Big_loader_ajax

Plenární zasedání Evropského parlamentu 2. - 5. 10. 2023: Jak a proč jsem hlasoval?

10.10.2023

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve dnech 2. - 5. 10. 2023?

Hospodářský nátlak třetích zemí

Podpořil jsem tuto zprávu, protože považuji za nezbytné, aby EU měla k dispozici vhodný nástroj, který jí umožní odrazovat třetí země od hospodářského nátlaku a tomuto nátlaku čelit, aby byla chráněna práva a zájmy Unie a jejích členských států. Tak je tomu zejména v případě, kdy se třetí země vměšují do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že uplatňují opatření, která ovlivňují obchod či investice, či hrozí jejich uplatněním s cílem předejít nebo dosáhnout ukončení, změny nebo přijetí určitého aktu ze strany Unie nebo členského státu, včetně vyjádření postoje orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie či členského státu. Taková opatření ovlivňující obchod nebo investice zahrnují nejen kroky učiněné na území dotčené třetí země, které mají účinky na jejím území, ale také kroky učiněné třetí zemí, a to i prostřednictvím subjektů ovládaných nebo řízených třetí zemí a přítomných v Unii, které poškozují hospodářskou činnost v Unii.

 

Inteligentní silniční dopravní systémy

Podpořil jsem tuto zprávu, protože zavedení inteligentních dopravních systémů („ITS“) považuji za klíčové opatření k dosažení propojené a automatizované multimodální mobility, a tedy za opatření přispívající k transformaci evropského dopravního systému za účelem dosažení cíle účinné, bezpečné, udržitelné, inteligentní a odolné mobility. Toto opatření doplňuje opatření oznámená v rámci stěžejní strategie týkající se ekologizace nákladní dopravy s cílem podpořit multimodální logistiku. Je třeba posoudit potřebu regulačních opatření v oblasti práv a povinností poskytovatelů multimodálních digitálních služeb spolu s iniciativou týkající se vydávání přepravních dokladů, včetně vydávání železničních jízdenek. Také je třeba zajistit, aby aplikace ITS v oblasti silniční dopravy umožňovaly bezproblémovou integraci s jinými druhy dopravy, jako jsou železniční doprava nebo aktivní mobilita, a usnadnily tak přechod k těmto druhům dopravy, kdykoli je to možné, s cílem zlepšit efektivnost a přístupnost.

 

Průběžná zpráva o návrhu revize víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období

Podpořil jsem tuto zprávu, která se zaměřuje na řešení různých důsledků ruské útočné války proti Ukrajině, na posílení otevřené strategické autonomie a svrchovanosti Unie a na to, aby Unie byla dostatečně flexibilní, a mohla tak reagovat na krize. Považuji také za důležité zdůraznit, že existuje jasná vazba mezi dodržováním zásad právního státu a efektivním plněním rozpočtu Unie. Také je namístě připomenout význam horizontálních zásad týkajících se klimatu, biologické rozmanitosti a rovnosti pohlaví, které jsou základem VFR a všech souvisejících politik EU.

 

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že volný a dobře fungující vnitřní trh mediálních služeb je základním pilířem funkční demokracie, neboť poskytuje příjemcům přístup k pluralitě názorů a důvěryhodným zdrojům informací. Významnější úloha on-line prostředí a jeho nové funkce radikálně změnily trh mediálních služeb a vedly k tomu, že má stále více přeshraniční povahu. Různé přístupy na vnitrostátní úrovni však mohou narušit schopnost poskytovatelů mediálních služeb fungovat za rovných podmínek, aby mohli

zpřístupňovat mediální služby, včetně novinářského a publicistického obsahu. Tyto přístupy způsobily roztříštěnost trhu a právní nejistotu a zvýšily náklady na dodržování předpisů pro poskytovatele mediálních služeb a pracovníky sdělovacích prostředků. Je proto nezbytné zavést jednotný právní rámec, který poskytovatelům mediálních služeb v celé Unii zajistí harmonizované uplatňování pravidel a zaručí, že příjemci v Unii budou mít přístup k široké škále spolehlivých zdrojů informací a ke kvalitní žurnalistice jakožto veřejným statkům, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

 

Klasifikace, označování a balení látek a směsí

Podpořil jsem tuto zprávu, která reaguje na situaci, kdy mnoho chemických látek prodávaných on-line v EU, a zejména těch, které prodávají subjekty usazené mimo EU a které jsou uváděny na trh EU, nesplňuje požadavky právních předpisů. Nesprávná klasifikace a nesprávné označení chemických látek přitom vedou k tomu, že spotřebitelé nejsou řádně informováni o jejich nebezpečnosti, což v konečném důsledku vede k nesprávnému používání, skladování nebo likvidaci. K dosažení cílů ochrany spotřebitele a ochrany lidského zdraví a životního prostředí se zavádí požadavek, aby dodavatelé museli zajistit, že látky nebo směsi, včetně těch prodávaných on-line prostřednictvím prodeje na dálku, splňují stanovené požadavky, zejména pokud jde o klasifikaci, označování a balení. Kromě toho on-line nabídky a reklamy často neuvádějí informace o nebezpečnosti, a spotřebitelé proto nemusí být schopni učinit informované rozhodnutí v okamžiku přijetí on-line nabídky nebo při reakci na inzerci chemické látky. Informace uvedené na štítku chemických látek by měly být k dispozici před jejich uvedením na trh bez ohledu na způsob prodeje.

