Big_loader_ajax

Evropská pohraniční a pobřežní stráž v kostce

07.07.2016

Evropský parlament ve středu 6.7. 2016 schválil plány na efektivnější policejní ochranu vnějších hranic Evropské unie. Co to přesně znamená a jak by to v praxi mělo vypadat?

Co to je?

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (EBCG) vznikne z agentury Frontex a bude se skládat z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž  a vnitrostátních orgánů, které jsou odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, jestliže tato stráž vykonává úkoly spojené s ochranou hranic. Stráž tedy nepřijímá odpovědnost členského státu za ochranu evropské hranice, bude se na této ochraně jen spolupodílet. Členský stát má primární odpovědnost za spravování své hranice. Stráž, která bude odpovědná Evropskému parlamentu a Radě, se tedy zřizuje jen pro případ nouze.

K čemu to bude dobré?

Evropská pohraniční stráž má zajistit spolu se členskými státy evropskou integrovanou správu vnějších hranic. Stráž by měla přispět k regulaci a zvladatelnosti migrační vlny, bezpečnosti v EU, a pomáhat s prevencí a odhalováním přeshraniční kriminality (pašování lidí, obchodování s lidmi, terorismus). Bohužel nemůžeme očekávat, že zřízení evropské pohraniční stráže zcela vyřeší migrační krizi. Jde, ale o potřebný první krok ke zvládnutí této složité situace.

Co bude nutné udělat?

Bude nutné vypracovat posouzení zranitelnosti jednotlivých členských států pro ochranu hranic z hlediska připravenosti na současné a budoucí hrozby, a tlaky na vnější hranice. Zřídí se také rezervní tým pro rychlé nasazení, který bude tvořen alespoň 1500 stálými příslušníky pohraniční stráže, a které budou členské státy schopny vyslat do akce do pěti pracovních dnů, ode dne kdy výkonný ředitel a členské státy schválí operační plán. Agentura tedy nebude mít svou vlastní stráž, ale bude operovat se stráží nominovanou členskými státy. Budou také jmenováni styční úředníci agentury v členských státech a vytvořeny národní strategie správy hranic, které budou v souladu s tou evropskou. Nadále bude velice důležité podporovat spolupráci členských států se třetími zeměmi v oblasti správy hranic.

Refugees boarding coastal guard ship

 

Jaké bude mít stráž kompetence?

Pohraniční a pobřežní stráž EU bude provádět společné operace a zásahy rychlé reakce na hranicích za účelem posílení schopnosti členských států plnit své povinnosti v oblasti ochrany vnějších hranic a řešit výzvy na vnější hranici plynoucí z nedovoleného přistěhovalectví, nebo přeshraniční trestné činnosti. Dále bude pomáhat Komisi při koordinaci podpůrných týmů pro řízení migrace v situaci, kdy některé členské státy na svých vnějších hranicích v oblastech „hotspotů“ čelí neúměrným migračním tlakům. Stráž bude také poskytovat technickou a operativní pomoc při pátracích a záchranných operací na moři. Bude provádět, koordinovat a vést operace a zásahy související s navracením osob. Její kompetence budou v tomto směru větší, než měla agentura Frontex. Budou, ale moci jednat jen na základě rozhodnutí, která již byla přijata ze strany vnitrostátních orgánů.

Jak je zajištěno, že všechny členské státy budou kooperovat?

Po vyhodnocení zranitelnosti členských států jim bude vypracováno doporučení na zefektivnění ochrany hranic. Nebude-li naplněno, pak obdrží závazné rozhodnutí, které vymezuje nápravná opatření, jež má dotčený členský stát učinit, aby odstranil nedostatky ve správě své části vnější hranice. Stejné platí i pro situaci, kdy na vnější hranici dojde k nepřiměřenému migračnímu tlaku a členský stát nepožádá o přiměřenou pomoc. Správní rada agentury může následně notifikovat Komisi a Radu, které mohou vydat prostřednictvím provádějící aktu rozhodnutí o nahrazení nečinnost členského státu aktivitou agentury (článek 18). Musí se, ale jednat o takový stav, kdy vznikne riziko, že bude ohroženo fungování schengenského prostoru. Případný operativní plán by měl být schválen příslušným členským státem a agenturou pohraniční stráže dříve, než dojde k nasazení stráže, a pokud členský stát nesouhlasí s rozhodnutím Rady EU o poskytnutí pomoci, budou moci ostatní členské státy EU znovuzavést kontroly na vnitřních hranicích.

S kým bude stráž spolupracovat?

Činnost agentury pohraniční stráže bude sladěna s činnosti  Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) a Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA). Všechny tři agentury budou koordinovat své operace na moři a navzájem si sdílet informace.

Kdy to začne platit?

Evropský parlament schválil výsledek trialogu mezi Radou, Parlamentem a Komisí o zřízení kontrolního systému hranic EU na plenární zasedání ve Štrasburku ve středu 6.7.2016. Legislativa by měla vstoupit v platnost na podzim tohoto roku na základě závěrečného schválení Radou. 

Autor článku : Tereza Hager