Big_loader_ajax

Čas jednat. Uhlíková neutralita do roku 2050, která vytvoří pracovní místa a podpoří hospodářský růst, je stále v dosahu.

15.02.2022

Nezávislá speciální studie ukazuje, že cesta k zásadnímu a ambicióznímu cíli nulových emisí do roku 2050 je strmá, ale přináší obrovské výhody.

Planet on fireSvět má stále šanci do roku 2050 vybudovat globální energetický sektor na bázi uhlíkové neutrality, ale je potřeba tuto příležitost naléhavě využít, a to vyžaduje bezprecedentní transformaci výroby, přepravy a globálního využití energie. Mezinárodní energetická agentura (“IEA”) vše detailně vytyčila v nové mimořádné speciální studii "Net Zero by 2050".

Jedná se o první komplexní studii na světě, detailně mapující přechod na systém uhlíkové neutrality do roku 2050 a zároveň zajištění stabilní a cenově dostupné dodávky energie, poskytnutí univerzálního přístupu k energii a umožnění silného ekonomického růstu. Studie představuje plán, který stanovuje nákladově efektivní a ekonomicky produktivní cestu, jejímž výsledkem je čistá, dynamická a odolná energetická ekonomika, v níž dominují obnovitelné zdroje, jako je solární energie a vítr, namísto fosilních paliv. Studie také zkoumá klíčové nejistoty, jako je role bioenergie, zachycování uhlíku a změny chování při dosahování uhlíkové neutrality.

Tento plán ukazuje prioritní opatření, která jsou dnes potřebná k zajištění toho, aby nebyla ztracena příležitost dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 – jsou naléhavá, ale stále dosažitelná. Cesta IEA k této světlejší budoucnosti přináší bezprecedentní nárůst investic do čisté energie, který vytváří miliony nových pracovních míst a zvedne globální ekonomický růst. Tato cesta bude od vlád vyžadovat důrazná a důvěryhodná politická opatření podpořená mnohem větší mezinárodní spoluprací.

Plán vychází z unikátních procesů, nástrojů a odborných znalostí IEA pro energetické modelování a stanoví více než 400 milníků, které mají vést globální cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Ty vyžadují – ode dne vydání studie – nulové investice do nových projektů dodávek fosilních paliv a žádné další investice do projektů uhelných elektráren bez snížení emisí. Od roku 2035 se nebudou prodávat nové osobní automobily se spalovacím motorem a od roku 2040 již celosvětový sektor elektřiny dosáhne uhlíkové neutrality.

Pro blízkou budoucnost plán popisuje kroky, vyžadující okamžité a masivní nasazení všech dostupných čistých a účinných energetických technologií v kombinaci s velkým globálním tlakem na urychlení inovací. Plán vyžaduje, aby roční přírůstky solární fotovoltaické metody („FV“) dosáhly 630 gigawattů do roku 2030 a větrné energie dosáhly 390 gigawattů. Dohromady je to čtyřnásobek rekordní úrovně stanovené v roce 2020. Nezbytnou součástí těchto snah je také velký celosvětový tlak na zvýšení energetické účinnosti, jehož výsledkem je celosvětová míra zlepšení energetické účinnosti v průměru o 4 % ročně do roku 2030 – asi třikrát vyšší než průměr za poslední dvě desetiletí.

Většina globálního snížení emisí CO2 do roku 2030 v cestě za uhlíkovou neutralitou pochází z technologií, které jsou dnes snadno dostupné. Ale v roce 2050 bude téměř polovina snížení pocházet z technologií, které jsou v současnosti pouze ve fázi demonstrace nebo prototypu. To vyžaduje, aby vlády rychle zvýšily a přehodnotily své výdaje na výzkum a vývoj – stejně jako na demonstraci a zavádění technologií čisté energie – a učinily je tak základem energetické a klimatické politiky. Pokrok v oblasti pokročilých baterií, elektrolyzérů pro vodík a přímého zachycování a skladování vzduchu může být obzvláště významný.

Přechodu takového rozsahu a rychlosti nelze dosáhnout bez trvalé podpory a účasti občanů, jejichž životy budou ovlivněny mnoha způsoby.

"Přechod na čistou energii je pro lidi a o lidech," řekl Dr. Birol. „Naše mapa potřebných kroků ukazuje, že velké výzvy rychlého přechodu na systém uhlíkové neutrality jsou zároveň obrovskou příležitostí pro naše ekonomiky. Přechod musí být spravedlivý a inkluzivní – tedy nesmí nikoho nechat pozadu. Musíme zajistit, aby rozvojové ekonomiky získaly finanční prostředky a technologické know-how, které potřebují k vybudování svých energetických systémů tak, aby udržitelným způsobem uspokojily potřeby jejich rostoucí populace a ekonomik.“

Nedílnou součástí cesty plánu pro přechod na čistou energii je poskytování elektřiny přibližně 785 milionům lidí, kteří k ní nemají přístup, a řešení čistého vaření pro 2,6 miliard lidí, kteří je postrádají. Spojené náklady jsou přibližně 40 miliard USD ročně, což odpovídá asi 1 % průměrných ročních investic do energetického sektoru. Jedním z hlavních přínosů je snížení znečištění vnitřního ovzduší, což sníží počet předčasných úmrtí o 2,5 milionu ročně.