 

Segregace a diskriminace romských dětí ve vzdělávání

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá členské státy, aby vymýtily praktiky pokračující segregace romských dětí, zavedly komplexní desegregační strategie s jednoznačnými cíli, dostatečnými zdroji a jasnými a ambiciózními harmonogramy, zaručily plný přístup romských dětí ke školním aktivitám a vedly ve školách kampaně proti diskriminaci. Reformy vzdělávání by měly být prováděny v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, včetně zástupců romských komunit, romských rodičů a organizací občanské společnosti vedených Romy, jakož i pedagogických pracovníků.

 

Harmonizace práv osob s autismem

Podpořil jsem toto usnesení reagující na obtíže, s nimiž se mohou setkat autistické osoby při prokazování svého stavu ve všech členských státech, a nejistotu, která se jich dotýká při cestování v rámci EU, neboť vnitrostátní průkazy osob se zdravotním postižením nejsou uznávány ve všech zemích EU a neexistuje rovný přístup k určitým specifickým formám podpory. V tomto směru by bylo užitečné rozšířit působnost evropského průkazu osob se zdravotním postižením pro osoby s neviditelným zdravotním postižením, jako je autismus a zajistit, aby tento průkaz usnadnil právo těchto osob na volný pohyb v celé EU vzájemným uznáváním statusu osoby se zdravotním postižením pro držitele průkazu.

 

Standardizované rozměry příručního zavazadla

Podpořil jsem toto usnesení, které poukazuje na to, že příruční zavazadla (tj. zavazadla, která nejsou odbavena) musí být považována za „nezbytný aspekt“ přepravy cestujících za podmínky, že tato zavazadla splňují „přiměřené požadavky“ na váhu a rozměry a že jejich přeprava proto nemůže podléhat dodatečnému poplatku. Členské státy by proto měly zajistit dodržování tohoto pravidla a mezitím usilovat o transparentnost, pokud jde o zveřejňování veškerých poplatků účtovaných za příruční zavazadla, kdykoli jsou poskytovány informace o ceně letu a letovém řádu, s cílem posílit ochranu spotřebitele.

 

Evropské zelené dluhopisy

Podpořil jsem tuto dohodu EP a Rady v 1. čtení, protože environmentálně udržitelné dluhopisy považuji za jeden z hlavních nástrojů financování investic souvisejících s environmentálně udržitelnými technologiemi, účinným využíváním energie a zdrojů, jakož i s environmentálně udržitelnou dopravní infrastrukturou a výzkumnou infrastrukturou. Tyto dluhopisy mohou vydávat finanční i nefinanční podniky, jakož i veřejnoprávní subjekty. V současné době roztříštěné existující iniciativy pro environmentálně udržitelné dluhopisy neobsahující společné definice environmentálně udržitelných hospodářských činností brání investorům snadno identifikovat dluhopisy, u nichž jsou získané peněžní prostředky v souladu s environmentálními cíli stanovenými v Pařížské dohodě nebo k nim přispívají.

 

Smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku

Podpořil jsem tuto zprávu, která má za cíl podpořit poskytování finančních služeb na vnitřním trhu a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, a to několika způsoby. Například se posiluje právo na odstoupení od smlouvy tím, že obchodník musí poskytnout tlačítko pro odstoupení od smlouvy v případě, že spotřebitel uzavírá elektronickými prostředky smlouvu o finančních službách na dálku a tím se pro spotřebitele usnadní uplatnění tohoto práva. Taky se stanoví pravidla, kdy mají být poskytnuty předsmluvní informace, aby spotřebitelé měli dostatek času na jejich pochopení a mohli je vstřebat před vlastním uzavřením smlouvy.

 

Nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá Komisi, vypracovala evropskou strategii proti šikaně a kyberšikaně ve školách, vytvořila balíček opatření ke zlepšení sběru údajů a ve spolupráci s členskými státy navrhla nezbytná řešení. Strategie by měla vyzvat členské státy, aby vyčlenily veškeré nezbytné zdroje na posílení kapacit horkých linek, linek pomoci a center pro bezpečnější internet a aby ve svých školách rozvíjely a prováděly přiměřené preventivní a osvětové kampaně s prokazatelnými výsledky, které budou nedílnou součástí jejich vzdělávacích programů a institucí v raném věku. Komise a členské státy by měly systematičtěji shromažďovat údaje o preventivních opatřeních a programech pomoci obětem, včetně počtu dětí v základním vzdělávání, které se účastní osvětových kampaní, a také prostřednictvím vzdělávacích programů o rizicích všech forem pohlavního vykořisťování dětí, a to i v online prostředí.

Autor článku : Luděk Niedermayer