Big_loader_ajax

Na hraničních přechodech vznikají tzv. „zelené pruhy“

27.03.2020

Evropská komise zdůrazňuje zásadu, že všechny vnitřní hranice EU by měly zůstat otevřené pro nákladní dopravu a že nesmí být narušeny dodavatelské řetězce základních produktů. Doporučení vzniklo v rámci kontinuálního zachování provozu dodavatelských řetězců v rámci celé Evropské unie a k zajištění fungování jednotného trhu se zbožím. Členské státy by měly zřídit tzv. zelené trasy (zelené pruhy) pro nákladní vozidla přes vybrané hraniční přechody. Vytvoření tzv. „zelených pruhů" znamená rychlejší průjezd nákladních automobilů vezoucích zejména léky, potraviny, ale i další zboží.
 • Evropská komise (dále jen "EK) vydala dne 23.03.2020 Pokyny týkající se opatření správy hranic. Členské státy v této souvislosti musí bezodkladně označit hraniční přechody tzv. zelenými pruhy na Transevropské dopravní síti (TEN-T), které jsou otevřené pro všechnu nákladní dopravu.
 • V praxi se bude tedy jednat přímo o dopravní pruh (pruhy), který bude označen speciální značkou.
 • Vytvoření „zelených pruhů“ znamená rychlejší průjezd nákladních automobilů vezoucích zejména léky, potraviny, ale i další zboží (EK doporučuje reagovat dle unijní/národní potřeby).
 • Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout 15 minut. 
 • Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřeny pro všechny nákladní vozidla převážející jakýkoli druh zboží (pozn.: Švýcarsko a Rakousko usilovali o vytvoření tzv. zelených přechodů, tedy, že by přes dané přechody byl umožněn průjezd kamionu jen a pouze vezoucí léky, potraviny etc.)
 • V těchto zmíněných „zelených pruzích“ by kontroly a prohlídky měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám. Řidiči nákladních vozidel by měli být požádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu, v případě potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele (též by mělo by být akceptováno elektronické předložení/zobrazení dokumentů).
 • K potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě, by měla postačit mezinárodně uznávaná osvědčení o profesní způsobilosti.
 • Nemělo by docházet k diskriminaci žádných nákladních vozidel ani řidičů, a to bez ohledu na původ a místo určení nákladu, státní příslušnosti řidiče nebo zemi registrace vozidla.
 • Snahou Evropské komise je přimět členské státy, aby pozastavily stávající omezení silničního provozu na svém území, jedná se o zákazy jízd o víkendu, v noci apod.
 • EK rovněž žádá, aby členské státy zajistily bezpečné tranzitní koridory, které umožní hladký průjezd zemí v kterémkoliv potřebném směru v rámci sítě TEN-T. Podmínkou by mělo být, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky.

Sdělení komise o zavádění zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb (2020/C 96 I/01)

Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb, které Evropská komise přijala dne 16. března 2020, zdůrazňují zásadu, že všechny vnitřní hranice EU by měly zůstat otevřené pro náklad a že musí být zaručeny dodavatelské řetězce základních produktů.

 • Volný pohyb zboží, zejména v době nouze a v zájmu všech, vyžaduje, aby členské státy pokyny dodržovaly a plně je prováděly na všech hraničních přechodech na vnitřních hranicích.
 • Aby byl zachován chod dodavatelských řetězců v celé EU a zajištěno fungování jednotného trhu se zbožím, žádají se členské státy, aby tam, kde existují nebo byly zavedeny kontroly na vnitřních hranicích, okamžitě označily všechny relevantní hraniční přechody transevropské dopravní sítě (TEN-T) na vnitřní hranici a také další hraniční přechody (nakolik to považují za důležité), jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“ – pro pozemní (silniční a železniční), námořní a leteckou dopravu.

Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout 15 minut. Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřeny pro všechna nákladní vozidla převážející jakýkoli druh zboží.

 • Členské státy by měly okamžitě jednat, aby dočasně pozastavily všechny druhy omezení přístupu k pozemním komunikacím zavedených na jejich území (víkendové, noční, odvětvové zákazy atd.) pro provozovatele silniční nákladní dopravy a pro nezbytný volný pohyb pracovníků v dopravě.
 • Pracovníkům v dopravě by mělo být bez ohledu na jejich státní příslušnost a místo pobytu povoleno překračovat vnitřní hranice. Omezení, jako jsou cestovní omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě, by měla být zrušena, aniž by přitom byla dotčena pravomoc příslušných orgánů přijímat přiměřená a individuálně adaptovaná opatření k minimalizaci rizika nákazy.

K zajištění nepřetržitých toků přepravy zboží v síti TEN-T by členské státy měly okamžitě provést následující opatření:

 • Pokud existují nebo byly zavedeny kontroly na vnitřních hranicích, vyzývají se členské státy, aby určily relevantní hraniční přechody sítě TEN-T na vnitřní hranici, jakož i další významné hraniční přechody (nakolik je to nezbytné), jako hraniční přechody se „zelenými pruhy".
 • Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ včetně veškerých kontrol a prohlídek by neměl přesáhnout 15 minut.
 • Budou-li hraniční přechody sítě TEN-T saturovány, měly by být otevřeny další hraniční přechody, jež budou zaměřeny výhradně na přepravu zboží. Ty by se měly nacházet co nejblíže hraničních přechodů sítě TEN-T.
 • Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla, včetně všech těžkých a lehkých vozidel a případně vlaků a plavidel.

Komise uznává, že v této krizi si některé členské státy přejí, aby byly určité druhy nákladu upřednostňovány. Avšak vzhledem ke komplexní povaze dodavatelských řetězců a potřebě zajistit volný oběh veškerého zboží by použití hraničních přechodů se „zelenými pruhy“ mělo být umožněno vozidlům přepravujícím jakýkoli druh zboží.

 • Komise je připravena věnovat se v případě potřeby tomu, zda jsou zapotřebí další opatření k upřednostnění určitých kategorií zboží, a to i na základě osvědčených postupů na vnitrostátní úrovni, zdůrazňuje však, že členské státy by měly učinit vše pro to, aby byl zachován pohyb veškerého zboží. Přeprava záchrannou službou by měla mít prioritu vždy.

Zdravotní prohlídku lze provést před nebo za vnitřní hranicí, a to v závislosti na dostupné infrastruktuře, aby se zajistila plynulost provozu. Členské státy by se měly koordinovat tak, aby se zdravotní prohlídky prováděly jen na jedné straně hranice, aby se zabránilo překrývání a čekání. Zdravotní prohlídky by měly být v zásadě založeny na elektronickém  měření tělesné teploty, nebudou-li k dispozici stejně rychlé, ale účinnější metody.

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Úřední věštník Evropské unie C 96 I