Big_loader_ajax

Opatření Evropské komise v boji s pandemií COVID-19

27.03.2020

Rychle se rozvíjející povaha krize, způsobená virem COVID-19, a značný počet neznámých, které tato krize přináší, vedly k nebývalým výzvám pro systémy zdravotní péče a též k celounijním opatřením omezujících šíření viru, rovněž k dramatickým sociálně-ekonomickým dopadům. Evropská komise proto urychleně jedná a snaží se podpořit členské státy ve snaze zastavení šíření nákazy.

Současný stav

 • Světová zdravotnická organizace označila Evropu jako současné epicentrum nákazy (13.03.2020)
 • V Evropě (pokud se nepočítá Čína) je nejvyšší počet nakažených (193.917) a rovněž nejvyšší úmrtnost (10.185) z celého světa. (statistika ze dne 24.03.2020)
 • Kromě zdravotnictví má epidemie velký dopad na evropskou přeshraniční mobilitu a na dopravu. Všechny členské státy, s výjimkou Irska, zavedly na svých hranicích určitá omezení či hranice uzavřely úplně (10 členských států uzavřelo hranice zcela a 16 členských států částečně). Jen 5 členských států má letiště otevřené, tedy v normálním provozu, ostatní státy mají omezené přílety i odlety (situace ze dne 24.03. 2020).
 • Přesto, že žádný členský stát nezakázal nákladní dopravu, která nyní zajišťuje 75% celkového pohybu zboží, tak omezení na hranicích a celková omezení v některých státech, i pro vstup profesionálních řidičů, mají negativní dopady. Na některých hraničních přechodech profesionální řidiči čekají i přes 24 hodin, a to i ti, kteří vezou zdravotnických materiál. Nejhorší situace je na hranicích mezi: SI-HR, CZ-SK, PL-LV, PL-CZ, DE-PL, HU-RO. Doposud jen tři členské státy zavedly tzv. zelené pruhy, aby zmírnily přetížení.
 • Ve 23 členských státech jsou zavedeny různé formy omezení vnitrostátního pohybu občanů v rámci opatření proti šíření viru. Školy a univerzity jsou uzavřené ve všech členských státech. Obchody, restaurace a bary jsou uzavřené ve 24 členských zemích. Ve třech členských státech stále neexistují žádné opatření (kromě výše zmíněného uzavírání škol).
 • Většina členských států připravuje a implementuje balíčky ekonomické a finanční pomoci, které mají zmírnit ekonomické dopady krize. Dosud 17 členských států vyhlásilo nouzový stav.
 • 26 členských států hlásí nedostatek ochranných zdravotnických potřeb jako osobní ochranné prostředky, dezinfekční prostředky a další zdravotnický materiál či vybavení. Vyjma Finska, které vykazuje dostatečné zásoby výše uvedeného. Většina států usiluje o zvýšení vlastní produkce, několik států očekává v příštích dnech dodání tohoto vybavení z Číny.
 • Evropská komise zřídila speciální webovou stránku na boj s koronavirem, kterou pravidelně aktualizuje.

