Big_loader_ajax

Drony: Jaké změny proběhly v regulaci?

15.12.2020

Od dne 31.12.2020 platí nejen v České republice, ale také v celé Evropské unii, evropský regulační rámec týkající se reguluje provozu bezpilotních letadel – tzv. dronů. Předmětná pravidla se zaměřují na všechny typy tzv. dronů, včetně leteckých modelů. Do výše zmíněného data je nutné se řídit platnou národní úpravou, apropo k provozování bezpilotních letadel mít platná národní povolení.

Jedná se o rychle se rozvíjející odvětví letecké dopravy. Potenciál dronů, ke kterému vychází velké množství analýz, ukazuje velkou komerční budoucnost tohoto bezpilotního letadla. Popsaná technologie vytváří nová pracovní místa v rámci Unie, mimo jiné má i značný ekonomický potenciál.

Reforma pravidel pro leteckou dopravu byla nutná, z důvodu, že letecká doprava v EU by podle očekávání měla v příštích letech zaznamenat nárůst přibližně o 50 %. Evropská komise odhaduje, že do roku 2035 bude evropské odvětví dronů: přímo zaměstnávat více než 100.000 lidí a mít ekonomický dopad přesahující 10 miliard eur ročně, především ve službách.

Jednotná pravidla pro státy Evropské unie vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“). Pravidla se primárně budou týkat registrace dronů, podmínek provozu a požadavků na jejich technické parametry. Jednotná pravidla umožní harmonizaci provozu dronů napříč všemi státy Unie (výjimka: dodatečné lokální podmínky jednotlivých států).

Evropský parlament schválil pravidla pro provozování dronů již v červnu 2018. Nová evropská legislativa pro drony byla přijata v roce 2019 a oficiálně publikována byla v červnu v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, ze dne 12. března 2019, o bezpilotních systémech a provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, uvádí specifické požadavky pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu. Prováděcí nařízení Komise 2019/947, ze dne 24. května 2019, pak definuje způsoby provozování dronů. Zmíněné delegované Nařízení pak mimo jiné stanovuje i pravidla ohledně dronů týkající se výroby a pravidla pro dodávání na trh EU. Nová pravidla měla platit od 01.07.2020, v důsledku pandemie COVID-19 ovšem odloženo až na 01.01.2021.

Stěžejní změnou je povinnost registrace. Dle zákona se registruje provozovatel, nikoliv dron (pozn.: zpravidla i vlastník dronu). U provozovatelů mladších 18 let provede registraci zákonný zástupce, jejich jménem. Tato nová pravidla se týkají všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů. Pojem dron tak získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Nově se zavádí 3 tříd provozu: Otevřená, Specifická a Certifikovaná. A do podtříd, ty jsou vázány na různá provozní omezení.

Po registraci provozovatel získá jedinečné digitální registrační číslo umožňující jeho identifikaci, to musí být uvedeno na všech dronech, které provozovatel vlastní (včetně těch soukromě zhotovených - regulace neopomíjí i případy, kdy si drony vlastníci sami sestavují).

Registrace není nutná, pokud dron váží méně než 250 g (nebo při nárazu nemohou na člověka přenést kinetickou energii vyšší než 80 joulů) a přitom:

a)   nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, nebo

b)   se jedná se o hračku, tzv. je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je tedy identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá Směrnici č. 2009/48/ES (dron, který hračkou není, by měl být na obalu od výrobce jasně označen štítkem „14+“)

Všichni piloti dronů musí také absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku teoretických znalostí. Pod pojmem výcvik je však třeba rozumět jen a pouze seznámení se s pravidly a dostupnými informačními materiály.

Dalším bodem regulace je maximální výška létání, ta je stanovena na maximálně 120 metrů. Taktéž je nutné mít neustálý přehled o aktuální poloze svého dronu a o situaci v okolí, dbát na bezpečí nejen vlastní, ale i ostatních osob a majetku.

Omezeno či zakázáno bude i létání v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a jiných definovaných prostorech, které budou do 31.12. 2020 publikovány formou veřejné vyhlášky vydané Úřadem pro civilní letectví. Povinností je pak vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu (dle ŘLP).

V národní kompetenci každého státu je i vymezení zeměpisných zón s různými druhy omezení provozu dronů (zakázané zóny, zóny s přístupem pouze pro určité kategorie, podřízení provozu normám životního prostředí, etc.)

Rovněž byl stanoven minimální věk pilota v EU na 16 let (věk může být ještě snížen až o 4 roky v Otevřené kategorii a o 2 roky ve Specifické kategorii, na základě posouzení rizik, ovšem pokud je takto snížen věk pilotů v určitém členském státě, snížení věku neplatí v ostatních státech EU).

Další pravomoci ohledně této problematiky budou v České republice svěřeny a následně rozděleny mezi Úřad pro civilní letectví a Řízení letového provozu.

Implementaci společného harmonizovaného evropského regulačního rámce provedl Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy, Řízení letového provozu ČR, s.p. a Policii České republiky. Podíleli se rovněž i Aeroklubu České republiky z.s., Letecké amatérské asociaci ČR, Alianci pro bezpilotní letecký průmysl a Svazu modelářů České republiky z.s.

 

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera