Big_loader_ajax

Budoucí financování a obnova EU: nový systém vlastních zdrojů

22.09.2020

Tento týden došlo na plenárním zasedání v Bruselu ke schválení Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU. Europoslanci ve svém legislativním Stanovisku, které bylo přijato 455 hlasy pro (146 proti a 88 se zdrželo), zdůrazňují, že je nezbytné, aby rozpočet EU obsahoval nové zdroje příjmů, které by měly přinejmenším pokrýt náklady spojené s plánem na podporu oživení (Next generation EU). Zmíněný legislativní text, hraje zásadní roli pro hospodářskou obnovu Unie. V kontextu schválení bude Komise moci získat na finančních trzích 750 mld. EUR, ty budou poté využity na podporu oživení ekonomik členských zemí (tzv. fond na podporu oživení).

Hlasování Parlamentu umožní Radě EU v co nejkratší době přijmout Rozhodnutí o vlastních zdrojích a taktéž následně zahájit proces ratifikace v jednotlivých členských zemích EU v souladu s jejich ústavními předpisy. Až po úspěšném završení ratifikačního procesu (Rozhodnutí o vlastních zdrojích) ve všech státech může přistoupit Komise k půjčkám, jelikož právě v Rozhodnutí je obsaženo zmocnění, které k této činnosti Komise potřebuje.

Zmíněné ratifikaci bude podléhat kompletně celé Rozhodnutí o vlastních zdrojích, jehož součástí je nejenom navýšení stropu vlastních zdrojů, ale třeba také výše jmenované zmocnění Komise půjčit si na finančních trzích prostředky v celkovém objemu 750 mld. EUR.

Role Evropského parlamentu v tomto legislativním procesu u vlastních zdrojů (dle článku Článek 311 SFEU) je naplněna přijetím Stanoviska, z právního hlediska Rada není povinna Stanovisko Parlamentu zohlednit, avšak v souladu s judikaturou Soudního dvora EU, nesmí přijmout Rozhodnutí, aniž by Stanovisko obdržela. Tedy je nutné, z ustálené praxe a s ohledem na tradice a respekt, aby Rada na Stanovisko vyčkala – a až poté činila následující kroky.

Rozpočet EU je financován z 98 % z různých zdrojů zdrojů EU, zahrnující cla a dávky, daň z přidané hodnoty a též národní příspěvky. Zbylá 2 % tvoří ostatní příjmy (daně, které platí zaměstnanci EU ze svých platů, příspěvky zemí mimo EU do určitých programů EU a pokuty, které platí společnosti, u nichž bylo zjištěno, že porušují pravidla hospodářské soutěže nebo jiné právní předpisy) a zůstatek přenesený z předchozího roku (v případě přebytku je zůstatek z každého rozpočtového roku zahrnut do příjmové stránky rozpočtu pro následující rok).

Stanovisko obsahuje řadu potenciálních nových zdrojů, jako je daň z plastů, mechanismus úpravy uhlíkových hranic, digitální daň anebo daň z finančních transakcí. Nové zdroje by měly být zavedeny ve třech fázích – předpokládá se v letech 2021, 2023 a 2026. Předmětné zdroje by měly umožnit pokrýt postupné splácení Fondu obnovy.

Evropská rada se na červencovém Summitu dohodla již na novém poplatku za plastový odpad, který má být zaveden v roce 2021. V tomto roce by Komise měla rovněž předložit návrh, který se bude týkat mechanismu uhlíkového vyrovnání a digitálního poplatku, které by byly poté zavedeny do konce roku 2022.

Většina v Evropském parlamentu je toho názoru, že s novými vlastními zdroji, nahrazujícími část vlastního zdroje založeného na HDP, by byl rozpočet EU mnohem stabilnější a taktéž méně závislý na politických hádkách jak uvnitř EU, tak uvnitř členských států.

Parlament mimo jiné požaduje, aby byly nové vlastní zdroje zaváděny podle právně závazného harmonogramu. Většina poslanců se shodla na tom, že financování musí být hlavně udržitelné. Zdůraznili rovněž, že financování obnovy nesmí být břemenem příští generace Evropanů.

Plenární rozpravy se mimo zpravodajů účastnili i členové Rady.

Zpravodaj José Manuel Fernandes (EPP) připomněl urgentnost projednávaného Rozhodnutí a potřebu okamžitého přijetí: „V Evropském parlamentu se přepisují dějiny. V posledních 32 letech nezískala EU žádné nové vlastní zdroje. Evropská komise si na trzích ještě nikdy nepůjčovala v takovém rozsahu. Námi přijaté stanovisko vytvoří podmínky pro to, aby rozhodnutí o vlastních zdrojích mohla schválit Rada a aby mohl proběhnout proces ratifikace uvnitř členských států. Je důležité jednat rychle, abychom fond na podporu oživení měli k dispozici již od 1. ledna 2021. Na co Rada čeká?“ Mimo to, došlo z jeho strany i k ocenění nové digitální daně, konstatoval, že je na čase, aby v této chvíli začaly nadnárodní společnosti přispívat k obnově našeho společného hospodářství.

Další zpravodajka, Valerie Hayer (Renew), zdůraznila, že „Půjčování na obnovu je nyní nastartováno díky dnešnímu souhlasu poslanců EP. Nyní se všichni musíme zasadit o to, aby byl dluh splácen technologickými giganty, daňovými podvodníky, zahraničními znečišťovateli životního prostředí a dalšími, kteří profitují z našeho jednotného trhu, ale nepřispívají spravedlivě na naši prosperitu a na ochranu naší planety.“

Zástupce německého předsednictví Rady EU, Michael Roth, podotkl, že systém nových vlastních zdrojů může být vnímán jako kontroverzní, leč je nezbytný k efektivní realizaci Evropského plánu obnovy. Rada ve svých závěrech také poukázala na digitální daň, na reformu systému EU pro obchodování s emisemi a na možnost zavedení jednotné daně z finančních transakcí (FTT).

Tyto návrhy ilustrují potenciál reformy systému vlastních zdrojů EU, a je nyní pouze na Radě, aby je co nejrychleji uvedla v praxi. Zároveň Rada upozornila, že na vlastní zdroje nelze pohlížet, jakkoliv izolovaně, ale jako nedílnou součást celého rozpočtového balíčku.

V současné době je důležité, aby nový evropský nástroj na podporu oživení, který je financován z půjček na finančních trzích, byl přijat neprodleně. Jakékoliv další zpoždění by sociální a hospodářské oživení poškodilo, a to ke škodě unijních firem, podnikatelů a samozřejmě i občanů. Vstup v platnost je plánovaný společně s novým víceletým finančním rámcem, a to na leden 2021. Jednotlivá čerpání členskými zeměmi jsou podmíněna předložením „národních plánů“, které musí respektovat dohodu o využití zdrojů dosaženou na Summitu Unie a musí je schválit Komise.

 

Zdroj:
- Evropský parlamen, Evropská Rada
Autor článku : Členové týmu europoslance Luďka Niedermayera