Big_loader_ajax

Plenární zasedání 15. - 18. ledna - Jak a proč jsem hlasoval?

22.01.2024

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 15. - 18. ledna 2024?

Nařízení o fluorovaných plynech

Podpořil jsem tento výsledek jednání EP a Rady, který má za cíl předcházet dalším emisím F-plynů, a přispívat tak k cílům EU v oblasti klimatu. Emisím lze předcházet  jednak tím, že se zabrání používání F-plynů (tj. sníží se poptávka po F-plynech), a že se přijmou opatření, která zabrání emisím nebo únikům při výrobě, používání a likvidaci těchto plynů. Politika v oblasti F-plynů má proto odrazovat od používání F-plynů a podporovat používání alternativních látek nebo technologií, pokud vedou k nižším emisím skleníkových plynů, aniž by byla ohrožena bezpečnost, funkčnost a energetická účinnost.

 

Látky, které poškozují ozonovou vrstvu

Podpořil jsem tento výsledek jednání EP a Rady, který má za cíl v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu stanovit další snížení emisí, které je proveditelné za přiměřených nákladů, zajistit komplexnější sledování látek poškozujících ozonovou vrstvu včetně látek, které (dosud) nejsou regulovány, a zjednodušit a zefektivnit stávající pravidla za účelem snížení administrativních nákladů.

 

Změny směrnice o trzích finančních nástrojů

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je posílit postavení investorů, zejména menších a retailových, tím, že jim umožní přístup k údajům o trhu nezbytným k tomu, aby mohli snadněji investovat do akcií nebo dluhopisů, a tím, že posílí tržní infrastruktury EU. To rovněž přispěje ke zvýšení likvidity trhu, což následně podnikům usnadní získávání finančních prostředků z kapitálových trhů.

 

Úleva ke snížení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu a omezení odpočitatelnosti úroků pro účely daně z příjmů právnických osob

Podpořil jsem tuto zprávu, která za účelem řešení daňového zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu pravidla, podle kterých bude za určitých podmínek možná odpočitatelnost pomyslného úroku ze zvýšení vlastního kapitálu pro daňové účely a omezena daňová odpočitatelnost nadměrných výpůjčních nákladů. Vztahuje se na všechny daňové poplatníky podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob, s výjimkou finančních podniků. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky obvykle čelí při získávání financování vyšší zátěži, bude malým a středním podnikům poskytnuta vyšší pomyslná úroková sazba.

 

Elektrické letectví – řešení pro lety na krátké a střední vzdálenosti

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že elektrická a hybridní elektrická letadla nabídnou významný potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů v letectví a nové možnosti městské mobility. Lze se přitom opřít dosavadní práci agentury EASA na letadlech eVTOL, která mají být používána jako letecká taxislužba, na návrhu nezbytné pozemní infrastruktury pro bezpečný provoz městské letecké mobility a na úpravě regulačního rámce letecké dopravy, aby se usnadnil vstup letadel využívajících elektrický a vodíkový pohon na trh. Budoucností je komercionalizace letadel šetrných k životnímu prostředí a využívajících alternativní technologie pohonu, a proto by Komise měla podnikla kroky k zajištění toho, aby elektrické lety obsluhovaly krátké regionální trasy pro účely závazků veřejné služby podle platných pravidel EU.

 

Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci

Podpořil jsem tuto dohodu EP a Rady, která má ambici přispět k oběhovému, čistému a ekologickému hospodářství EU tím, že spotřebitelům umožní přijímat informovaná rozhodnutí o koupi a přispívat tak k udržitelnější spotřebě. Zaměřuje se rovněž na nekalé obchodní praktiky, které spotřebitele klamáním odvádějí od možností udržitelné spotřeby. Podporuji zlepšení účasti spotřebitelů na oběhovém hospodářství, zejména tím, že spotřebitelům budou před uzavřením smlouvy poskytovány lepší informace o trvanlivosti a opravitelnosti určitých produktů a že bude zlepšena jejich ochrana před nekalými obchodními praktikami, které brání udržitelným nákupům a mezi něž patří praktiky „lakování nazeleno“ (tj. zavádějící environmentální tvrzení), předčasného zastarávání (tj. předčasné selhávání zboží) a používání nespolehlivých a netransparentních označení udržitelnosti.

