Big_loader_ajax

Plenární zasedání 12.-15. prosince - Jak a proč jsem hlasoval?

19.12.2022

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání 12.-15. prosince?

Podezření na korupci ze strany Kataru a širší potřeba transparentnosti a odpovědnosti v evropských orgánech a institucích

Podpořil jsem toto usnesení, protože jsem přesvědčen o nutnosti  reagovat na současné vyšetřování přijetím vhodných změn, které do budoucna minimalizují riziko korupčního jednání na půdě EP a v souvislosti s jeho činností. Mezi ně patří například to, aby rejstřík transparentnost byl povinný, aby jeho působnost byla rozšířena i na zástupce třetích zemí a na bývalé poslance EP či zavedení zákazu darů ze třetích zemí poslancům a politickým stranám na úrovni EU.

 

Nástroj makrofinanční pomoci + nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023

Podpořil jsem návrh Komise na vytvoření nástroje pro poskytování podpory Ukrajině (makrofinanční pomoc+) pro rok 2023, který poskytne krátkodobou finanční úlevu ve formě vysoce zvýhodněných půjček předvídatelným, průběžným, řádným a včasným způsobem. Z těchto půjček budou financovány okamžité potřeby, obnova kritické infrastruktury a počáteční podpora udržitelné poválečné obnovy s cílem podpořit Ukrajinu na její cestě k evropské integraci. EU bude dotovat úrokové náklady Ukrajiny, které budou do konce roku 2027 financovány z příspěvků členských států ve formě vnějších účelově vázaných příjmů.

 

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetické náročnosti budov a energetické účinnosti: pozměňovací návrhy (REPowerEU)

Podpořil jsem tuto zprávu, za jejíž důležitou součástí považuji například stanovení vhodných oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie. To by mělo umožnit, aby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jejich připojení k distribuční soustavě, jakož i společně umístěná zařízení pro skladování energie nacházející se v těchto oblastech mohla těžit z předvídatelnosti a zjednodušených správních postupů. Zejména projekty, které se nacházejí ve vhodných oblastech pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, by měly využívat zrychlené správní postupy v případě, že příslušný orgán nezareaguje na správní úkon ve stanovené lhůtě, pokud daný projekt nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.

 

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní

Podpořil jsem tuto zprávu schvalující návrh Komise. Tímto návrhem členské státy sladí postup výměny údajů o hospodářských subjektech přepravujících zboží s podmíněným osvobozením s výměnou údajů o hospodářských subjektech přepravujících zboží se zaplacením daně. Díky tomuto sladění se dále dokončí digitalizace sledování přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a dopraveno na území jiného členského státu za účelem dodání pro obchodní účely, a zlepší se boj proti daňovým podvodům.

 

Za stejná práva osob se zdravotním postižením

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly dialog směřující k postupnému sbližování definic klíčových pojmů souvisejících s prováděním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, jako je „dostupnost“, „účast“ a „komunitní život“, jakožto prostředku k posílení soudržnosti mezi členskými státy a zlepšení mobility osob se zdravotním postižením v rámci EU, a aby vzájemně uznávaly deinstitucionalizaci a metody jejího provádění. Komise a Eurostat by se pak měly zabývat nedostatky v dostupnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti údajů o životních podmínkách osob se zdravotním postižením v Evropě, včetně rozdílů v zaměstnanosti a mzdách.

 

Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy

Podpořil jsem tuto zprávu a souhlasím s tím, že prioritní investice by měly být zaměřeny na rozvoj dálkových přeshraničních vysokorychlostních železničních spojení, která propojí hlavní města EU cenově dostupnou a účinnou vysokorychlostní železniční dopravou a zlepší kvalitu infrastruktury. Jsem přesvědčen, že nové vysokorychlostní tratě jsou účinným nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. V případech, kdy není možná elektrifikace železničního úseku,  by měly být alternativou vlaky na vodík a na baterie.

 

Digitální propast: sociální rozdíly způsobené digitalizací

Podpořil jsem tut zprávu, protože sdílím přesvědčení o nutnosti řešení digitální propasti a vyloučení zranitelných sociálních skupin, aby digitální transformace nikoho neopomíjela, zejména ty, kteří jsou nejvíce ohroženi nedostatkem digitálních dovedností, a umožnit tak začlenění všech občanů do digitální společnosti bez ohledu na jejich příjem, sociální situaci, místo, kde se nacházejí, zdravotní stav nebo věk. V této souvislosti podporuji takový model poskytování veřejných služeb, který je založený na svobodné volbě každého uživatele, pokud jde o způsob, jakým naváže kontakt se správními orgány.

 

Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií

Podpořil jsem tuto zprávu, která zdůrazňuje úlohu Gruzie jako spolehlivého bezpečnostního partnera EU významně přispívajícího k operacím EU SBOP a vyzývá Radu a Evropskou službu pro vnější činnost k další spolupráci s Gruzií v oblasti SBOP, zejména s ohledem na zájem Gruzie zapojit se do projektů stálé strukturované spolupráce a navázat spolupráci s příslušnými agenturami EU. Je třeba zvýšit pomoc Gruzii, posílit partnerství s touto zemí v oblasti bezpečnosti a obrany, a to i prostřednictvím Evropského mírového nástroje, a podporu Gruzii v boji proti hybridním hrozbám.

 

90. výročí hladomoru na Ukrajině: uznání masového zabíjení hladem za genocidu

Podpořil jsem usnesení, které uznává Holodomor, úmyslně vyvolaný hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933 způsobený záměrnou politikou sovětského režimu, za genocidu ukrajinského lidu, a připomíná, že  90. výročí Holodomoru na Ukrajině probíhá v době, kdy ruská útočná válka proti Ukrajině způsobila celosvětovou potravinovou krizi, kdy Rusko ničí a rabuje ukrajinské sklady obilí a nadále Ukrajině ztěžuje vývoz obilovin do nejchudších zemí.

 

Navýšení víceletého finančního rámce na období 2021–2027

Podpořil jsem tuto zprávu, která s ohledem na trvající ruskou agresi vúči Ukrajině ohrožující i bezpečnost EU mimo jiné vyzývá k urychlené revizi VFR s cílem navýšit prostředky pro nástroje EU v oblasti obrany, jako je Evropský obranný fond, vojenská mobilita a budoucí mechanismy společného zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany EU, konkrétně akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek a Evropský program investic do obrany, za předpokladu, že posílí technologickou a průmyslovou základnu obrany EU a zajistí evropskou přidanou hodnotu.

Autor článku : Jan Tlamycha, Luděk Niedermayer