Big_loader_ajax

Plenární zasedání 26.-29. února - Jak a proč jsem hlasoval?

01.03.2024

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 26.-29. února 2024?

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (usnesení)

Hlasoval jsem pro revizi VFR, protože její přijetí umožní rychlou podporu Ukrajiny a zajistí, aby prostřednictvím opravného rozpočtu bylo možné provést navýšení prostředků co nejdříve v rozpočtu na rok 2024, jakož i ve zbývajících letech období VFR. Tato revize se zaměřuje především na řešení důsledků ruské agresivní války proti Ukrajině a na to, aby Unie byla dostatečně flexibilní a mohla reagovat na vznikající potřeby a krize, aby uplatňovala strukturální přístup k podpoře Ukrajiny a řízení výpůjčních nákladů nástroje NextGenerationEU a posílila financování zahraniční politiky, migrace, strategické autonomie a konkurenceschopnosti.

Zřízení nástroje pro Ukrajinu

Podpořil jsem zřízení tohoto nástroje, který by měl přispět k překlenutí nedostatku finančních prostředků na Ukrajině do roku 2027 předvídatelným, kontinuálním, řádným a včasným poskytováním nevratné podpory a vysoce zvýhodněných úvěrů. Podpora v rámci nástroje by měla pomoci udržet makrofinanční stabilitu na Ukrajině a zmírnit překážky v oblasti vnějšího financování Ukrajiny. Je důležité, aby v rámci nástroje byly urychleně zahájeny investice do udržitelné obnovy, rekonstrukce a modernizace Ukrajiny s cílem pomoci zajistit důstojné životní podmínky pro ukrajinské obyvatelstvo a tam, kde je to možné, rekonstruovat kritickou infrastrukturu.

Zřízení Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP)

Podpořil jsem zřízení tohoto nástroje, jehož cílem je reagovat na investiční potřeby Unie tím, že pomůže lépe nasměrovat stávající finanční prostředky Unie na kritické investice, včetně investic do celounijních a přeshraničních projektů. Pomocí platformy STEP by měly být mobilizovány zdroje v rámci stávajících programů Unie, Projektům, které přispívají k cílům platformy STEP, by měla být udělena pečeť suverenity, a to za předpokladu, že byl projekt posouzen a splňuje minimální požadavky na kvalitu.

 

Přeprava odpadů

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, protože jsem přesvědčen o důležitosti organizovat a upravovat dozor nad přepravou odpadů a její kontrolu způsobem, který zohledňuje potřebu zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a lidského zdraví a který zajišťuje jednotné uplatňování pravidel pro přepravu odpadů v celé Unii. Za účelem zajištění skutečného přechodu k oběhovému hospodářství při přepravě odpadů z místa jeho vzniku do místa, které je pro nakládání s ním nejvhodnější, by měla být zohledněna zásada blízkosti, účinného využívání materiálů a potřeba snížit ekologickou stopu odpadu.

 

Obnova přírody

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, kterou považuji za velký kompromis vycházející vstříc námitkám zejména zemědělců, například tím, že v oblasti zemědělství budou opatření na obnovu přírody prakticky dobrovolná.  Členské státy si zachovají možnost uplatňovat požadavek nezhoršování stavu na úrovni každé biogeografické oblasti svého území pro každý typ stanoviště a každé stanoviště druhů. V případě výskytu každého výrazného zhoršení stavu by státy měly přijmout kompenzační opatření.

 

Trestněprávní ochrana životního prostředí

Podpořil jsem přijetí této směrnice, která rozšiřuje působnost směrnice na nové kategorie trestných činů představující potenciálně vysoké riziko pro lidské zdraví a životní prostředí a mohou vést k obzvláště závažným negativním dopadům na životní prostředí a společnost. Navzdory existujícím i potenciálním škodlivým důsledkům není prosazování příslušných pravidel v současné době dostatečně účinné. Ukázalo se, že jsou potřeba přísnější opatření pro předcházení trestné činnosti proti životnímu prostředí a boj proti ní.

 

Řidičské průkazy

Zdržel jsem se u této zprávy. Součástí pozice EP se totiž stala ustanovení, z nichž může vyplývat zavedení plošných povinných zdravotních prohlídek, což považuji za přehnaně přísné a omezující. Velmi problematické je pro mě například  ustanovení, podle něhož řidiči kat. B používající své řidičské oprávnění k profesionální činnosti budou muset podstoupit procedury platné pro profesionální řidiče, včetně lékařských prohlídek každých 5 let. Vedle řidičů taxislužby nebo sanitek by se jednalo i o mnoho dalších, kteří jsou třeba zaměstnanci v malých a středních podnicích.

 

Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Podpořil jsem tuto zprávu, která má za cíl zlepšit udělování licencí k patentům SEP, a to tak že se budou řešit příčiny neefektivního udělování licencí, mezi něž patří například nedostatečná transparentnost týkající se spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek a udělování licencí v hodnotovém řetězci. Všechny tyto příčiny společně snižují celkovou spravedlnost a účinnost systému a vedou k nadměrným administrativním a transakčním nákladům, což snižuje objem zdrojů dostupných pro účely investic do inovací.

 

Rychlejší a spolehlivější úleva z nadměrných srážkových daní

Podpořil jsem tuto směrnici zavádějící společný rámec pro úlevu z nadměrných srážkových daní z přeshraničních investic do cenných papírů, který bude odolný vůči riziku daňových podvodů nebo zneužívání daňových předpisů. Schopnost členských států předcházet případným podvodům nebo zneužívání a bojovat proti nim je totiž v současné době ztížena roztříštěností a obecným nedostatkem spolehlivých a včasných informací o investorech. Pro úspěch této směrnice je nezbytné, aby členské státy vybavily daňové správy nástroji, které jim umožní včas a spolehlivě řešit postupy při vracení daně nebo poskytování úlevy z daně u zdroje.

 

Rámec pro evropskou digitální identitu

Podpořil jsem tuto zprávu, která zajišťuje, aby všem lidem žijícím v Unii byla nabídnuta dostupná, bezpečná a důvěryhodná digitální identita umožňující přístup k široké škále on-line i off-line služeb chráněných před riziky v oblasti kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality, včetně porušení zabezpečení údajů, krádeže identity nebo manipulace s ní. Jsem přesvědčen, že občané Unie by měli mít právo na digitální identitu, která je pod jejich výhradní kontrolou a která jim umožňuje vykonávat jejich práva v digitálním prostředí a podílet se na digitální ekonomice.

 

Zlepšení ochrany Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií

Podpořil jsem tuto zprávu, která řeší obavy spotřebitelů, průmyslu a investorů z vystavení nestálým krátkodobým cenám způsobeným vysokými cenami fosilních paliv. Optimalizuje uspořádání trhu s elektřinou tím, že doplní krátkodobé trhy posílením úlohy dlouhodobějších nástrojů, a umožní tak spotřebitelům využívat smlouvy s pevnějšími cenami a usnadní investice do čistých technologií. To bude v konečném důsledku znamenat, že bude zapotřebí méně fosilních paliv, což při případné budoucí krizi v oblasti fosilních paliv díky nízkým provozním nákladům na obnovitelnou a nízkouhlíkovou energii zajistí nižší ceny pro spotřebitele.

Autor článku : Luděk Niedermayer