Big_loader_ajax

EU navrhuje nouzovou legislativu pro rychlejší zavedení OZE

07.12.2022

Evropská komise předložila nový návrh, ve formě nouzového nařízení, které má urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie. Jeden z hlavních cílů EU je odstřihnout se od dodávek plynu z Ruska. Prostředkem k dosažení tohoto hlavního cíle je koncentrace na obnovitelné zdroje energie. Ovšem u zavádění obnovitelných zdrojů do praxe existují dlouhé administrativní postupy. Takže Evropská komise přišla s návrhem nařízení, které by mohlo pomoci překonat tyto administrativní překážky.

Návrh Evropské komise je jedním z nástrojů na vypořádání se s velkými účty za energie a posílení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Tento krok Evropské komise je reakcí na žádosti evropských lídrů z 20.10. 2022. Evropská rada žádá co nejrychlejší zjednodušení povolovacích postupů a zrychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie a elektrizačních soustav, a to i prostřednictvím mimořádných opatření.

Jedná se o nová, dočasná a cílená opatření k urychlení zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů. Návrh je prezentován jako dočasné mimořádné opatření, které má podobu nařízení Rady založeného na článku 122 Smlouvy o fungování EU. V momentě, kdy ho Rada přijme, tak vstoupí v platnost co nejdříve a bude přímo použitelné ve všech členských státech. Nařízení bude platit jeden rok a bude zahrnovat dobu potřebnou k tomu, aby bylo možné přijmout a ve všech státech provést směrnici o obnovitelných zdrojích energie, kterou v současné době projednávají spolu normotvůrci.

Návrh Evropské komise stanoví okamžité zjednodušení a urychlení povolování instalace solárních zařízení na umělých stavbách a modernizace elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jakož i rychlejší zavádění tepelných čerpadel. Za účelem toho, aby se v nových povolovacích postupech odstranily veškeré překážky, přiznává se elektrárnám na výrobu energie z obnovitelných zdrojů status převažujícího veřejného zájmu (každý zdroj obnovitelné energie, by byl chápan jako prospěšný pro společnost v souvislosti se zdravím, s bezpečností) – To zásadně oslabuje současnou legislativu, kde platí, že nejprve výrobce obnovitelné energie prokazuje, že nepoškozuje životní prostředí. 

  • Důraz je kladen na: tepelná čerpadla, navyšování kapacity existujících elektráren, využívající obnovitelné zdroje energie a na rozvoj využívání slunečné energie. Evropská komise tímto vyjádřila podporu těchto trendů: sdílení vyrobené energie a decentralizace. Komise klade určité povinnosti distribučním společnostem rychleji připojovat nová zařízení do sítě.

Tato reakce ze strany Evropské komise následuje RepowerEU. Nicméně samotný RepowerEU by měl vést spíše k dlouhodobým strukturálním změnám v rámci energetického systému a ke splnění ambiciózních cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Každopádně vysoké ceny za energii přetrvávají, a tak jsou nutná další opatření.

Návrh nařízení počítá s uvolněním podmínek pro výstavbu obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení v oblastech, které podléhají ochraně přírody. Nařízení ale zároveň říká, že majitelé větrných a solárních elektráren musí akceptovat zmírňující opatření na jejichž dodržování bude dohlíženo.

Ochrana přírody v územních oblastech Natura 2000 a v chráněných ptačích lokalitách a ochrana vod nesmí být důvodem pro zamítnutí výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení (např. bateriové uložiště). V nynější době se jedná o jednu z největších bariér realizace především solárních a větrných elektráren. Cílem není dát úplně bokem ochranu přírody, ale uzpůsobit hodnocení dopadů výroben obnovitelných zdrojů energie závažnosti zásahu do přírody. V této věci by se však nemělo jednat o takový zásah do přírody (co se týče závažnosti) v porovnání s drtivou většinou jiných záměrů, ať již jde o průmyslové nebo dopravní stavby. Nutno dodat, že nároky na povolovací procesy jsou totožné.

Autor článku : Dominik Gřešák, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera