Big_loader_ajax

Plenární zasedání 17.-20. října - Jak a proč jsem hlasoval?

21.10.2022

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání 17.-20. října?

Přistoupení Rumunska a Bulharska k schengenskému prostoru

Podpořil jsem toto usnesení, které připomíná, že Bulharsko a Rumunsko splnily již v roce 2011 všechny nezbytné podmínky pro plné uplatňování schengenského acquis. Je proto nepřijatelné, že během jedenácti let, které od té doby uběhly, nepřijala Rada rozhodnutí o plném uplatňování schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku, a to navzdory opakovaným žádostem Komise a Parlamentu v tomto směru. Jsem přesvědčen, že  plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharské republice a Rumunsku by schengenský prostor posílilo a pomohlo zajistit rovná práva pro všechny občany v něm.

 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly

Podpořil jsem postoj k EP k návrhu rozpočtu EU, protože jsem přesvědčen, že rozpočet Unie by měl přispívat k řešení složitých výzev, před kterými EU stojí, jako jsou dopady války na Ukrajině, vysoká inflace, rostoucí chudoba, vysoké ceny energií a ohrožení bezpečnosti dodávek, zhoršující se hospodářské prognózy, zejména pro malé a střední podniky a nejzranitelnější domácnosti, změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti a jejich důsledky a nutnost urychlit spravedlivou transformaci, mimo jiné investicemi do energetické účinnosti. Nesouhlasím proto s postojem Rady, který ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým Komisí snižuje prostředky na závazky o 1,64 miliardy EUR a prostředky na platby o 530 milionů EUR. Domnívám se, že tyto škrty Rady ignorují vážnost výše uvedených výzev, a ohrožují tak úspěšné plnění nejdůležitějších politických cílů a priorit Unie.

 

Udržitelná paliva v námořní dopravě (Iniciativa pro námořní paliva FuelEU)

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že všechna hospodářská odvětví musí přispívat k rychlému snižování emisí skleníkových plynů směrem k nulovým čistým emisím skleníkových plynů nejpozději do roku 2050. Je proto nezbytné vytyčit ambiciózní plán i pro ekologickou transformaci námořního odvětví, které představuje přibližně 11 % veškerých emisí CO2 z dopravy v EU a 3–4 % celkových emisí CO2 v EU. V případě, že by nedošlo k přijatí další opatření, by totiž došlo k dalšímu zvyšování emiíe CO2 z námořní dopravy, a to rozhodně není vývoj, který bych si přál.

 

Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Podpořil jsem tuto zprávu, protože považuji za potřebné, aby v členských státech byla zajištěna instalace dostatečného počtu veřejně přístupných pevných, mimosíťových nebo mobilních dobíjecích bodů. To je obzvláště důležité v rezidenčních oblastech s nedostatkem parkovacích míst mimo ulici a tam, kde vozidla obvykle parkují delší dobu, včetně parkovišť taxislužby, a na stanicích veřejné dopravy, jako jsou přístavní terminály pro cestující, letiště či železniční stanice. Měl by být rovněž zaveden dostatečný počet veřejně přístupných rychlodobíjecích bodů určených pro lehká vozidla s cílem zvýšit pohodlí spotřebitelů, a zajistit tak plné přeshraniční propojení a umožnit provoz elektrických vozidel po celé Unii. Jakkoli by zavádění veřejně přístupné dobíjecí infrastruktury mělo být především výsledkem soukromých tržních investic, členské státy by měly až do vytvoření konkurenčního trhu podporovat zavádění infrastruktury i za pomoci veřejné podpory.

 

Neakceptování ruských cestovních dokladů vydaných na Ukrajině a v Gruzii

Vzhledem k tomu, že Unie a její členské státy protiprávní anexi částí území Ukrajiny Ruskem neuznaly a odsoudily protiprávní okupaci oblastí a území Ukrajiny Ruskou federací, neuznávají ruské cestovní doklady vydávané v těchto oblastech a neměly by je akceptovat

jako platné cestovní doklady pro účely udělování víz a překračování vnějších hranic. Členské státy by zárovněž měly mít možnost učinit výjimku pro osoby, které byly ruskými občany ke dni, kdy v příslušné okupované oblasti nebo na okupovaném území či na separatistickém území začaly být vydávány ruské doklady, nebo pro potomky těchto osob.

 

Právní stát na Maltě pět let po vraždě Daphne Caruanové Galiziové

Podpořil jsem usnesení, které oceňuje pokrok soudních řízení ve věci vraždy Daphne Caruanové Galiziové, lituje však toho, že po přiznání dvou nájemných vrahů zatím byli v souvislosti s provedením vraždy usvědčeni pouze tři obžalovaní. Proto je namístě opětovná výzva k tomu, aby bylo dokončeno vyšetřování hlavních motivů vraždy a aby trestní řízení co nejdříve vedlo k obžalobě osob, které byly do vraždy zapleteny, a to bez ohledu na jejich postavení. Rovněž považuji za důležité, aby byl do všech aspektů vyšetřování vraždy a do všech dalších souvisejících vyšetřování plně zapojen Europol.

 

Rostoucí počet trestných činů z nenávisti namířených proti osobám LGBTIQ v celé Evropě s ohledem na nedávnou homofobní vraždu na Slovensku

Podpořil jsem toto usnesení, které důrazně odsuzuje všechny formy nenávisti a násilí, jakož i veškeré fyzické či slovní útoky, které jsou namířeny proti osobám na základě jejich pohlaví, sexuální orientace, genderové identity nebo vyjádření a pohlavních znaků na Slovensku i v EU. Jsem přesvědčen, že v naší společnosti nesmí být místo pro nenávist vůči osobám LGBTIQ+, rasismus ani diskriminaci. Slovenské orgány by měly účinně bojovat proti dezinformačním kampaním namířeným proti osobám LGBTIQ+, podporovat faktické, objektivní a profesionální zpravodajství sdělovacích prostředků o osobách LGBTIQ+ a o otázkách souvisejících se sexuální orientací, genderovou identitou nebo vyjádřením a pohlavními znaky a vyšetřit trestné činy z nenávisti a nenávistné verbální projevy namířené proti příslušníkům komunity LGBTIQ+ žijícím na Slovensku.

 

Konference OSN o změně klimatu v roce 2022 v Šarm aš-Šajchu, Egypt (COP27)

Podpořil jsem toto usnesení, které poukazuje na rostoucí počet zemí, které se zavázaly k dosažení cílů nulových čistých emisí do poloviny století, zdůrazňuje však, že tyto závazky se musí urychleně promítnout do zásadních krátkodobých cílů, politik a opatření, které budou podpořeny finančními zdroji a zohledněny v revidovaných vnitrostátně stanovených příspěvcích v podobě zvýšených cílů v oblasti klimatu do roku 2030, aby celosvětové emise co nejdříve dosáhly vrcholu. Souhlasím zároveň s programem UNEP a jeho posouzením, podle něhož mnoho vnitrostátních plánů v oblasti klimatu odkládá opatření až po roce 2030 a poukazuji na to, že řada dlouhodobých příslibů nulových čistých emisí je značně nejasná a netransparentní.

 

Kulturní solidarita s Ukrajinou a společný krizový mechanismus pro kulturní obnovu v Evropě

Podpořil jsem toto usnesení, které vyjadřuje upřímnou solidaritu s výkonnými a jinými umělci, tvůrci, autory, vydavateli, jejich společnostmi a všemi dalšími kulturními tvůrci a pracovníky, včetně amatérských tvůrců, jelikož umění a kultura budou hrát zásadní úlohu při obnově a opětovném budování Ukrajiny, a oceňuje zejména činnost ukrajinských umělců a tvůrců, kteří tím, že dále provozují své umění, kladou odpor ruské invazi. Vyzývám Komisi a členské státy, aby do humanitární pomoci, kterou EU poskytuje Ukrajině, zahrnuly naléhavé potřeby odvětví kultury a kulturního dědictví. Zároveň je třeba věnovat zvláštní pozornost kulturním a historickým dílům na Ukrajině a ochraně kulturního dědictví této země. EU by se měla podílet na ochraně uměleckých děl a kulturního dědictví prostřednictvím uplatňování všech právních nástrojů na ochranu a prevenci obchodování s kulturním dědictvím nebo jeho nelegálního vývozu v době války.

Autor článku : Jan Tlamycha, Luděk Niedermayer