Big_loader_ajax

Evropská unie přijala nová pravidla v oblasti ochrany před dumpingovým dovozem ze třetích zemí. Ochrana bude rychlejší a efektivnější

06.06.2018

Evropský parlament a Rada na konci května definitivně schválili novou podobu nařízení, které se týká společných pravidel ochrany před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU. Původní nařízení týkající se ochrany před dumpingem je totiž z roku 1996 a od té doby nebylo výrazněji změněno a aktualizováno pro potřeby 21. století.

Třetí země totiž v posledních letech stále více zasahují do obchodu se surovinami s cílem udržet je na svém teritoriu ve prospěch domácích uživatelů, a to zejména prostřednictvím ukládání vývozních daní nebo uplatňováním režimů dvojích cen. Takové zásahy přitom mezinárodních obchod narušují. Evropská unie přijala nová opatření právě proto, aby se mohla protekcionistickým snahám účinněji a efektivněji bránit a ochránit před nimi i evropské podniky. Nová pravidla usnadňují využití nástrojů ochrany před takovým jednáním hlavně malým a středním podnikům, kterým zároveň Unie v takových případech poskytne větší asistenci a pomoc.

V rámci politické dohody s Radou, tedy vládami členských států, se podařilo nalézt shodu, která zohledňuje jak zájmy výrobců z EU, tak zájmy uživatelů a dovozců. Mezi nejzásadnější změny v rámci nového nařízení o ochraně před dumpingem ze třetích zemí je především zkrácení délky šetření ohledně dumpingových praktik. Předběžná opatření proti takovým zemím tak bude možné uložit již v rozmezí 7 nebo 8 měsíců od začátku šetření, a nikoli až po 9 měsících, jak tomu bylo doposud.

V zájmu větší transparentnosti a předvídatelnosti antidumpingových šetření by však měly být strany, kterých se bude uložení předběžných antidumpingových (popřípadě tzv. vyrovnávacích) opatření týkat – a to zejména dovozci – informovány o nadcházejícím uložení těchto opatření v třítýdenním předstihu.

Další důležitou změnou je omezení tzv. pravidla nižšího cla. V přijatém dokumentu doslova stojí, že „při určování úrovně vyrovnávacích opatření již není zpravidla možné uplatňovat pravidlo nižšího cla“. Pravidlo nižšího cla zjednodušeně znamená, že cla Evropská unie uvaluje na co nejnižší úrovni, která ale zároveň zajišťuje ochranu proti dumpingu. Nová pravidla tedy ve většině případů již neumožňují uvalit na třetí země nízké clo, přestože využívá dumpingové praktiky. Nejvíce se tato praktika v minulosti projevovala v oblasti ocelářství, kdy EU na stejné výrobky z oceli přicházející například z Číny uvalovala až o několik desítek procent nižší cla než Spojené státy, které pravidlo nižšího cla neuplatňují. Evropská unie tak chce docílit toho, aby byla antidumpingová opatření skutečně efektivní. To platí především pro případy strukturálních narušení v oblasti surovin nebo v případě poskytování subvencí. Zároveň nová podoba nařízení obsahuje i zlepšení metodiky výpočtu újmy, kterou danému unijnímu odvětví dumpingové praktiky způsobují.

V neposlední řadě se nová podoba pravidel soustřeďuje na sociální a enviromentální otázky. Pokud to bude vhodné, Komise by nově měla zahájit prozatímní přezkumy v případech, kdy se výrobní odvětví Unie potýká se zvýšenými náklady vyplývajícími z vyšších sociálních a environmentálních standardů, které jsou v EU uplatňovány. Komise by měla také zahájit prozatímní přezkumy v případech, kdy se v zemích vývozu změní okolnosti týkající se sociálních a environmentálních standardů. Pokud tedy například země, která je předmětem opatření, odstoupí od mnohostranných environmentálních dohod a protokolů k nim, jejichž smluvní stranou je Unie, nebo od některých úmluv Mezinárodní organizace práce, šetření v rámci prozatímního přezkumu by mohlo vyústit v odvolání platných unijních závazků a mohlo by vést v uvalení přísnějších opatření vůči takovým třetím zemím.

Kompletní znění přijaté legislativy z 30. května 2018 můžete nalézt zde

Původní návrh Komise z roku 2013 můžete nalézt zde

Autor článku : Lukáš Hendrych, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera