Big_loader_ajax

Evropský plán k postupnému rušení restriktivních opatření v rámci boje s COVID-19

23.04.2020

Takzvaná cestovní mapa společného postupu ke zrušení opatření a zamezení šíření nákazy, která byla předložena Evropskou komisí a předsedou Evropské rady dne 15.dubna 2020.

Plán byl vypracován na základě doporučení Evropského centra pro prevenci a kontroly nemocí, Poradního výboru expertů na COVID-19, WHO a členských států. Navržené kroky k uvolňování opatření mají minimalizoval dopad na lidské zdraví, tak aby se primárně nepřetížil zdravotní systém. Nejde tedy o signál k tomu, aby se rychle všechna opatření uvolnila, ale ke koordinaci postupného uvolňování v členských státech a rovněž na hranicích. Doporučení budou dle potřeby v budoucnu upravována na základě dalších získaných vědeckých dat.

Mape of EU_restriction measures COVID-19

Načasování
Restriktivní opatření byla naprosto nezbytná (data ukazují, že snižují přenos nákazy a úmrtnost) a poskytla nám drahocenný čas na nákup pomůcek, přípravu zdravotního systému a nastartování vývoje vakcíny.
I přes tato opatření se virus dál šíří a společnost se bude muset naučit s virem žít dokud nedojde k vývoji vakcíny, nebo jiného léku.

Kritéria  (jak určit čas, od kdy začít opatření rozvolňovat?)

1) Epidemiologická situace - šíření nemoci se zpomalí (počet nově infikovaných, hospitalizovaných, pacientů na JIP klesá).
2) Dostatečná kapacita zdravotního systému - včetně dostatku ochranných pomůcek, možnost péče pro ohrožené skupiny, péče pro pacienty, které budou propuštěni z nemocnice. Toto kritérium je důležité pro případ, že počet nakažených opět po uvolnění opatření vzroste. Nemocnice, ale budou i tak zavaleny pacienty, kteří se nemohli kvůli epidemii COVID-19 dříve léčit.
3) Dostačená monitorovací kapacita - velká testovací kapacita, sledování možných nakažených a jejich případné karantény, detekce protilátek na COVID-19.

Principy

Společné uvolňování opatření je společným evropským zájmem. Všechny státy Evropy jsou postiženy a virus nemůže být zastaven hranicemi. I když načasování a způsob rozvolňování bude odlišný v jednotlivých členských státech, společný postup je důležitý pro zachování volného pohybu osob, zboží a služeb.
1) Kroky musí být podloženy vědeckými poznatky a být v souladu s ochranou zdraví
2) Kroky musí být koordinovány mezi členskými státy (dále jen „ČS“) navzájem - ČS by se měly informovat navzájem a informovat Evropskou komisi (dále jen „EK“) skrz Zdravotně bezpečnostní výbor před tím, než oznámí veřejně své další kroky, tak aby mohly zohledni názory ostatních.
3) Respekt a solidarita mezi ČS je zásadní - mnoho příkladů mezistátní pomoci se již děje a musíme v nich pokračovat.

Doprovodná opatření

1) Sbírání dat a vývoj harmonizovaného robustního informačního systému

Je nezbytné v co největší míře sbírat data o nemocných/uzdravených/zemřelých pacientech. Ukazuje se, že mnoho lidí nemá žádné, nebo jen malé příznaky, takže dosavadní data, která jsou k dispozici mohou být zatím jen vrcholem ledovce. Matematické modely jsou proto využívány pro pochopení šíření COVID-19 a pro předpověď dalšího vývoje. Sociální sítě a mobilní operátoři mohou za předpokladu, že dodrží evropská pravidla ochrany osobních údajů, pomoci při vylepšování modelů a předpovědí.

2) Vývoj rámce pro dohledávání kontaktů a upozornění pro potenciálně nakažení pomocí mobilních aplikací (musí být v souladu s pravidly GDPR)

Velmi důležitý prvek, ale musí být dobrovolný a uživatelé musí mít kontrolu nad svými údaji a jakmile krize pomine, veškerá data musí být smazána. Pan-EU aplikace, nebo alespoň komunikace jednotlivých národních aplikací mezi sebou by byla více než vhodná. (Dne 8. dubna 2020 EK přijala doporučení, které spouští společně s ČS proces na vývoj společného evropského přístupu k používání digitalizace ( tzv."toolbox"), který pomůže s omezením společenského kontaktu.

3) Zvýšení testovacích kapacit a harmonizace metodik testování (třístupňový přístup)

- vývoj a posílení diagnostických kapacit na COVID-19.
- nastavení adekvátních testovacích schémat (kdy, jaké testy a koho testovat). Zahájení sérologického testování k zmapování imunity obyvatelstva.
- Zahájení samotestů (až dojde k právnímu uznání a bude zajištěna jejich účinnost).

