Big_loader_ajax

Plenární zasedání 11.-14. března: Jak a proč jsem hlasoval?

18.03.2024

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 11.-14. března 2024?

Směrnice o průmyslových emisích

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, protože mám za to, že těžební průmysl Unie má klíčový význam pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a průmyslové strategie Unie včetně všech jejích aktualizací. Kovy mají strategický význam pro digitální a zelenou transformaci, pro transformaci energetiky, materiálů a oběhového hospodářství, jakož i pro posílení hospodářské odolnosti a autonomie Unie. Směrnice o průmyslových emisích podpoří průmysl Unie při rozvoji projektů a usnadní udržitelný růst těžebních činností v Unii a pomůže splnit cíle pro efektivní povolovací proces v rámci aktu o kritických surovinách tím, že podpoří členské státy při stanovování podmínek povolení provozu a rychlém udělování povolení.

Změna některých nařízení v oblasti finančních služeb a podpory investic, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je usnadnit finančním institucím a dalším subjektům s oprávněným zájmem přístup k informacím, které orgány získaly, pro výzkumné a inovační činnosti. To je v souladu s cíli stanovenými ve Strategii EU v oblasti digitálních financí na podporu digitální transformace finančního sektoru. Je to také v souladu s aktem o správě dat, který usnadňuje dobrovolné sdílení údajů chráněných podle práva EU a vnitrostátního práva a uchovávaných orgány veřejného sektoru v členských státech.

Energetická náročnost budov (přepracované znění)

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, protože budovy jsou odpovědné za emise skleníkových plynů jak před začátkem své životnosti, tak v jejím průběhu i po jejím skončení. Sdílím vizi dekarbonizovaného fondu budov do roku 2050, která přesahuje stávající zaměření na provozní emise skleníkových plynů. Emise z budov za celý životní cyklus by se proto měly postupně zohledňovat počínaje novými budovami. Budovy jsou významnými zdroji materiálu, ve kterých jsou zdroje uloženy po mnoho desetiletí, a koncepční možnosti a volba materiálů do značné míry ovlivňují emise za celý životní cyklus, a to u nových budov i u renovací. Náročnost budov během celého životního cyklu by se měla zohledňovat nejen u nové výstavby, ale rovněž u renovací, a to začleněním politik zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů za celý životní cyklus do vnitrostátních plánů renovace budov členských států.

 

Akt o kybernetické odolnosti

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, která má za cíl zajistit, aby výrobci zlepšili bezpečnost produktů digitálními prvky od fáze návrhu a vývoje a během celého životního cyklu, usnadnit výrobcům hardwaru a softwaru dodržování předpisů, zvýšit transparentnost bezpečnostních vlastností produktů s digitálními prvky a konečně umožnit podnikům a spotřebitelům bezpečné používání produktů s digitálními prvky.

 

Dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních)

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, která se zabývá širokou škálou praktik, produktů a způsobů prodeje a poskytuje důležité záruky na ochranu spotřebitelů před klamavými environmentálními tvrzeními a nespolehlivými označeními, jako jsou uvedení označení udržitelnosti, které se nezakládá na systému certifikace ani není zavedeno orgány veřejné správy, uvedení obecného environmentálního tvrzení, u nějž obchodník není schopen prokázat uznaný vynikající environmentální profil relevantní pro dané tvrzení, či uvedení environmentálního tvrzení o celém produktu, pokud se týká pouze určitého aspektu produktu.

 

Odpovědnost za vadné výrobky

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, jejímž cílem je zajistit, aby pravidla odpovědnosti odrážela povahu a rizika výrobků v digitálním věku a oběhovém hospodářství. V této souvislosti je mimo jiné důležité zajistit, aby vždy existoval podnik se sídlem v EU, který by mohl nést odpovědnost za vadné výrobky zakoupené přímo od výrobců mimo EU, a to s ohledem na rostoucí trend, kdy spotřebitelé nakupují výrobky přímo ze zemí mimo EU, aniž by existoval výrobce nebo dovozce se sídlem v EU.

 

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, jejímž cílem je zajistit konzistentní přístup k pluralitě a nezávislosti sdělovacích prostředků a účinnou ochranu uživatelů mediálních služeb před nezákonným a škodlivým obsahem, a to i online a s ohledem na poskytovatele služeb (včetně poskytovatelů ze třetích zemí), kteří nedodržují normy EU v oblasti sdělovacích prostředků. Nová norma by měla usnadnit poskytování kvalitních mediálních služeb zmírněním rizika nepřiměřených veřejných a soukromých zásahů do redakční svobody tak, aby novináři a redaktoři mohli pracovat bez zásahů, včetně ochrany svých zdrojů a komunikace. Podpora redakční nezávislosti zaručí také lepší ochranu zájmů příjemců mediálních služeb.

 

Akt o umělé inteligenci

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, která by měla zajistit, že systémy UI uváděné na trh Unie  budou bezpečné a budou v souladu se stávajícími právními předpisy o základních právech a hodnotách Unie. Budou také usnadněny investice a inovace v oblasti UI a zlepšeno účinné vymáhání stávajících právních předpisů upravujících základní práva a bezpečnostní požadavky platné pro systémy UI. Schválený regulační systém se soustředí na přesně definovaný regulační přístup založený na rizicích, který nevytváří zbytečná omezení obchodu, přičemž právní zásah je přizpůsoben konkrétním situacím, v nichž existuje oprávněný důvod k obavám nebo kdy lze tyto obavy v blízké budoucnosti důvodně předpokládat.

 

Vymáhání a konfiskace majetku

Podpořil jsem tuto zprávu, která posílí možnosti příslušných orgánů, pokud jde o identifikaci, zajištění a správu majetku, a posílí a rozšíří možnosti konfiskace tak, aby se vztahovaly na veškerou příslušnou trestnou činnost prováděnou organizovanými zločineckými skupinami, čímž umožní konfiskaci veškerého příslušného majetku. V neposlední řadě směrnice zlepší spolupráci mezi všemi orgány zapojenými do vymáhání majetku.

 

Změna směrnice 2008/98/ES o odpadech

Podpořil jsem tuto zprávu, která se zaměřuje na dvě odvětví náročná na zdroje, a sice výrobu textilu a potravin, přičemž cílem je snížit dopady na životní prostředí a klima, zvýšit kvalitu životního prostředí a zlepšit veřejné zdraví v souvislosti s nakládáním s textilním odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a snížit dopady potravinových systémů na životní prostředí a klima v souvislosti se vznikem potravinového odpadu. Předcházení vzniku potravinového odpadu by rovněž přispělo k potravinovému zabezpečení.

 

Evropská přeshraniční sdružení

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je odstranění překážek rozvoje činností neziskových sdružení v členských státech. Stále více neziskových organizací totiž působí přeshraničně, čímž se posiluje sociální soudržnost mezi členskými státy a prohlubuje se vnitřní trh. Vytváří se proto nová vnitrostátní právní forma, která usnadní přeshraniční činnost neziskových sdružení a jejich mobilitu při respektování vnitrostátních zvyklostí. Nová směrnice zároveň nebude regulovat některé oblasti práva vztahující se na evropská přeshraniční sdružení na vnitřním trhu, zejména daně, pracovní právo, hospodářskou soutěž, duševní vlastnictví, boj proti praní peněz a platební neschopnost.

Autor článku : Luděk Niedermayer