Big_loader_ajax

Posílení práv cestujících v železniční dopravě

06.05.2021

Na uplynulém plénu Evropský parlament mimo jiné schválil dohodu s Radou, která posiluje práva cestujících v železniční přepravě, a jedná se tedy o významný krok na cestě k vyrovnání práv cestujících v různých druzích dopravy. V oblasti železniční dopravy si státy tradičně drží silnější postavení, a tak je zde těžší práva cestujících prosadit než třeba v letecké dopravě, které je naopak tradičně liberálnější.

Na čem se tedy Evropský parlament a státy konkrétně dohodly? Třeba na tom, že dojde-li ke zpoždění delšímu než 100 minut, budou mít provozovatelé železniční dopravy bez ohledu na okolnosti povinnost nabídnout cestujícím možnost přesměrování a pomoci jim nalézt nejlepší alternativy, jako je tomu v případě leteckých dopravců. Pokud to budou vyžadovat okolnosti, budou muset zajistit jídlo a občerstvení a uhradit náklady na ubytování.

Byla také zavedena povinnost provozovatelů nabízet přímé přepravní doklady pro cesty sestávající z navazujících železničních dopravních spojů. Tato povinnost se bude od data použitelnosti nařízení vztahovat na mezinárodní a dálkové spoje a po pěti letech i na regionální spoje.

Komfort cestování zvýší i zlepšení informování cestujících, zejména v případě zpoždění, kdy se zavádí povinnost informovat cestující o vývoji ihned, jakmile jsou dané informace k dispozici.

Dále byla zavedena nová podrobná ustanovení o jízdních kolech, která železničním společnostem ukládají povinnost zajistit vyhrazené prostory pro kola, přičemž v nových i modernizovaných kolejových vozidlech to budou muset být minimálně 4 místa. Odmítnutí přepravy jízdních kol v konkrétním vlaku by mělo být řádně odůvodněno a cestující by měli mít v tomto případě možnost získat náhradu.

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jistě ocení, že budou moci v případě potřeby cestovat s doprovodem nebo asistenčním psem zdarma.

Nová pravidla se začnou uplatňovat za dva roky. Státy, které využívají výjimky pro vnitrostátní železniční dopravu, je budou moci využívat dalších pět let (kromě ustanovení týkajících se cestujících se sníženou pohyblivostí, jízdních kol, přímých přepravních dokladů a přesměrování z přeshraničních spojů). Států, které výjimky uplatňují, je bohužel výrazná většina, této možnosti nevyužily pouze Itálie, Nizozemí, Švédsko a Dánsko.

Česko patří bohužel mezi státy s nejrozsáhlejšími výjimkami v oblasti vnitrostátní železniční dopravy, a to jak městské a příměstské, tak regionální, i národní. Uplatňované výjimky se vztahují například na právo cestujících na finanční náhradu a bezplatnou pomoc v podobě občerstvení a ubytování v případě zpoždění vlaku nebo zrušení spoje, na právo cestujících na informace před cestou či na povinnost provozovatelů železniční dopravy zajistit dostupnost nákupu jízdenek a rezervací. Netřeba asi dodávat, že uplatňované výjimky jsou ku prospěchu železničních dopravců (státního i soukromých), ale ke škodě cestujících. Ti čeští tak patří mezi ty, kteří se svých práv v plném rozsahu dočkají až za pět let.

Autor článku : Jan Tlamycha, Luděk Niedermayer