soudců, posílit by se také měla transparentnost celého procesu.

Přeshraniční uznávání adopcí

EP schválil kvazilegislativní iniciativu, v níž vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh ukládající členským státům, aby si automaticky vzájemně uznávaly soudní rozhodnutí o adopcích i v případech, kdy jsou všichni účastníci adopce z jednoho členského státu. Pokud jsou z různých členských států, platí pro rozhodnutí o adopci povinnost vzájemného uznávání již dnes na základě Haagské úmluvy.

Březen

Bezpečnost potravin

EP a Rada se dohodly na nařízení, které zavádí komplexní, integrovaný a efektivnější systém kontrol zaměřených na dodržování pravidel, která se vztahují na bezpečnost potravin a krmiv, ochranu rostlin před škůdci, veterinární požadavky, ekologickou produkci takzvaných bio potravin a výrobu produktů chráněných zeměpisnými označeními EU. Nařízení je reakcí nanedávno odhalené podvody, ke kterým docházelo při produkci potravin, například skandál s koňským masem. Nová pravidla by tak měla zvýšit ochranu spotřebitelů a poctivých výrobců před riziky porušování pravidel v celém potravinovém dodavatelském řetězci.

Německé mýtné

EP schválil nelegislativní usnesení, podle něhož by německý plán na zpoplatnění silnic znamenal diskriminaci zahraničních řidičů a to navzdory změnám, které přijala Evropská komise. Podle EP by navržené mýtné porušovalo evropské právo a představovalo nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti, protože němečtí řidiči by si mohli odečíst jimi zaplacené mýtné z daně za motorové vozidlo, zatímco zahraniční řidiči by tak učinit nemohli.

Směrnice o střelných zbraních

EP schválil novou směrnici o střelných zbraních, podle níž členské státy budou muset zavést evidenční systém pro vydávání a obnovu licencí a posílit vzájemnou výměnu informací. Členské státy také mají povinnost zavést na základě nových pravidel přísnější kontroly expanzních zbraní, tedy zbraní s akustickým efektem bez projektilu, které mohou být poměrně jednoduše předělány na zbraně schopné střelby ostrými náboji. Takové zbraně byly využity během teroristického útoku na pařížskou redakci Charlie Hebdo v roce 2015. Některé členské státy v současnosti umožňují zakoupení expanzní zbraně bez povolení či jakéhokoliv oznámení odpovědnému úřadu. Podle novely směrnice se na jejich nákup budou vztahovat stejná pravidla, jaká platí pro koupi stejné zbraně schopné střelby ostrými náboji. Členské státy nicméně budou moci určitým jednotlivcům a institucím vydat oprávnění k vlastnictví střelné zbraně kategorie A, tedy zbraně zakázané pro civilní použití. Může se to týkat například sportovních střelců, vojáků v záloze či muzeí, a ve výjimečných a odůvodněných případech a v souladu s přísnými bezpečnostními opatřeními i sběratelů. Díky tlaku EP se Komise zavázala vypracovat (spolu s národními experty) nové normy pro deaktivaci zbraní a to do konce května 2017. Ty by měly zajistit nevratnost deaktivace, a tedy nemožnost ostré střelby z takto znehodnocené zbraně. Nová směrnice také zavádí zákaz nabývání některých poloautomatických střelných zbraní, které využívají velkokapacitní zásobníky (více než 20 nábojů u krátkých poloautomatických zbraní a více než 10 nábojů u dlouhých zbraní) i původně automatických zbraní, které byly předělány na poloautomaty. Členské státy však mohou rozhodnout, že jednotlivci, kteří mají v současnosti tyto zbraně v legálním držení, si je budou moci ponechat.

