Big_loader_ajax

Jak se vytváří dezinformace? Příklad komentáře Alexandra Tomského

22.06.2017

O současné internetové době, kdy vytvořit hoax nebo dezinformaci je otázkou několika kliknutí, bylo na české půdě již napsáno relativně velké množství článků. I přes tuto snahu však dezinformační texty neustále zahlcují internetový prostor.

Naštěstí se najdou i případy, kdy se sama veřejnost zajímá o pravdivost veřejně vyřčeného tvrzení. S takovým konkrétním příkladem se střetla i kancelář europoslance Luďka Niedermayera. Pan Jaroslav Svatuška požádal o ověření tvrzení politologa a publicisty Alexandra Tomského, týkající se jeho komentáře pro server Novinky.cz ze 16. června 2017. Stážisti kanceláře pana Niedermayera tedy určité části komentáře ověřili se snahou zasadit jednotlivá tvrzení do kontextu.

Alexandr Tomský v úvodu příspěvku píše:

“Evropská komise zahájí řízení proti České republice, Maďarsku a Polsku, které odmítají přijmout nařízené a většinovým hlasováním Rady Evropské unie odsouhlasené kvóty uprchlíků. Eurokrati vyhrožují finanční sankcí od jedné do deseti miliard eur.”

Pan Tomský má na mysli zahájení řízení pro nesplnění povinností, neboli tzv. infringement, které bylo kvůli neplnění tzv. migračních kvót vůči České republice zahájeno. Toto řízení je aplikováno, pokud sama Evropská komise zjistí porušení práva nebo je jí ve stížnosti nahlášeno. Evropská komise se následně snaží co nejrychleji s dotyčným členským státem dohodnout na odstranění příčiny formou strukturovaného dialogu. Členské státy mohou k případu poskytovat další faktické nebo právní informace. Cílem dialogu je najít rychlé řešení v souladu s právem EU. Pokud po určitém dialogu mezi Komisí a členským státem nedojde k dohodě, může být věc předložena Evropskému soudnímu dvoru, který rozhodne, zda členský stát unijní právo porušil, či nikoliv. Obvykle se ale věc vyřeší dříve.[1] Pokud Soudní dvůr potvrdí, že členský stát porušil pravidla EU, vláda má povinnost přizpůsobit vnitrostátní předpisy nebo zvyklosti a vyřešit problém co nejdříve. Pokud i po rozsudku Evropského soudního dvora členský stát nezjednal nápravu, může Komise navrhnout sankce v podobě paušální pokuty a/nebo penále za každý den nesplnění povinnosti.

Sankce tedy vstupují na scénu až v posledním stádiu procesu a vždy až tehdy, kdy členský stát ani po odsuzujícím rozsudku ESD své porušování práva nenapravil. V případě tzv. uprchlických kvót je proces na samém počátku. Komise zaslala české vládě upomínací dopis obsahující popis stavu, v němž je spatřováno porušení práva, česká vláda má měsíc na odpověď a současně na nápravu tohoto stavu. V tuto chvíli je tedy velmi předčasné hovořit o sankcích, natož o jejich výši. Jestliže Alexandr Tomský hovoří o 10 miliardách eur, kterými „eurokrati“ České republice vyhrožují, pak se v žádném případě neopírá o realitu. Otázka sankcí v tuto chvíli vůbec není na stole, a je proto absurdní, že by jimi „eurokraté“ vyhrožovali, natož pak v nějaké konkrétní výši. Na téma pokuty vůči ČR v médiích hovořil i Milan Chovanec, podle jehož expertů z ministra vnitra by částka mohla dosahovat až 10 milionů eur. Tento odhad lze považovat za výrazně realističtější než Alexandra Tomského 10 miliard eur.

Za pozornost stojí i závěr popisovaného komentáře, který pan Tomský končí citátem údajně vyvěšeným nad návštěvní halou Evropského parlamentu. „Státní suverenita je hlavní příčinou očividného zla našich časů… jedinou nápravou je federální unie národů.”

Stážisté pana Niedermayera tento výrok nad návštěvní halou ale i na přilehlých budovách Evropského parlamentu v Bruselu nenašli. Výrok se nenachází nad návštěvní halou Evropského parlamentu, ale uvnitř jedné z expozicí muzea, kde je součástí citátů z různých časových období. Přesné znění citace je: „...national sovereignty is the root cause of the most crying evils of our time and of the steady march of humanity back to tragic disaster and barbarism... the only final remedy for this supreme and catastrophic evil of our time is a federal union of the peoples…”. Citace je z pamfletu „The ending of Armageddon” z roku 1939. Autorem je Lord Lothian (Philip Kerr), britský politik, diplomat a novinový editor.

Citát je tedy vytržen z kontextu. Co k tomu říct? Není pravda, že uvedený výrok je vyvěšen před návštěvní halou EP. Návštěvní budova EP má svůj vlastní vchod a u něj žádný takový citát nevisí. Zmíněný citát lze nalézt mezi několika dalšími citáty na jedné zdi historické části expozice parlamentního muzea (Parlamentária), navíc je z období, kdy se v Evropě schylovalo k válce, tedy z úplně jiné doby, než jsou současná léta míru a prosperity. Tím, že pan Tomský citát vytrhl z kontextu a neuvedl ani jeho autora, ani dobu jeho vzniku, navozuje dojem, že ho chtěl pouze zneužít pro národovecké a protievropské vyznění svého textu.

Komentář pana Tomského je jednou z ukázek manipulace s fakty, která se stává nebezpečným trendem ve veřejné debatě. Lze tomu čelit zejména zvyšováním informovanosti, ověřováním faktů a jejich zasazováním do náležitých souvislostí.

Zdroje:

Komentář Alexandra Tomského

Pamflet „The ending of Armageddon“ Lorda Lothiana

Řízení pro nesplnění povinností

Vyjádření Chovance k sankcím


[1] Více než 85 % případů se v rámci tohoto řízení podařilo vyřešit, aniž by bylo nutné zahajovat soudní řízení.

Autor článku : Ema Grajcarová, Jan Krotký, Jan Svoboda (stážisté v kanceláři Luďka Niedermayera)