Big_loader_ajax

Plenárního zasedání Evropského parlamentu 13. - 16. 2. 2023: Jak a proč jsem hlasoval?

13.03.2023

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 13. - 16. 2. 2023?

Strategie EU na podporu průmyslové konkurenceschopnosti, obchodu a kvalitních pracovních míst

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzdvihuje význam přezkumu nařízení o Programu InvestEU s cílem rozšířit kapitálovou podporu a vytvořit další prostor pro investice do strategických odvětví na podporu nejen malých a středních podniků, ale také podniků, které byly postiženy dopady ruské invaze na Ukrajinu, energetickou krizí a inflací, a těch, které by mohly být ještě více zasaženy protiinflačním zákonem USA. Domnívám se, že nový Evropský fond suverenity by měl komplexně posílit naši otevřenou strategickou autonomii a ekologickou a digitální transformaci měl by financovat přeshraniční energetickou infrastrukturu, zabránit efektům ustrnutí v situaci závislosti na fosilních palivech a podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost, a posílit tak směřování k cílům Zelené dohody pro Evropu, jakož i kybernetickou bezpečnost, konkurenceschopnost průmyslu, oběhové hospodářství, potravinové zabezpečení a udržitelný rozvoj.

Zřízení nezávislého orgánu EU pro etiku 

Podporuji myšlenku zřízení nového orgánu EU pro etiku, který by měl být pověřen poskytováním poradenství ohledně případů a navrhováním pravidla pro komisaře, poslance Evropského parlamentu a zaměstnance zúčastněných orgánů před zahájením funkčního období či služby, v jejich průběhu a v některých případech i po jejich skončení v souladu s platnými pravidly. Tento orgán měl mít právo zahájit vyšetřování sám a provádět šetření na místě a na základě záznamů za použití informací, které shromáždil nebo obdržel od třetích stran a měl by mít rovněž možnost kontrolovat pravdivost prohlášení o finančních zájmech a majetku.

Rok trvání ruské invaze a útočné války proti Ukrajině

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá členské státy, aby zvýšily svou vojenskou podporu a urychlily její poskytování, aby se Ukrajina mohla nejen bránit proti ruským útokům, ale také znovu získat plnou kontrolu nad celým svým mezinárodně uznaným územím. Je důležité, aby Komise a členské státy zajistily rychlé zavedení a důsledné vymáhání všech sankcí a aby byl do konce února 2023 přijat desátý balíček sankcí zahrnující zákaz dovozu ruských fosilních paliv, uranu a diamantů a sankce na všechny osoby spojené s tzv. Wagnerovou skupinou a dalšími ozbrojenými skupinami, milicemi a jejich spojenci financovanými Ruskem, včetně těch, které působí na okupovaných územích Ukrajiny.

Změna nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic

Podpořil jsem tuto zprávu, protože se ukázalo, že pro zajištění toho, aby do podniků, které potřebují kapitál, a do dlouhodobých investičních projektů směřovalo více investic, zejména během oživení po pandemii COVID-19, jsou nutné přesně cílené regulatorní zásahy. Zvýšení využívání fondů o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF) by podpořilo pokračující rozvoj unie kapitálových trhů (UKT), jejímž cílem je rovněž usnadnit podnikům v EU přístup ke stabilnějšímu, udržitelnějšímu a rozmanitějšímu dlouhodobému financování. Považuji za nezbytné, aby Evropa podporovala inteligentnější a udržitelnější růst podporující začlenění, který vytváří pracovní místa a zvyšuje její globální konkurenceschopnost.

Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa: společný podnik pro čipy

Podpořil jsem tuto zprávu, která má za cíl zvýšení odolnosti evropského ekosystému polovodičů a jeho podílu na světovém trhu. Jejím cílem je rovněž usnadnit včasné zavádění nových čipů ze strany evropského průmyslu a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Za tímto účelem potřebuje evropský průmysl přilákat investice do inovativních výrobních zařízení, disponovat kvalifikovanou pracovní silou, ale také být schopen navrhovat a vyrábět nejpokročilejší čipy, které budou definovat budoucí trhy, a současně rozvíjet schopnosti a mít možnost testovat inovativní návrhy a vyvíjet jejich prototypy prostřednictvím pilotních linek v úzké spolupráci s příslušnými průmyslovými vertikálními odvětvími.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: přistoupení EU

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné vyzývá členské státy, aby realizovaly preventivní opatření, včetně primární prevence genderově podmíněného násilí. Tato preventivní opatření by měla zahrnovat vzdělávání zohledňující rovnost pohlaví a přístup obětí k podpůrným službám a ochranným opatřením pro oběti, jako je finanční pomoc, psychologická podpora, asistenční telefonní služby, útočiště a přístup k sociálnímu bydlení a dovolená v zaměstnání v případě domácího násilí, jakož i opatření na pomoc obětem, aby mohly dále žít doma bezpečně, jako jsou soudní zákazy přibližování pro pachatele a podpora odborníků pro děti.

Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je zřídit bezpečný systém družicové komunikace Unie, který zajistí poskytování zabezpečených, flexibilních a odolných služeb družicové komunikace Unii a státním subjektům členských států na celém světě. Zejména družicovou komunikaci v rámci státní správy (Govsatcom) považuji za strategický prostředek, který úzce souvisí s národní bezpečností a ostatně ho také využívá většina členských států. Veřejní uživatelé dávají přednost buď státním řešením, nebo řešením ve vlastnictví veřejného a soukromého sektoru, případně využívají konkrétní akreditované soukromé poskytovatele. Případy použití zahrnují operace dohledu, krizové řízení, včetně civilní ochrany a humanitárních operací při přírodních nebo lidmi způsobených katastrofách, a připojení a ochranu klíčové infrastruktury.

Kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost

Podpořil jsem tuto zprávu, podle které mají plány členských států pro oživení a odolnost sloužit jako strategický rámec pro reformy a investice k zajištění společných evropských opatření pro odolnější, bezpečnější a udržitelnější energetické systémy. Zejména jde o to doplnit do plánů pro oživení a odolnost zvláštní kapitoly, týkajících se mimo jiné nových reforem a investic za účelem plnění cílů REPowerEU zajistit synergie a doplňkovost mezi opatřeními financovanými z Nástroje pro oživení a odolnost a opatřeními podporovanými z jiných vnitrostátních fondů nebo fondů Unie.

 

Volební práva mobilních občanů EU ve volbách do Evropského parlamentu 

Podpořil jsem tuto zprávu, která reaguje na to, že navzdory stávajícím opatřením se mobilní občané EU při výkonu svých volebních práv ve volbách do Evropského parlamentu stále potýkají s obtížemi. Problémy působí např. obtíže při získávání správných informací o tom, jak volit a kandidovat, zatěžující registrační postupy a důsledky zrušení registrace pro volby v členském státě původu. Konkrétně nejednotný rozsah a lhůty pro výměnu a sběr údajů brání výměně informací mezi členskými státy o registrovaných voličích a kandidátech, jež má zabránit vícenásobnému hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedená zpráva proto aktualizuje, vyjasňuje a posiluje stávající pravidla, aby bylo možné vyřešit obtíže, jimž čelí mobilní občané EU, podpořit mobilní občany EU při výkonu jejich práv a ochránit integritu voleb.

Normy pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 

Podpořil jsem dohodu z trialogu, protože zákaz spalovacích motorů, který je ústředním bodem této regulace, považuji za opodstatněný. Snaha podstatně snížit emise v EU je totiž marná bez snížení emisí z dopravy, které představují zcela zásadní podíl na vyprodukovaných emisích. Tím, že po roce 2035 bude možné až na výjimky vyrábět a uvádět na trh jen „bezemisní auta“, je tedy nezbytným předpokladem k zajištění poklesu emisí v důležitém sektoru dopravy. V tomto ohledu se mi jeví jako správné „vsadit“ na vysoce efektivní bateriová auta jako dominantní model zajišťování osobní mobility v budoucnu, a vyhradit eventuální možnost pokračování výroby spalovacích aut jen na okrajové, speciální využití (včetně třeba sportu).

Autor článku : Luděk Niedermayer