Big_loader_ajax

Evropský parlament schválil nová antidumpingová pravidla k ochraně průmyslu a pracovních míst EU

15.11.2017

Ve středu 15.11.2017 odhlasovali poslanci Evropského parlamentu nová antidumpingová a antisubvenční pravidla, jejichž cílem je ochránit evropský průmysl a s ním spojená pracovní místa v EU. Pravidla jsou odpovědí na nekalé obchodní praktiky třetích zemí.

PROČ JSOU NUTNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu, že projekt Evropské unie je založen na principu vnitřního trhu bez překážek, setkávají se evropští spotřebitelé se zbožím z různých zemí. Plně fungující vnitřní trh předpokládá existenci férové soutěže, ve které má každý výrobce rovné podmínky a záleží jenom na jeho schopnostech, jaký poměr kvality a ceny dokáže na trhu nabídnout. V podmínkách férové soutěže by však firma neměla konkurovat cenami, které jsou pod úrovní nákladů spojených s výrobou nabízeného zboží, zejména pokud těchto podnákladových cen dosáhla díky státní pomoci, ať už se jedná o přímou finanční podporu, nebo nepřímou v podobě tolerovaného nedodržování ekologických či sociálních standardů. Takové soutěžní praktiky narušují trh a poškozují firmy, který přístup k takové státní pomoci nemají. Účelem antidumpingových pravidel je proto chránit podniky na vnitřním trhu EU před dovozy konkurujícími neodůvodněně nízkými cenami. Zároveň je to poprvé v historii, kdy Evropské obchodní pravidla vyžadují od firem obchodujících na trhu Evropské unie dodržování mezinárodních sociálních a environmentálních standardů.

NOVÁ METODIKA KALKULACE DOVOZNÍCH CEL

V prosinci 2016 skončila platnost přístupového protokolu Číny ke Světové obchodní organizaci (WTO), což vyvolalo živou diskuzi. Čínská lidová republika si po 15 letech členství ve WTO nárokovala změnu dosavadního statutu z netržního hospodářství na tržní. Avšak kritici poukazovali na rozsáhlé subvenční a dotační praktiky čínské vlády, které deformují světovou ekonomiku a jsou v rozporu s principy tržního hospodářství. Nový statut přidělený Číně vyvolal v EU diskuzi, či je nadále možné ve vztahu k čínským dovozům aplikovat dosavadní antidumpingové postupy. Nutnost zajistit trvalý soulad legislativy EU s právními předpisy WTO a zároveň omezit neférové výhody firem z některých třetích zemí, jako je Čína, vyústil ve změnu současné metody výpočtu dovozních cel.

Nová pravidla budou platit pro všechny státy bez ohledu na povahu jejich hospodářství, avšak budou orientována na reálnou situaci na jejich domácích trzích. EU se takto chce vyhnout podezření z diskriminace určitého konkrétního státu, které se může objevit v případě, že by antidumpingové clo bylo uvaleno pouze z titulu obecného hodnocení ekonomiky daného státu bez posouzení konkrétních okolností tvorby ceny daného výrobku. Tyto úvahy tedy byly  v pozadí  zavedení změny ve způsobu určování běžné hodnoty výrobku pro třetí státy - členy WTO. Nadále platí, že obvykle se běžná hodnota výrobku pocházejícího z členského státu WTO určuje na základě ceny obdobného výrobku na tamním trhu, nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty. Za určitých okolností však cena výrobku nevyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, a to hlavně v případech, kdy ceny nebo náklady nejsou výsledkem volného působení tržních sil, ale jsou ovlivněny zásahy státu. V těchto případech by standardní postup stanovení ceny jako běžné hodnoty, za kterou je produkt prodáván, nebylo vhodné, a proto nové ustanovení určuje cenu na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny, nebo na základě referenční hodnoty. Za tímto účelem lze jako měřítko použít nezkreslené domácí ceny, nezkreslené mezinárodní ceny, náklady, nebo referenční hodnoty, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi. Pro nečlenské země WTO se se výpočet běžné hodnoty výrobku nemění.

DALŠÍ ZMĚNY

- Při posuzování nutnosti aplikace antidumpingových opatření bude brán v potaz i sociální a environmentální dumping.

- Komise  bude monitorovat podmínky v zemích původu dovážejících firem. V případě podezření z dumpingového chování budou moci evropské firmy při podávaní stížnosti vycházet z monitorovacích zpráv  Komise.

- V případě žádosti o zahájení antidumpingového vyšetřování nebudou evropské společnosti zatíženy dodatečným důkazním břemenem nad rámec současných procedur.

- Pomoc v administrativních postupech pro malé a střední podniky.

- Všechny zúčastněné strany, zejména odborové organizace, se mohou vyjádřit k rozhodnutím na ochranu dovozu.

Nová pravidla vstoupí v platnost po formálním odsouhlasení Radou a publikování v Úředním věstníku Evropské unie.

ZDROJE:

 
Autor článku : Jan Tlamycha, Martina Vošková