Map of Europe with data on COVID-19 outbreak

Reakce Evropské Unie

 • Evropská komise (dále jen „EK“) připravila mimořádná opatření, která pomohou členským zemím v jejich boji s COVID-19.
 • Pandemie již způsobila velký ekonomický šok, který již nyní má značný negativní dopad na celou Evropskou unii. Důsledky pro ekonomiku Evropské unie budou záviset jak na délce pandemie, tak na proti-opatřeních, které přijímají členské státy na národní i evropské úrovni. Mnoho členských států již přijala, či budou přijímat, rozpočtová opatření k podpoře systému zdravotní péče a poskytovat úlevy občanům a odvětvím, kteří jsou těžce zasaženi.
 • Dopad pandemie na ekonomiku EU by mohl snížit růst reálného HDP o 2,5 % v roce 2020, ve srovnání se situací bez pandemie. V důsledku uvedeného by se reálný HDP v EU v roce 2020 mohl snížit o 1 %. Nejistota, spojená s rozsahem a trváním ekonomického dopadu způsobeného pandemií, je značně vysoká. Pokud budou omezení pokračovat až do začátku června, čeká se propad srovnatelný s rokem 2009, který byl nejhorším obdobím ekonomické a finanční krize. Rovněž současný stav nelze s minulou krizí zcela srovnávat, protože dnes jsou vyřazena z provozu celá odvětví hospodářství, je silně narušena mezinárodní doprava a pohyb lidí je omezen.
 • Současné predikce zdůrazňují význam rozhodné a bezprecedentní reakce, s cílem zmírnit dopady na hospodářství. Evropská komise přijala dne 13.03. 2020 balíček komplexních ekonomických opatření, po kterém následovalo přijetí Dočasného rámce pro opatření státní podpory ekonomiky v době pandemie COVID-19 dne 19.03.2020 a návrh na aktivaci obecné únikové doložky v Paktu o stabilitě a růstu (PSR) dne 20.03.2020.
 • Evropská komise navrhuje plnou flexibilitu fiskálních pravidel aktivací obecné únikové doložky Paktu o Stabilitě a růstu, což by bylo v historii poprvé, ovšem současná situace naplňuje podmínku její aktivace, tzn. vážný ekonomický propad v eurozóně, nebo v celé Evropské unii.  Díky aktivaci únikové doložky budou moci členské státy implementovat takovou fiskální politiku, která bude nutná k zastavení pandemie a zároveň neporušovat pravidla PSR.
 • Evropská komise je připravena spolupracovat s členskými státy, tak aby mohla všechna národní opatření být v čas implementována.
 • Evropská komise také přijala Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative) ve výši 37 miliard eur, která ze strukturálních fondů má podpořit sektor zdravotnictví, trh práce a malé a střední podniky ze všech dotčených sektorů. Dále budou použity další finance z evropského rozpočtu, které podpoří malé a střední podniky s problémy s likviditou, a tím ještě podpoří národní pomoc.

 

Map of Europe - restrictions impose due to COVID 19 pandemic

Opatření ve zdravotnictví

 • Prioritou Evropské komise je zachránit co nejvíce lidských životů.
 • Evropská komise koordinuje s členskými státy distribuci zdravotnických a ochranných pomůcek skrz Unii. Evropská komise rovněž přesměrovává stávající financování výzkumů a zvyšuje nové financování výzkumů s cílem nalezení účinné vakcíny, její následné masové výroby a dostupnosti pro všechny obyvatele.
 • Bohužel aktuální počet ochranných zdravotnických pomůcek, hlavně ventilátorů, je v celé EU znepokojivý. Většina členských států má omezené zásoby a nemá kapacity k navýšení jejich produkce. Interní odhady EK předpokládají, že „tradiční“ nabídka bude schopna reagovat jen cirka z 10 % aktuální poptávce. EK spolupracuje se zástupci průmyslu i členskými státy, aby se maximalizovala dostupnost masek, rukavic, ochranných obleků a dalších zdravotnických pomůcek. EK se snaží podpořit dosavadní průmyslovou výrobu, aby se zvýšila produkce, podporuje dovoz a aktivuje alternativní způsoby výroby těchto produktů.
 • Vzhledem k nedostatku zmíněného materiálu/zmíněných produktů zahájila Evropská komise s členskými státy čtyři Společné projekty k zadávání veřejných zakázek s cílem usnadnit a urychlit postup zadávání zakázek k výrobě zdravotnického materiálu:
 1. EK vyhlásila tendry na nákup osobních ochranných pomůcek, dne 28.02.2020.
 2. EK vyhlásila tendry na nákup dalších kategorií ochranných pomůcek, dne 17.03.2020.
 3. EK vyhlásila tender na nákup ventilátorů spolu s účastí 25 členských států, dne 17.03.2020. Uzávěrka byla stanovena na 26.03.2020.
 4. EK vyhlásila novou veřejnou zakázku pro laboratorní vybavení a testovací sady s účastí 19 členských států, dne 18.03.2020. Uzávěrka je dne 31.03.2020.

Aby se ochránila dostupnost dodávek tohoto materiálu, i skrz různá omezení vývozu v členských státech, Evropská komise přijala dne 14.03.2020 Prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení členských států. Toto opatření bude platné po dobu šesti týdnů. V současnosti EK apeluje na členské země, aby zrušily nebo upravily omezení. Žádný členský stát totiž není soběstačný v zásobování ochranných a zdravotnických pomůcek.

Jako další bezpečnostní opatření, EK přijala dne 19.03.2020 rozhodnutí, které umožní zásobování strategického materiálu jako jsou ventilátory, ochranné pomůcky, recyklovatelné masky, vakcíny a terapeutické a laboratorní vybavení v systému rescEU. EK bude financovat 90 % nákladů nakoupeného materiálu a zajistí distribuci všude tam, kde je to potřeba nejvíce.

 • K doplnění tohoto úsilí a na základě naléhavé žádosti EK Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) dne 20.03.2020 uvolnil řadu evropských standardů (normy) pro některé zdravotnické pomůcky a osobní ochranné pomůcky.  To usnadní výrobu i dovoz těchto pomůcek jak z EU, tak ze třetích zemí a zároveň zabezpečí kvalitu a vysoký stupeň bezpečnosti.
 • EK také zřídila dne 17.03.2020 expertní panel COVID-19,  kde zasedá sedm předních odborníků z oblasti epidemiologie a virologie z různých členských zemí. Tento panel bude dávat vědecká doporučení na evropské úrovni týkající se koordinace rizikového managmentu. Na základě jeho výstupů EK již vydala první sadu doporučení pro komunitní opatření a testovací strategii.
 • EK již uvolnila prostředky ve výši 140 milionů EUR a vybrala 17 nových výzkumných projektů. EK také dala dne 16.03.2020 k dispozici finanční podporu firmě CureVac (až 80 milionů EUR z programu Horizont 2020), která je globálním lídrem ve snaze najít vakcínu proti koronaviru.

 

Map of Europe - Repatriation of EU citizens during coronavirus outbreak

Opatření na hranicích a v cestování

 • Kromě dopadu na veřejné zdraví má pandemie COVID-19 dopad na evropskou přeshraniční mobilitu a dopravu.
 • EK úzce spolupracuje s členskými státy, aby byl zajištěn pozemní přeshraniční tok nejdůležitějšího zboží.
 • Dočasná opatření na vnitřních hranicích členských států jsou možná a v současné situaci i oprávněná, ale společný trh a cirkulace zboží musí být zachována. EK proto vydala dne 23.03.2020  Zásady pro opatření pro řízení hranic. Členské státy v této souvislosti musí bezodkladně označit hraniční přechody na Transevropské dopravní síti (TEN-T), které jsou otevřené pro všechnu nákladní dopravu. Přechod hranic včetně kontrol a zdravotní prohlídky nesmí trvat déle než 15 minut. Praktické rady ve sdělení ze dne 23.3.2020 zde.
 • Na vnějších hranicích EU, EK navrhla dne 16.03.2020 dočasné omezení neodkladného cestování do EU pro občany třetích zemí. Toto opatření bylo jednomyslně přijato lídry členských států dne 17.03.2020. Všechny členské státy (s výjimkou Irska) a státy přidružené k Schengenskému prostoru omezují cestování pro obyvatele třetích zemí. Omezení má platnost 30 dnů a může být prodlouženo. Omezení se netýká obyvatel EU, obyvatel států přidružených k Schengenu a jejich rodinných příslušníků, ani těch, kteří mají status pobytu na základě práva EU nebo práva vnitrostátního, jednotlivých členských států. Nemělo by se vztahovat ani na zdravotníky, vědce, „pendlery“, diplomaty, vojenský personál a humanitární pracovníky.
 • Dne 18.03.2020 EK také aktualizovala Zásady pro ochranu práv cestujících v EU. Zásady se týkají cestujících leteckou, železniční, lodní či autobusovou dopravou a odpovědnosti dopravců.
 • EK spolu s vysokým představitelem/místopředsedou EK Borellem pomáhá členským států repatriovat přes 300 000 obyvatel EU, kteří uvízli v zahraničí. Od začátku pandemie se podařilo dopravit do EU 1 755 obyvatel EU z Wuhanu, Japonska, Maroka, Tuniska a Gruzií. Dalších 70 letů se připravuje.

Ekonomická opatření

 • Ve snaze snížit společensko-ekonomický dopad pandemie na obyvatele EU, EK dne 13.03.2020 přijala sdělení o koordinované ekonomické reakci na šíření COVID-19.
 • EK také navrhla využití opatření ke zvýšení flexibility stanovených dle Státní podpory (State aid) a proto přijala Dočasný rámec opatření státní podpory. Tato opatření budou v platnosti do prosince 2020 a mohou být prodloužena v případě potřeby.
 • EK dále aktivovala všechna potřebná procedurální ulehčení k rychlému schvalovacímu procesu. Zřídila speciální schránku a telefonní linku, která je představitelům členských zemí k dispozici sedm dní v týdnu. Rozhodnutí jsou přijímána v řádu dní. Do dne 24.03.2020 tak EK schválila 16 režimů podpory týkající se boje s pandemií. Kompletní seznam schválených režimů najdete zde.
 • Dne 20.03.2020 EK navrhla aktivaci obecné únikové doložky v Paktu o stabilitě a růstu (PSR). Ta povoluje mimořádné výdaje na zdravotnictví a cílenou podporu pro firmy a pracovníky. EK je také připravena upravit podmínky fiskálního úsilí pro členské státy v případě negativního růstu nebo velkého snížení aktivity. Tato opatření byla schválena ministry financí dne 23.03.2020
 • Za účelem doplnění těchto podpůrných opatřeních, EK mobilizuje evropský rozpočet, tak aby přesměrovala investice tam, kde jsou nyní nejvíce potřeba. EK do dnešního dne navrhuje 37 miliard EUR v rámci Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a také navrhla řadu opatření s ním souvisejících dne 13.03.2020. Evropská rada s iniciativou souhlasila a Evropský parlament je schválil dne 26.03.2020.
 • Dalších 28 miliard EUR budou moci členské státy použít na boj s koronavirovou krizí díky flexibilitě u zbývající nevyčerpané části národní obálky strukturálních fondů na období 2014-20. Opatření v rámci strukturálních fondů.
 • EK dále navrhla rozšíření působnosti Fondu solidarity EU tak, aby bylo možno jeho prostředky využít i v případě krize v oblasti veřejného zdraví. V závislosti na vyčíslených ekonomických škodách postižené státy se budou moci ucházet o finanční pomoc v celkovém objemu 800 mil. EUR. Tento návrh byl schválen Evropským parlamentem dne 26.03.2020. EK také navrhuje přesměrování 1 miliardy EUR z evropského rozpočtu jako garanci Evropského investičního fondu. Jde o pobídku bankám, aby nabízeli likviditu malým a středním podnikům.
 • Pandemie má také velký negativní dopad na evropský letecký průmysl. EK proto dne 10.03.2020 navrhla  cílenou legislativu směřující k zastavení praxe tzv. letů duchů, kdy letecké společnosti létají s prázdnými letadly ve snaze vyhnout se propadnutí rezervovaných letištních slotů. Za normálních okolností společnosti musí využít alespoň 80 % letištních slotů, aby je měli zajištěny i na příští rok.

Mezinárodní reakce a participace na mezinárodních fórech

 • Dne 24.03.2020 Evropská komise oznámila balíček podpory Světové zdravotní organizaci (WHO) v hodnotě 232 milionů EUR, finance půjdou hlavně na celosvětovou připravenost a reakční globální plán. Část těchto prostředků, 15 milionů EUR, je určena pro Afriku, 100 milion EUR půjde na naléhavý výzkum spojený s diagnostikou, terapií a prevencí, 90 milionů pak na Iniciativu pro inovativní léčiva, 3 miliony pak byly použity na repatriaci obyvatel z Wuhanu.
 • Předseda Evropské rady a předsedkyně EK von der Leyenová reprezentují EU na jednáních G7 a G20. Na těchto fórech může EU efektivně a viditelně ukázat svůj „leadership“ a spolupracovat na koordinované zdravotní a ekonomické reakci. Společný hovor lídrů G7 proběhl dne 16.03.2020 a lídrů G20 26.03.2020.

Shrnutí je připraveno z informační nóty Evropské komie - Novel Coronavirus (COVID-19) CRISES - STATE OF PLAY OF MEASURES TAKEN BY THE COMMISSION (vydaného dne 25.3.2020) a upraveno o aktuality.

Autor článku : Tereza Hager a Nikol Panoš, asistentky europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Evropská komise