Big_loader_ajax

Vysvětlení vybraných bodů plenárního zasedání 21.-24.10.2019

05.11.2019

Jak a proč jsem hlasoval na říjnovém plenárním zasedání?

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

Cílem schváleného návrhu je umožnit Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) podporovat pracovníky propuštěné v důsledku pravděpodobných hospodářských narušení způsobených odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené Království “) z Unie bez dohody o vystoupení.

Účelem EFG je podpora pracovníků propuštěných a samostatně výdělečně činných, jejichž činnost skončila v důsledku velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace nebo v důsledku globální finanční a hospodářské krize.

V rámci kritéria globalizace zahrnuje oblast působnosti EFG propouštění způsobené přesunem pracovních míst do třetích zemí, vážným přesunem obchodu Unie se zbožím nebo službami nebo rychlým poklesem podílu na trhu Unie v daném odvětví.

Schválený legislativní návrh upřesňuje, že oblast působnosti EFG zahrnuje propuštěné pracovníky v oblastech, odvětvích, územích nebo na trzích práce, kteří trpí vážným hospodářským narušením v důsledku odchodu Spojeného království z Unie bez dohody. Takový odchod z EU by představoval podstatnou změnu obchodních vztahů EU a charakter vnitřního trhu, a lze proto očekávat, že by měl významný dopad na obchod, růst a zaměstnanost.

Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Účelem schváleného návrhu je prodloužit do roku 2020 platnost rámce alternativních opatření podle nařízení (EU, Euratom) 2019/1197, které schválil Parlament dne 17. dubna 2019. Jeho cílem je minimalizovat nejzávažnější dopady na příjemce výdajových programů a jiné činnosti EU v době brexitu a do konce roku 2020. Umožnilo by se tím řádné rozpočtové plnění právních závazků se Spojeným královstvím a subjekty Spojeného království podepsaných nebo přijatých před datem vystoupení nebo mezi datem vystoupení a koncem roku 2019 na základě nařízení (EU, Euratom) 2019/1197.

Schválené vytvoření možnosti zachovat v průběhu roku 2020 způsobilost k čerpání finančních prostředků Unie pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království je podmíněno tím, že Spojené království učiní písemný závazek, že bude přispívat na financování rozpočtu na rok 2020 za podmínek stanovených v tomto návrhu. Kromě toho by se mělo Spojené království písemně zavázat k akceptování kontrol a auditů během celého prováděcího období příslušných programů nebo činností.

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

EP schválil svůj postoj a vývoj směřuje ke svolání dohodovacího řízení. EP navrhuje celkovou úroveň rozpočtu 2020 ve výši 170,9 miliard EUR v prostředcích na závazky (PZ) a 159 miliard EUR v prostředcích na platby (PP), závazky činí 1,01% HND EU a platby 0,94% HND EU;

• Cílem EP je zajistit, aby rozpočet 2020 významně přispěl k řešení problému změny klimatu a k dosažení 20% výdajového cíle na opatření v oblasti změny klimatu.

• EP navrhuje posílit Iniciativu pro zaměstnanost mládeže (YEI) o 363,3 milionu EUR nad úroveň návrhu Komise a program Erasmus + pro vzdělávání a odbornou přípravu o 123 milionů EUR;

• EP navrhuje posílit své další prioritní programy, jako je podpora malých a středních podniků, digitalizace, výzkum rakoviny, migrace, spolupráce v oblasti bezpečnosti a práva a vnější politika;

• EP navrhuje zvýšit financování nad úroveň návrhu Komise u rozpočtových položek zaměřených na dopad afrického moru prasat v několika členských státech;

• EP navrhuje zvýšit prostředky pro dvě agentury zabývající se migrací, bezpečností a kontrolou hranic: Eurojust a Frontex;

• EP souhlasí se zkrácením položky „hospodářský, sociální a územní rozvoj“ v Turecku v rámci předvstupního nástroje (IPA II) navrženým Radou (5 milionů EUR); EP navrhuje snížit položku „politické reformy“ o dalších 5 milionů EUR (nad rámec snížení o 26 milionů EUR dohodnutého Radou) a zároveň vložit 100 milionů EUR z této položky do rezervy, která by se zrušila v případě jasně měřitelného zlepšení situace v Turecku nebo nasměrování celého financování v této položce do občanské společnosti;

• EP navrhuje pokračovat v podpoře projektu Objevte EU: Bezplatný cestovní pas pro Evropany ve věku 18 let (25 milionů EUR)

• EP navrhuje obnovit prakticky všechny škrty navržené Radou a plně využít dostupné částky v rámci nástroje flexibility.