EK představí instrukce k různým typům testů na COVID-19 a také jejich účinnost. Spolu s ČS vytvoří síť laboratoří.

4) Zvýšení kapacity a odolnosti zdravotního systému

EK zmobilizovala rozpočtové nástroje Evropské unie a zajistila další zdroje (včetně personálních) na podporu zdravotních systémů.

5) Pokračování v navyšování lékařských a osobních ochranných pomůcek

Stále hodně důležitých produktů nedorazí do finální destinace nebo dorazí s velkým zpožděním. Hospodářská soutěž mezi ČS a zahraničními partnery zapříčinila nárust cen zdravotních a ochranných pomůcek. Koordinace je proto nezbytná. EK volá po tom, aby zdravotní agentury prioritně řešily povolování produktů nutných v boji s COVID-19. Spolupráce mezi univerzitami a podniky, včetně konkurentů, je nyní nutná více než za normálních okolností. EK proto nastavuje pokyny pro antimonopolní pravidla (antitrust guidance).

6) Vývoj efektivní a bezpečné vakcíny

EK hledá další finanční zdroje k podpoře výzkumu. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) předpovídá, že vývoj bude trvat přibližně rok. EK s ní úzce spolupracuje na zrychlení procesů při zachovávání bezpečnosti.

7) Vývoj bezpečných a efektivních léků a léčby

EU financuje přístup k know-how superpočítačů a umělé inteligenci, které identifikují potenciální aktivní molekuly v již exitujících lécích a sloučeninách. Klinické testy již začaly. Preference je v celoevropských klinických testech. Společné zadání veřejné zakázky na velkou dodávku potenciálních léků na COVID-19 je v přípravě.

Doporučení

1) Kroky by měly být postupné (s dostatečným odstupem na jejich vyhodnocení, ideálně měsíc)

2) Obecná opatření by měla být postupně vyměněny za cílená
- Ohrožené skupiny by měly být chráněny déle.
- Diagnostikovaní pacienti nebo pacienti s mírnými příznaky by měli být v karánténě a měla by jim být poskytnuta adekvátní péče.
- Bezpečné alternativy by měly nahradit obecná omezující opatření (dezinfekce/úklid cestovních uzlů, dopravních prostředků, obchodů, pracovišť, ochrana nakupujících i pracovníků)
- Výjimečné stavy by měly být nahrazeny cílenými zásahy vlád, které jsou v souladu s ústavami.

3) Uvolněny by měly být první opatření s lokálním dopadem a postupně opatření, které zasáhnou šířeji

4) Otevření vnitřních a vnějších hranic, tak aby byl obnoven Schengen

Kontroly na interních hranicích by měly být koordinovaně zrušeny. Prioritou je uvolnění pro „pendlery“ a sezónní pracovníky. Musí být zachován volný pohyb zboží. Restrikce na cestování by měla být nejdříve zrušena mezi oblastmi s malou nákazou.
- otevření externí hranice EU bude na pořadu až v druhé fázi.

5) Restart ekonomické aktivity by měl být postupný

Všichni by se neměli vrátit do práce ve stejný čas. Nejprve méně ohrožené skupiny a sektory, které jsou nezbytné pro ekonomickou aktivitu (např. doprava). Omezení společenských kontaktů by i na dále mělo být doporučeno, stejně jako home-office.

6) Sdružování lidí by mělo být postupně povoleno

- Otevření škol, univerzit (více úklidu, oddělené stravování, menší třídy, e-learning)
- Otevření obchodů (postupné uvolňování, nastavení max. počtu lidí atd.)
- Společenské aktivity jako jsou restaurace a kavárny by mohly být postupně uvolňování (omezení otvírací doby, max. počet lidí atd.)

- Masové akce (koncerty atd.)

7) Snaha o zamezení šíření viru by měla být trvalá

- informační kampaně, omezení společenského kontaktu, i nošení roušek může být vhodné (hlavně v obchodech, dop. prostředcích)

8) Kroky musí být stále monitorovány 

Karanténní opatření se postupně ruší a je třeba strategicky plánovat oživení, revitalizovat ekonomiku a vrátit se na cestu udržitelného růstu.

To znamená: umožnit dvojí přechod k zelenější a digitální společnosti a plně se poučit ze stávající krize a vyvodit důsledky pro připravenost a odolnost EU. Komise vypracuje plán obnovy na základě přepracovaného návrhu příštího dlouhodobého rozpočtu EU (víceletý finanční rámec) a aktualizovaného pracovního programu Komise na rok 2020.

Originální text: Communication - A European Roadmap to lifting coronavirus containment measures

Koronavirus: Evropský plán stanoví postup ke společnému zrušení opatření k zamezení šíření nákazy

Autor článku : Tereza Hager, asistentka europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Evropská komise