Na základě společné analýzy s Mezinárodním měnovým fondem se dle plánu celkové roční investice do energetiky do roku 2030 vyšplhají na 5 bilionů USD v trajektorii uhlíkové neutrality, což znamená další 0,4 procentního bodu ročně k růstu globálního HDP. Vyplývající nárůst soukromých a vládních výdajů vytváří miliony pracovních míst v oblasti čisté energie, včetně energetické účinnosti, a také ve strojírenském, výrobním a stavebním průmyslu. To vše vede k o 4 % vyššímu nárůstu globálního HDP v roce 2030, než jakého by se dosáhlo na základě současných trendů.

V roce 2050 bude energetický svět vypadat úplně jinak. Dle komplexní studie bude celosvětová poptávka po energii asi o 8 % menší než dnes, ale bude sloužit více než dvakrát tak velké ekonomice a populaci o více než 2 miliardy větší. Téměř 90 % výroby elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů, přičemž větrné a solární FV budou dohromady tvořit téměř 70 %. Většina zbytku bude pak pocházet z jaderné energie. Solární energie bude největším světovým zdrojem celkových dodávek energie. Fosilní paliva klesnou z téměř čtyř pětin celkových energetických dodávek na něco málo přes jednu pětinu. Zbývající fosilní paliva se pak používají ve zboží, kde je uhlík obsažen ve výrobku, jako jsou plasty, v zařízeních vybavených zachycováním uhlíku a v odvětvích, kde jsou možnosti nízkoemisních technologií vzácné.

Graph

 
   

„Cesta stanovená v našem plánu je svým rozsahem globální, ale každá země si bude muset uzpůsobit vlastní strategii s ohledem na své vlastní specifické okolnosti,“ řekl Dr. Birol. „Jednotlivé plány musí odrážet různé fáze ekonomického rozvoje zemí: v našem plánu vyspělé ekonomiky dosáhnou uhlíkové neutrality dříve než ekonomiky rozvojové. IEA je připravena podporovat vlády při přípravě jejich vlastních národních a regionálních plánů, poskytovat poradenství a pomoc při jejich implementaci a podporovat mezinárodní spolupráci na urychlení energetické transformace po celém světě.

Tato speciální studie je navržena tak, aby informovala vyjednávání na vysoké úrovni, jako byla COP26 dle rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v listopadu v Glasgow. Předsednictví vlády Spojeného království v COP26 si tuto studii vyžádalo jako podklad pro jednání.

Na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 se objeví nové výzvy v oblasti energetické bezpečnosti, zatímco některé dlouhodobé problémy zůstanou, i když se role ropy a plynu bude zmenšovat. Snížení těžby ropy a zemního plynu bude mít dalekosáhlé důsledky pro všechny země a společnosti, které tato paliva vyrábějí. V plánu uhlíkové neutrality nejsou potřeba žádná nová naleziště ropy a zemního plynu a dodávky se stále více soustřeďují u malého počtu nízkonákladových producentů. Podíl OPECu na výrazně snížených globálních dodávkách ropy poroste z přibližně 37 % v posledních letech na 52 % v roce 2050, což je úroveň vyšší než kdykoli předtím v historii ropných trhů.

Rostoucí výzvy v oblasti energetické bezpečnosti, které vyplývají z rostoucího významu elektřiny, zahrnují proměnlivost dodávek některých obnovitelných zdrojů a rizika kybernetické bezpečnosti. Rostoucí závislost na kritických nerostných surovinách nezbytných pro klíčové technologie a infrastrukturu čisté energie navíc přináší rizika kolísání cen a narušení dodávek, které by mohly bránit přechodu.

Úplná zpráva je k dispozici zdarma na webových stránkách IEA spolu s online interaktivním prvkem, který zdůrazňuje některé klíčové milníky na vytyčené cestě, kterých je třeba dosáhnout v příštích třech desetiletích, aby bylo do roku 2050 dosaženo uhlíkové neutrality. K přečtění zde

Související články:

The Cost to Reach Net Zero By 2050 Is Actually a Bargain

EU is out to Prove Saving the Planet doesn't have to Hurt Growth

Autor článku : Vilém Allo a Antonín Kotrba, stážisté v kanceláři Luďka Niedermayera