 

Plánované rozpuštění klíčových protikorupčních útvarů na Slovensku a jeho důsledky pro právní stát

Podpořil jsem toto usnesení, které vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že slovenská vláda použila bez řádného důvodu zkrácený legislativní postup, zejména při přijímání novely trestního zákona a zrušení Úřadu speciální prokuratury, čímž došlo k narušení integrity justičních procesů, a proto vyzývá slovenskou vládu, aby tyto změny přehodnotila s ohledem na jejich možné důsledky pro právní stát, finanční zájmy Unie a její protikorupční rámec. Při reformě trestního práva totiž musí být vždy zaručeno, že bude možné efektivně provádět stávající i nová trestní řízení, zejména pokud se týkají korupce na vysoké úrovni, a současně musí existovat záruky nezávislosti justice a autonomie státního zastupitelství.

 

Bezpečnostní a obranné důsledky vlivu Číny na kritickou infrastrukturu v Evropské unii

Podpořil jsem tuto zprávu, která poukazuje na to, že evropská kritická infrastruktura, od telekomunikačních sítí po přístavní zařízení, je stále více zranitelná vůči vnějšímu vlivu. Vzhledem k tomu, že dosavadní iniciativy se do značné míry omezují na postupy prověřování přímých zahraničních investic, komunistické Číně to ponechává možnost získat přístup ke kritickým aktivům a vliv na ně jinými způsoby, mimo jiné prostřednictvím získávání elit, transferu technologií a duševního vlastnictví a rovněž závislosti na dodavatelském řetězci a na prodejním trhu. Považuji proto za nezbytné sledovat přístup Číny a dalších třetích zemí ke kritické infrastruktuře v EU a v případě potřeby společně přistoupit ke zmírňujícím opatřením. Komise by v této souvislosti s podporou členských států měla sestavit  úplný soupis kritických aktiv a systematicky vyhodnocovat jejich zranitelnost vůči vnějším vlivům.

 

Rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti

Podpořil jsem tuto zprávu, protože s ohledem na nárůst nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti by Rada měla přijmout rozhodnutí o zařazení nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti mezi trestné činy na seznamu podle čl. 83 odst. 1 SFEU. Trestní právo členských států totiž řeší nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti odlišně, a minimální harmonizovaná pravidla na úrovni EU by proto byla užitečná a představovala by jasnou přidanou hodnotu.

 

Geotermální energie

Podpořil jsem tuto zprávu obsahující výzvu Komisi, aby představila geotermální strategii EU, která by členským státům a místním správním orgánům poskytla konkrétní pokyny k urychlení zavádění geotermální energie s cílem dekarbonizovat vytápění a přispět k energetické nezávislosti EU. Komise by se v této strategii měla zabývat i překážkami rozvoje geotermálních projektů, včetně přeshraničních otázek, a poskytnout průvodce osvědčenými postupy využívání geotermální energie v EU pro vnitrostátní a místní orgány, předkladatele projektů a finanční instituce.

 

Situace v Maďarsku a zmrazení finančních prostředků EU

Podpořil jsem toto usnesení, protože sdílím pochybnosti o rozhodnutí Komise z prosince minulého roku, které znamená, že maďarské orgány mohou začít žádat o úhradu až do výše 10,2 miliard EUR z evropských strukturálních a investičních fondů. Nedomnívám se totiž, že pokud jde o nezávislost soudnictví, byla horizontální základní podmínka Listiny splněna. Proto by Komise své rozhodnutí měla přehodnotit a nevyplácet žádné finanční prostředky, dokud nebudou všechny příslušné právní předpisy v oblasti justice plně provedeny a dokud přijatá opatření neprokážou svou účinnost v praxi.

Autor článku : Luděk Niedermayer