Odpadový balíček

EP schválil v 1. čtení právní předpisy tvořící součást tzv. balíčku dopadového hospodářství. Podle EP by mělo být do r. 2030 recyklováno 70% komunálního odpadu (dnes je to 44%), Komise navrhuje 65%. EP také navrhuje ambicióznější cíle v třídění papíru, skla, umělé hmoty, kovů a dřeva a maximální podíl skládkovaného odpadu 5% (Komise navrhuje 10%). EP také navrhuje nezávazné cíle omezení plýtvání potravin (30% do r. 2025 a 50% do r. 2030).

Omezení užívání rtuti včetně zubního amalgámu

EP přijal v dohodě s Radou novou legislativu omezující používání rtuti, která je dlouho přetrvávající znečišťující látkou s neblahými dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Legislativa má za cíl uvést v soulad platné právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti. Právní předpis omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a postupně ukončí její využití ve výrobních procesech. Cílem legislativy je také postupně ukončit používání rtuti v zubních plombách do roku 2030 a omezit maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností prodloužení na tři roky.

Duben

Stropy pro velkoobchodní ceny za roaming

EP schválil dohodu mezi EP a Radou o velkoobchodních cenových stropech za roaming. Ta stanovuje maximální cenu, kterou si telekomunikační operátoři mohou účtovat za využívání své sítě pro roamingové hovory. Stanovením stropů pro velkoobchodní ceny za roaming byla odstraněna poslední překážka zrušení maloobchodních roamingových poplatků v polovině června 2017.

Bezvízový styk s Ukrajinou

EP schválil nařízení liberalizující vízový režim pro Ukrajinu, které je výsledkem dohody EP s Radou. Občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrických pasů, budou moci vstoupit na území EU a pobývat zde maximálně 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů a to za účelem dovolené, návštěvy příbuzných, přátel či služební cesty, nikoli však zaměstnání.

Bezpečnost zdravotnických prostředků

EP schválil nařízení, jež zpřísní kontrolní a certifikační postupy pro zdravotnické prostředky. Cílem nových předpisů, které jsou reakcí na skandál s nebezpečnými prsními implantáty z Francie a nevhodnými umělými kyčlemi ze Slovenska, je zajistit soulad zdravotnických prostředků s platnými předpisy a posílit jejich sledovatelnost. Nařízení je výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Palmový olej

EP schválil nelegislativní zprávu vyzývající k tomu, aby EU zavedla jednotný systém certifikace palmového oleje vstupujícího na trh EU, aby zabránila negativním vlivům výroby palmového oleje na životní prostředí, jako je například odlesňování či ničení přirozeného prostředí divoké zvěře a to zejména v jihovýchodní Asii. EU by také měla postupně do roku 2020 přestat využívat rostlinné oleje, které zapříčiňují odlesňování.

Schvalování typu vozidel

EP schválil v 1. čtení změny v legislativním návrhu Komise EU o schvalování typu s cílem zlepšit kontrolu testovacích center a národních orgánů, které schvalují vozidla k prodeji. Měly by být posíleny kontroly automobilů, které jsou již v provozu. Dále by Komise měla získat více dohledových pravomocí, aby mohla ověřit, zda vnitrostátní orgány vykonávají důsledně své kontrolní pravomoci a aby mohla v některých případech auta sama otestovat. Členské státy EU by podle EP měly pravidelně testovat alespoň 20% automobilů umístěných na svůj trh v předchozím roce. Výrobci automobilů, kteří pozměnili výsledky zkoušek, by měli dostat pokutu až do výše 30.000 € za vozidlo. Prostředky získané z těchto pokut by podle EP měly být použity na podporu dozoru nad trhem, odškodnění postižených spotřebitelů, případně na ochranu životního prostředí.