Dopady úpadku skupiny Thomas Cook

EP vyjádřil přesvědčení, že je třeba přijmout strategii EU pro udržitelný cestovní ruch pomocí koordinovaných a konkrétních opatření, jako je například mechanismus pro řešení krizí a mechanismy pro účinnou spolupráci v odvětví cestovního ruchu; vyzývá Komisi, aby do svého příštího návrhu rozpočtu zavedla zvláštní rozpočtovou položku pro odvětví cestovního ruchu, jak to požadoval EP pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027;

EP naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby jako krajní možnost zvážily opatření státní podpory, která mohou zmírnit negativní hospodářský dopad na podniky, města, regiony a destinace a také vážné důsledky pro zaměstnanost;

EP vyzval Komisi a členské státy, aby zajistily, že pracovníkům postiženým platební neschopností budou zaručeny jejich zasloužené mzdy a důchodové dávky;

EP zdůraznil, že je důležité zajistit dobře fungující vnitřní trh s dopravními službami, zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a zaměstnanců a zlepšit konkurenceschopnost podniků v odvětví cestovního ruchu;

Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

EP rozhodně odmítl turecké plány na zřízení tzv. bezpečné zóny podél severovýchodní syrské hranice; zdůraznil, že jakýkoli nucený přesun syrských uprchlíků nebo vnitřně vysídlených osob do této oblasti by představoval závažné porušení konvenčního mezinárodního uprchlického práva, mezinárodního humanitárního práva a zásady nenavracení, a připomíná, že každý návrat uprchlíků musí být bezpečný, dobrovolný a důstojný, a že stávající okolnosti takové přesuny naprosto znemožňují.

EP zdůrazňuje, že by EU do těchto oblastí neměla posílat žádnou stabilizační ani rozvojovou pomoc; zdůrazňuje, že etnické a náboženské skupiny v Sýrii mají právo i nadále důstojně a bezpečně žít ve své historické a tradiční vlasti nebo se do ní vrátit;

EP rozhodně odmítl turecké plány na zřízení tzv. bezpečné zóny podél severovýchodní syrské hranice; zdůraznil, že jakýkoli nucený přesun syrských uprchlíků nebo vnitřně vysídlených osob do této oblasti by představoval závažné porušení konvenčního mezinárodního uprchlického práva, mezinárodního humanitárního práva a zásady nenavracení; připomněl, že každý návrat uprchlíků musí být bezpečný, dobrovolný a důstojný, a že stávající okolnosti takové přesuny naprosto znemožňují; zdůraznil, že by EU do těchto oblastí neměla posílat žádnou stabilizační ani rozvojovou pomoc a že etnické a náboženské skupiny v Sýrii mají právo i nadále důstojně a bezpečně žít ve své historické a tradiční vlasti nebo se do ní vrátit.

EP vyzval Radu, aby zvážila přijetí vhodných a cílených hospodářských opatření namířených proti Turecku, které nesmí mít negativní dopad na občanskou společnost ani na osoby, které již závažně poškodila hospodářská krize v této zemi, situaci syrských uprchlíků nebo další účast tureckých studentů na evropských výměnných programech jako je Erasmus+; žádá Radu, aby jako odrazující opatření s cílem předejít další eskalaci v severovýchodní Sýrii zvážila pozastavení obchodních preferencí v rámci dohody o zemědělských produktech a, jako poslední krajní možnost, pozastavení celní Unie mezi EU a Tureckem.

EP vyzval Radu, aby zvážila přijetí vhodných a cílených hospodářských opatření namířených proti Turecku, které nesmí mít negativní dopad na občanskou společnost ani na osoby, které již závažně poškodila hospodářská krize v této zemi, situaci syrských uprchlíků nebo další účast tureckých studentů na evropských výměnných programech jako je Erasmus+.

EP žádá Radu, aby jako odrazující opatření s cílem předejít další eskalaci v severovýchodní Sýrii zvážila pozastavení obchodních preferencí v rámci dohody o zemědělských produktech a, jako poslední krajní možnost, pozastavení celní Unie mezi EU a Tureckem.

Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí

EP v nelegislativním usnesení vyzval členské státy, aby prolomily zablokovanou situaci v Radě a dokončily první čtení návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí a zahájily interinstitucionální jednání s Parlamentem s cílem co nejdříve tento legislativní proces dokončit. Jablek sváru je zejména právní základ – zatímco podle Komise a EP by jím měla být svoboda usazování, kde se uplatňuje postup spolurozhodování, podle Rady by jím měly být daně, kde se uplatňuje jednomyslnost a EP je pouze konzultován.

Zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

EP v nelegislativním usnesení vyjádřil hluboké zklamání nad tím, že se EU nedokázala kvůli nesouhlasu Francie, Dánska a Nizozemska dohodnout na zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií, neboť EP je přesvědčen, že obě země vynaložily značné úsilí a splňují požadavky, kterými EU zahájení přístupových jednání podmiňuje. Podle EP je nepřijetí rozhodnutí v této věci strategickou chybou a škodí důvěryhodnosti EU vzhledem k tomu, že integrace způsobilých zemí pomáhá posilovat mezinárodní postavení EU a chránit její zájmy, zatímco pokrok na cestě k přistoupení k EU má zase transformační účinek v samotných kandidátských zemích. EP také podotkl, že rozhodnutí EU nezahájit přístupová jednání vedlo v Severní Makedonii k vyhlášení předčasných voleb a způsobilo, že ti, kteří udělali ústupky, ztratili na důvěryhodnosti. Mohlo to také vést k většímu sblížení Severní Makedonie i Albánie s jinými zahraničními aktéry, jejichž působení by nemuselo být v souladu s hodnotami a zájmy EU.