Big_loader_ajax

Evropská vodíková strategie pro klimaticky neutrální EU

25.05.2021

Pro zefektivnění a urychlení výroby čistého vodíku přijala Evropská komise dne 8. července 2020 novou vodíkovou strategii ve sdělení „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“. Tento krok je pro cíl evropskou dlouhodobou dohodu o klimatické neutralitě do roku 2050 zásadním krokem dekarbonizace energetického sektoru, který představuje 75% emisí skleníkových plynů. Vodík je považován za klíčovou součást dodávek dekarbonizované energie tam, kde má obnovitelná elektřina své limity, zejména pokud jde o energeticky náročná odvětví.

Většina výroby vodíku je dnes založena na fosilních zdrojích, protože čistý vodík s nízkým obsahem uhlíku není zatím cenově konkurenceschopný. Podle prognóz JRC a Bloomberg se předpokládá, že vodík bude v roce 2050 představovat 14 % evropské energetické skladby a splní 24 % celosvětové energetické poptávky, z dnešních méně než dvou procent v EU.

Jako důležitou iniciativu při realizaci rozšiřování a zvýšení výroby po čistém neboli zeleném vodíku v Evropě zahájila Evropská komise Evropskou alianci pro čistý vodík, která se skládá primárně ze zúčastněných stran z průmyslu, veřejných orgánů a občanské společnosti, jejímž je ČR také členem. Očekává se, že Aliance vytvoří investiční agendu a usnadní realizaci akcí ve strategii.  Zelený vodík je vodík vyrobený buď elektrolýzou vody za použití elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, nebo reformováním bioplynu nebo biochemickou přeměnou biomasy za téměř nulových emisí skleníkových plynů. Zatímco během procesu výroby modrého vodíku jsou uvolňovány skleníkové plyny, které jsou však zachycovány s 90 % účinností. 

Co se týče financí, Komise navrhuje, aby do roku 2050 činily kumulativní investice do zeleného vodíku, který je současně výrobní prioritou, 180 - 479 miliard EUR, zatímco investice do modrého vodíku jen 3 - 18 miliard EUR. Do roku 2030 Strategie předpokládá také instalaci dalších 80 až 120 GW sluneční a větrné energie výhradně pro výrobu zeleného vodíku při nákladech ve výši 220 až 340 miliard EUR. 

Harmonogram rozvoje vodíkové ekonomiky:

I. V první fázi (2020–2024) je cílem dekarbonizovat stávající výrobu vodíku pro současné použití, jako je chemický průmysl, a propagovat ji pro nové aplikace. 

II.Ve druhé fázi (2024–2030) se musí vodík stát nedílnou součástí integrovaného energetického systému se strategickým cílem instalovat do roku 2030 nejméně 40 gigawattů elektrolyzérů pro výrobu vodíku z OZE a vyrobit až deset milionů tun obnovitelného vodíku v EU. 

III.Ve třetí fázi (2030–2050) by technologie obnovitelného vodíku měly dospět a být nasazeny ve velkém měřítku, aby se dostaly do všech těžko elektrifikovatelných odvětví.

Autor článku : Miloslava Macková