Big_loader_ajax

Evropská občanská iniciativa

07.03.2018

Díky Lisabonské smlouvě se od 1. dubna 2012 mohou občané EU pocházející alespoň ze čtvrtiny členských států EU přímo podílet na utváření politiky EU a požádat Evropskou komisi o předložení legislativního návrhu spadajícího do její kompetence.

Prvním krokem je registrace iniciativy u Komise a poté má minimálně sedm organizátorů (tzv. výbor občanů) s bydlišti v sedmi různých členských zemích EU jeden rok na to, aby sesbírali milion podpisů na podporu svého návrhu. V každém z těchto 7 členských států musí počet signatářů dosáhnout minimálního stanoveného limitu; pro Českou republiku platí limit 15 750. Podpisy musí být ověřeny příslušnými orgány v zúčastněných členských státech, což by nemělo trvat déle než tři měsíce. Úspěšní organizátoři jsou poté vyzváni, aby svůj návrh prezentovali na půdě Evropského parlamentu při veřejném slyšení. Evropská komise má tři měsíce na prozkoumání dané iniciativy a na rozhodnutí, jak s ní naloží. Jakmile však registrovaná evropská občanská iniciativa získá 1000 000 podpisů a svůj návrh odešle, Evropská komise jej musí zveřejnit na svých webových stránkách. Mezi neúspěšné iniciativy patří např. snaha zabránit Brexitu (Stop Brexit). Tento požadavek nespadá do kompetence Komise, a proto této iniciativě nebyla schválena registrace. Jedna z iniciativ, kterými se Komise naopak vážně zabývala, předložila návrh zakázat herbicidy na bázi glyfosátu, neboť u lidí, jsou-li jim vystaveni, vyvolávají rakovinu a způsobují degradaci ekosystémů.

Jaký je rozdíl mezi peticí a evropskou občanskou iniciativou?

- Petice mohou předkládat občané Unie nebo fyzické či právnické osoby se sídlem v některém ze členských států. Petice jsou určeny Evropskému parlamentu jakožto přímému zástupci občanů na úrovni EU.

Podle pravidel musí být výbor složen z občanů, kteří žijí v 7 různých členských státech. Znamená to, že musejí mít i 7 různých státních příslušností?

- Ne, rozhodující je bydliště – mohou mít příslušnost stejných nebo různých států.

V jakém jazyce je možné navrhovanou iniciativu zaregistrovat?

- V libovolném úředním jazyce EU.

Zdroje:

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/committees/ECI/european-citizens-initiative-en.pdf

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=cs#q1

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/CS/C-2017-8414-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00039/Ob%C4%8Dansk%C3%A1-iniciativa

Autor článku : Kateřina Martincová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera