Big_loader_ajax

Plenárního zasedání Evropského parlamentu 31. 5. - 1. 6. 2023: Jak a proč jsem hlasoval?

07.06.2023

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 31. 5. - 1. 6. 2023

Akt na podporu výroby munice

Podpořil jsem tuto zprávu, podle níž by měla být poskytována finanční podpora na opatření přispívající k včasné dostupnosti a dodávkám příslušných obranných produktů, jako jsou činnosti v oblasti průmyslové koordinace a vytváření sítí, přístup k financování pro podniky zapojené do výroby příslušných obranných produktů, rozšiřování, optimalizace, modernizace, aktualizace nebo nové využití stávajících nebo vytvoření nových výrobních kapacit v této oblasti, jakož i odborná příprava personálu. Vzhledem k tomu, že cílem je zvýšit konkurenceschopnost a účinnost obranného průmyslu Unie, považuji za správné, že pro podporu budou způsobilé pouze právní subjekty ve veřejném nebo soukromém vlastnictví, které jsou usazeny a mají své struktury výkonného řízení v Unii nebo v přidružených zemích. Právní subjekty usazené v Unii nebo v přidružené zemi, jež podléhají kontrole ze strany nepřidružené třetí země nebo subjektu nepřidružené třetí země, budou způsobilé jakožto příjemci, pouze pokud budou splněny přísné podmínky týkající se bezpečnostních a obranných zájmů Unie a jejích členských států, jak jsou stanoveny v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii.

 

 

Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti

Podpořil jsem tuto zprávu, a to ze dvou hlavních důvodů. Řada zemi EU podobnou úpravu již má, a v případě, že nevznikne úprava společná, zavedou si nějakou vlastní verzi i mnohé další země. To by nejen snížilo efektivitu fungování této úpravy, ale i zkomplikovalo fungování dodavatelských firem, které jsou aktivní napříč EU. A za druhé, regulace nejde směrem příkazů a zákazů, ale požaduje po velkých firmách identifikaci rizik a jejich snižování. Dodavatelské firmy jen budou poskytovat informace o možných rizicích a dodavatelích a systém by měl firmy vést k tomu, že poté, co rizika identifikují, je budou snižovat.

Považuji to za dobrý koncept, jak dosáhnout sledovaného cíle, tedy chránit lidská práva a snižovat klimatická rizika.

 

Zeměpisná označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty

Podpořil jsem tuto zprávu, která má za cíl zlepšit prosazování pravidel týkajících se zeměpisných označení, aby se lépe chránila práva duševního vlastnictví, a lépe chránit zeměpisná označení na internetu, včetně ochrany proti zápisům, které nejsou v dobré víře, podvodným a klamavým praktikám a používání v systému doménového jména, a bojovat proti padělání a zefektivnit a vyjasnit právní rámec s cílem zjednodušit a harmonizovat postupy pro podávání žádostí o zápis nových názvů a změn specifikací produktů.

 

Ujednání mezi Evropským parlamentem a ECB o struktuře postupů vzájemného působení v oblasti centrálního bankovnictví

Podpořil jsem tuto zprávu obsahující ujednání, podle kterého EP a ECB hodlají pokračovat v každoročních strukturovaných výměnách ohledně výroční zprávy ECB popisující úkoly a činnosti Evropského systému centrálních bank (ESCB) a informující o měnové politice Eurosystému. Výroční zprávy ECB by dále podle tohoto ujednání měly být i nadále dostatečně podrobné, aby umožňovaly smysluplný dialog s poslanci Parlamentu o politikách ECB. Za tímto účelem by do nich ECB měla zahrnovat mimo jiné i podrobnou analýzu svých politik a činností v kontextu hospodářského, finančního a měnového vývoje v daném roce.

 

Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

Podpořil jsem tuto zprávu, podle které je nutné zajistit, aby textilní výrobky uváděné na trh EU měly dlouhou životnost, byly opakovaně použitelné, opravitelné, recyklovatelné, vyráběné ve velké míře z recyklovaných vláken a neobsahovaly nebezpečné látky. V této souvislosti pak  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k ukončení tzv. rychlé módy a ve vzájemné spolupráci a po konzultaci s výzkumnými pracovníky, občanskou společností a zúčastněnými stranami z odvětví stanovily jasnou definici rychlé módy, která je založena na vysokých objemech méně kvalitních oděvů za nízké ceny.

 

Porušování právního státu a základních práv v Maďarsku a zmrazené finanční prostředky EU

Podpořil jsem toto usnesení, které vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada nedosáhla smysluplného pokroku v probíhajících postupech podle čl. 7 odst. 1 SEU a vyzývá Radu, aby se zabývala veškerým novým vývojem, který má dopad na právní stát, demokracii a základní práva. Dále také podtrhuje důležitou úlohu předsednictví v Radě, které působí jako hybná síla práce Rady na právních předpisech EU, zajišťuje kontinuitu agendy EU a zastupuje Radu ve vztazích s ostatními orgány EU. V této souvislosti je otázka, jak bude Maďarsko moci věrohodně plnit tento úkol v roce 2024 vzhledem k tomu, že nerespektuje právo EU a hodnoty zakotvené v článku 2 SEU ani zásadu loajální spolupráce, a proto by Rada měla co nejdříve nalézt vhodné řešení.

 

Sexuální obtěžování v EU a hodnocení MeToo

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá členské státy, aby vypracovaly ucelený soubor minimálních pravidel, který by komplexně řešil přetrvávající problém sexuálního a psychického obtěžování a zohledňoval specifické potřeby obětí tohoto násilí. Přitom je třeba zohlednit nové podmínky práce na dálku a následné zkušenosti získané během pandemie COVID-19. Je třeba zmínit, že v boji proti sexuálnímu obtěžování a násilí na pracovišti hraje legislativa ústřední roli a že právo bez řádného provádění nevede k dosažení kýženého výsledku. Komise a členské státy by proto měly zajistit aktualizaci právních předpisů proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti s cílem chránit ženy pracující na dálku před zneužíváním na internetu.

 

Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Podpořil jsem toto usnesení a považuji za užitečnou myšlenku vytvoření struktury EU, která by byla pověřena analýzou statistických dat, koordinací výzkumných projektů a vyhotovením zpráv s cílem zlepšovat situační povědomí a sdílení zpravodajských informací o hrozbách, odhalování pachatelů a protiopatření v souvislosti se zahraničními manipulacemi s informacemi a zahraničním vměšováním, včetně zapojení Evropské služby pro vnější činnost, a která by fungovala jako referenční místo a specializované centrum znalostí, které bude usnadňovat a podporovat operativní výměnu mezi orgány členských států, orgány EU a agenturami EU. Orgány EU, členské státy, partnerské země, občanská společnost, podnikatelská sféra a nezávislá média by měly vyvinout společné úsilí zaměřené na zvyšování povědomí o dezinformacích a manipulaci s informacemi a o zahraničním vměšování a způsobech komplexního boje proti němu a na investice do vzdělávání v této oblasti.

Autor článku : Luděk Niedermayer