Big_loader_ajax

Parlamentní otázky a odpovědi: Německý zákon o minimální mzdě

22.01.2015

Otázky europoslance Luďka Niedermayera na Evropskou komisi.

Německý zákon o minimální mzdě

22. ledna 2015

Vzhledem k novému německému zákonu o minimální mzdě (Mindestlohngesetz, 11 August 2014 (BGBI.I.S.1348)) je potřeba prodiskutovat dopad tohoto právního předpisu na některé služby, zejména nákladní automobilovou dopravu, ve spojení s evropskými právními předpisy.

Nové německé předpisy se zdají nejasné a nákladné, pokud jde o administrativní náklady (což potvrdili členové německé vlády). Především však umožňují větší zásah jednoho členského státu do sociálních a pracovních zákonů jiného členského státu.

Vzhledem k výše uvedenému bych rád znal názor Komise ohledně té části nového německého zákona, která stanoví, že firmy musí poskytnout osvědčení k prokázání, že zaplatily řidičům minimální mzdu v následujících případech:

1. Kde Německo je pouze tranzitní zemí a přepravce není vázán smlouvou s německou stranou;

2. Kde je německá strana příjemcem dodávky, není ale vázána smlouvou s přepravcem, jelikož přeprava zboží byla objednána na německou adresu a doprava je sjednána českým dodavatelem.

Odpověď Violety Bulcové jménem Komise

Komise si dovoluje odkázat pana poslance na svoji odpověď na písemné otázky E-010081/2014P-010809/2014 a E-010749/2014

 

Odpověď Violety Bulcové jménem Komise
Otázky k písemnému zodpovězení :E-010081/14 , E-010749/14 , P-010809/14

Rozhodnutí německé vlády, že Německo jako 22. země v EU zavede minimální mzdu, je plně v souladu se závazky současné Komise v oblasti sociální politiky. Komise však v současné době tento zákon přezkoumává, neboť se vztahuje na veškerou mezinárodní dopravu, včetně tranzitu nebo kabotáže. Za tímto účelem se Komise obrací na německé orgány, aby jí poskytly informace o sledovaném veřejném zájmu a nutnosti zavedení minimální mzdy v této souvislosti, zejména pokud jde o přepravní činnosti, které nezahrnují nakládku a vykládku v Německu. Komise se rovněž dotazuje na nezbytnost donucovacích mechanismů a správních požadavků souvisejících s režimem minimální mzdy. Bude posuzován soulad s právem Unie, včetně dodržování zásady proporcionality německými právními předpisy, a to zejména za účelem zajištění, že není nepatřičně omezován volný pohyb zboží a svoboda poskytování služeb. Na základě posouzení vysvětlení, které poskytnou německé orgány, rozhodne Komise o dalších krocích. Komise bude o výsledku tohoto posouzení informovat poslance a poslankyně Evropského parlamentu.