Skandál automobilových emisí

EP schválil závěrečnou zprávu Vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS) obsahující nezávazná doporučení Komisi a Radě EU. Zpráva dospěla k závěru, že ačkoli Evropská komise a členské státy byly již před více než deseti lety informovány, že se emise oxidů dusíku (NOx) vozidel s dieselovým motorem v laboratorních testech výrazně liší od hodnot naměřených na silnicích, nedokázaly jednat tak, aby chránily kvalitu ovzduší a veřejné zdraví. Mimoto kontrolní úřady v členských státech vykonávaly pouze standardní zkoušky pro schválení typu, neměly pochybnosti a nehledaly „odpojovací zařízení“. Nápravu zpráva spatřuje v zajištění zlepšení testování a kontroly nových automobilů.

Květen

Rozprava o svobodě médií v ČR bez usnesení

V nelegislativním usnesení EP vyzval členské státy k urychlení relokace žadatelů o azyl, zejména dětí, a Komisi, aby zvážila postup proti členským státům neplnícím svou povinnost.

Přenositelnost on-line služeb

EP schválil dohodu s Radou o nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Občané EU, kteří si naúzemí svého trvalého bydliště předplatili on-line filmy, televizi, hudbu, hry či přenosy sportovních zápasů (např. online služby Netflix, HBO Go, Spotify či Amazon Prime), tak budou mít zajištěn přístup k jejich obsahu i během dočasných pobytů v jiné zemi Unie.například filmům, seriálům, hudbě, hrám či přenosům sportovních zápasů, které si předplatili na území svého stálého bydliště.

Omezení plýtvání potravin

EP v nelegislativním usnesení navrhují opatření, aby se do roku 2030 na polovinu snížilo plýtvání potravinami a potravinový odpad, který v EU ročně představuje 88 milionů tun. Konkrétní návrhy navrhují snížení plýtvání potravin do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50%, usnadnění darování potravin a vysvětlování rozdílu mezi označením „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“.

Nová audiovizuální směrnice

EP schválil mandát pro jednání s Radou v 1. čtení o návrhu audiovizuální směrnice, která bude nově zahrnovat i online platformy. EP požaduje, aby směrnice zajišťovala větší ochranu dětí proti násilí a nenávistným projevům online, přeje si rovněž zpřísnění pravidel o reklamě a product placementu a chce podpořit evropskou filmovou produkci stanovením 30% kvóty na evropská díla ve VOD platformách (video on demand platforms).

Červen

 Rozšíření registru transparentnosti EU

EP schválil mandát pro jednání s Radou o rozšíření působnosti registru transparentnosti EU i na Radu EU (v současnosti zahrnauje pouze Komisi a EP). Cílem je zvýšit důvěryhodnost rozhodovacího procesu EU a v této souvislosti EP prosazuje, aby evidence v registru byla pro lobbisty v EU povinná.

Označování energetické účinnosti elektrospotřebičů

EP schválil novou přehlednější stupnici od A do G, která označuje energetickou účinnost domácích spotřebičů s cílem udržet krok s technologickým pokrokem. Zákazníci si budou moci zvolit úspornější výrobky, snížit tak spotřebu energie a s ní spojené náklady, zatímco výrobci budou povzbuzeni k inovaci a investicím do energeticky úspornějších výrobků. Zákazníci by se mohli v obchodech setkat s prvními štítky s novou stupnicí bez indikace "+" (A+/A++/ atd.) nejdříve na konci roku 2019. Aby stupnice držela krok se zlepšováním energetické účinnosti, mohou být v budoucnu kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin aktualizována. Stane se tak tehdy, pokud 30% výrobků prodávaných na trhu EU bude spadat do třídy A nejvyšší energetické účinnosti nebo pokud 50% těchto výrobků bude spadat do dvou hlavních tříd A a B energetické účinnosti.

Snížená sazba DPH na e-knihy

EP v rámci postupu konzultace podpořil návrh Komise, podle něhož by členské státy měly možnost uplatňovat na e-knihy sníženou sazbu DPH. Tím by jim byl přiznán stejný právní režim, jako mají klasické tištěné knihy.

