Big_loader_ajax

Jak hlasovat v evropských volbách / How to vote in European elections

14.02.2024

Volby do Evropského parlamentu nás čekají již 7. a 8. června 2024. V pátek (7. 6.) budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu (8. 6.) potom od 8 do 14 hodin. Česká republika tvoří jediný obvod a hlasovací lístky jsou tak na celém území České republiky stejné. Níže naleznete přehled nejdůležitějších informací, které potřebujete znát k hlasování nejen doma, ale i v zahraničí.

English version below

KDO A KAM BUDE VOLEN?

Ve volbách si na území České republiky zvolíme 21 europoslanců, kteří se potom stanou součástí 720 členného sboru poslanců Evropského parlamentu, orgánu, který se velkou měrou spolupodílí na tvorbě evropské legislativy, volí předsedu Evropské komise a rozhoduje o jejím složení, a disponuje také kontrolními pravomocemi nad dalšími podstatnými orgány Evropské unie.

KDE HLASOVAT?

Hlasovat můžete na území obce či jejího okrsku, u jejíhož obecního úřadu jste zapsáni v seznamu voličů. V případě závažných (např. zdravotních) důvodů můžete požádat vaši okrskovou volební komisi o to, aby k vám v rámci území daného volebního okrsku vyslala členy s přenosnou hlasovací schránkou.

Pokud se budete nacházet na jiném místě, než na kterém máte trvalý pobyt, ale stále v rámci České republiky, může volit prostřednictvím tzv. volebního průkazu.

JAK HLASOVAT PROSTŘEDNICTVÍM VOLEBNÍHO PRŮKAZU?

Pomocí volebního průkazu lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O tento volební průkaz musíte předem zažádat ve volebním okrsku, kde máte místo trvalého bydliště, a to:

 • osobně, nejpozději do 5. června do 16:00 hodin; anebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena úřadu nejpozději 31. května v 16:00 hodin.

Ve volební místnosti potom volební průkaz odevzdáte a prokážete svoji totožnost a občanství.

JAK HLASOVAT?

Nejpozději 4. června obdržíte poštou sadu volebních lístků, na požádání budou sady dostupné i ve volební místnosti. Před hlasováním se musíte prokázat dokladem totožnosti.

Na vybrané kandidátní listině můžete udělit až 2 preferenční hlasy, a to zakroužkováním čísla daného kandidáta/daných kandidátů. Jestliže některý z kandidátů získá takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

KDO MŮŽE VOLIT?

Volit může každý občan České republiky, který nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let (který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let), není u něj překážka výkonu volebního práva a dále všichni občané jiných členských států Evropské unie, kteří jsou nejméně 45 dnů přihlášení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR.

JAK MOHU JAKO OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY VOLIT ZE ZAHRANIČÍ?

Pro kandidáty České republiky můžete hlasovat pouze na jejím území, za splnění určitých podmínek však lze volit v jiném členském státě Evropské unie pro tamní kandidáty. Volby se konají v členských státech v rozmezí 6. – 9. června (čtvrtek–neděle) dle místních tradic.

Podmínky jednotlivých členských států pro umožnění hlasování do Evropských voleb se liší, v anglickém jazyce a v jazyce dané země je naleznete zde.

JAK MOHU V ČESKÉ REPUBLICE VOLIT JAKO OBČAN JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE?

Svéprávní občané jiného členského státu Evropské unie, kteří nejpozději 8. června 2024 dosáhnou věku 18 let (alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let)a zároveň jsou nejméně 45 dnů přihlášení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, mohou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Je však nezbytné, aby tito voliči byli zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského paramentu. 

 • Pokud jste již hlasovali v předchozích volbách do Evropského parlamentu, jste do něho znovu zapsáni automaticky.
 • Pokud jste hlasovali ve volbách do zastupitelstvech obcí musíte zažádat o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a to do 28. dubna 2024 do 16.00 hodin. 
 • Pokud jste doposud na území České republiky ještě nehlasovali nebo již hlasovali musíte pro možnost hlasování ve volbách podat do 28. dubna 2024 do 16.00 hodin žádost.

Žádost je nutné podávat osobně na obecním úřadu a je třeba k ní přiložit čestné prohlášení obsahující:

 • vaši státní příslušnost;
 • místo vašeho trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky;
 • adresu volebního obvodu, kde jste hlasovali v posledních volbách do Evropského parlamentu; a
 • prohlášení, že budete hlasovat pouze na území České republiky.

Žádosti naleznete na stránkách ministerstva vnitra zde.

V některých členských státech Evropské unie je také možné hlasovat korespondenčně, v zastoupení, elektronicky, případně na ambasádě. Podrobnosti naleznete v infografice níže.

 

 

HOW TO VOTE IN THE CZECH REPUBLIC SHALL I BE A CITIZEN OF ANOTHER MEMBER STATE OF EUROPEAN UNION? 

All legally competent citizens of other European Union Member States are allowed to vote in elections to the European Parliament under the following conditions:

 • they reach the age of 18 years on 8th of June or earlier;
 • they are registered for permanent or temporary residence on the territory of the Czech Republic on for at least 45 days.

It is necessary that these voters are enrolled to the list of voters for elections to the European Parliament. 

 • Shall you voted in previous elections to the European Parliament, you are enrolled automatically.
 • Shall you voted in communal election, you are obligate to submit a request to transfer your details to the list of voters for the EP election latest on 28th April 2024 at 16.00
 • Shall you not voted so far, or shall you voted only in communal elections, you are obliged to submit a request for being eligible to vote in elections to the European Parliament latest on 28th April 2024 at 16.00

Such request must be submitted in person at the municipal office. It is required to attach affidavit containing the following:

 • your nationality;
 • your whereabouts on the territory of the Czech Republic;
 • the address of election district where you voted last time in the elections to the European Parliament; and
 • the declaration that you will vote solely on the territory of the Czech Republic.

In some European Union countries, you have the possibility to vote by post, by proxy, at the embassy or vie e-voting. You can find details in the infographics above.

 

Kompletní informace naleznete zde.
Autor článku : Jindřich Šikula, stážista Luďka Niedermayera