Červenec

Zřízení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

EP rozhodl o zřízení zvláštního výboru EP s dvanáctiměsíční mandátem, který by měl pomoci vyřešit legislativní a praktické nedostatky boje proti terorismu v EU (zjišťovat nedostatky přeshraniční soudní spolupráce a výměny informací; hodnotit dopady protiteroristických opatření na základní práva).

Turecko

EP v nelegislativním usnesení vyjádřil obavy nad regresem Turecka v oblasti právního státu, ochrany lidských práv, svobody médií a boje proti korupci. Odsoudil také tureckým prezidentem opakovaně deklarovanou podporu znovuzavedení trestu smrti. Obnovení hrdelního trestu by podle poslanců zpochybnilo členství Turecka v Radě Evropy a vedlo by k okamžitému ukončení jednání o přistoupení k EU. V souvislosti s výsledkem tureckého referenda a rozšířením prezidentských pravomocí usnesení vyzývá Evropskou komisi a vlády členských států, aby okamžitě formálně pozastavily přístupová jednání s Tureckem, pokud bude balíček ústavních změn uplatňován v nezměněné podobě.

Lepší přístup nevidomých ke knihám

EP schválil dohodu s Radou v 1. Čtení, která usnadní nevidomým přístup k většímu počtu knih odstraněním překážek ochrany autorských práv, zlepšení přístupu ke knihám se zvláštním formátem ze zahraničí a vytvořením kompenzačního mechanismu pro vydavatele. Nov pravidla uvádí právo EU do souladu s mezinárodní úmluvou z Marakéše.

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD)

EP schválil dohodu s Radou o vytvoření EFSD, který je součástí Evropského pánu pro vnější činnost a jehož cílem je prostřednictvím grantů, půjček a záruk ve výši 3,3 mld. Eur mobilizovat soukromé investice ve výši 44 mld. eur na projekty v křehkých a destabilizovaných státech vedoucí k řešení problému migrační krize. Nový fond bude sestávat se dvou částí – část pro Afriku a část pro jižní a východní sousedství EU.

Kuba

EP schválil uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. V doprovodném usnesení EP naléhá na kubánský režim, aby uvedla svou politiku v oblasti lidských práv do souladu s mezinárodními standardy, a připomíná, že součástí dohody je možnost pozastavení dohody v případě, že budou porušována její ustanovení o lidských právech.

Boj proti podvodům s finančními prostředky EU

Po několikaletém vyjednávání s Radou přijal EP směrnici harmonizující právní úpravu v členských státech týkající se boje proti podvodům spojeným s rozpočtem EU. Konkrétně směrnice stanoví definice skutkových podstat trestných činů jako je aktivní a pasivní uplácení, zneužití fondů EU a podvody s DPH v případech zahrnujících alespoň 2 členské státy a  částku alespoň 10mil.eur. Směrnice by také měla být hlavním právním nástrojem pro evropského veřejného žalobce.

Nová antidumpingová pravidla

EP schválil mandát prozahálení jednání s Radou v 1. Čtení o nových antidumpingových pravidlech, tedy pravidlech pro výpočet dovozních cel, reflektujících mimo jiné diskuse okolo přiznání statusu tržní ekonomiky Číně.

Delší životnost výrobků

V nelegislativní zprávě EP vyzval Komisi, aby prostřednictvím měkkých opatření řešila problém nízké životnosti výrobků, zejména domácích elektrospotřebičů

Zveřejňování daňových informací velkými nadnárodními společnostmi

EP schválil mandát pro jednání s Radou v 1. Čtení o směrnici upravující povinnost velkých nadnárodních firem zveřejňovat informaci o dani z příjmu, podle představy EP b této povinnosti měly podléhat firmy s celosvětovým obratem nad 750 mil. eur.

Autonomní obchodní opatření ve prospěch Ukrajiny

EP a Rada se dohodly na rozšíření preferenčního přístupu na trh EU pro vybrané zemědělské produkty z Ukrajiny v určitém objemu (do výše stanovené kvóty).

Autor článku : Jan Tlamycha