Big_loader_ajax

Plenární zasedání Evropského parlamentu: 13. až 16. ledna

13.01.2020

Jaké jsou hlavní body prvního plenárního zasedání v roce 2020?

Konference o budoucnosti Evropy: Zapojení občanů do reformy Unie

Parlament ve středu odstartuje proces, který by měl vytvořit budoucí podobu Evropy zdola společně s občany různého věku z různých prostředí. Poslanci budou po rozpravě s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou hlasovat o usnesení, které představí vizi EP pro nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy. Hlasy občanů by podle poslanců měly být v centru širších diskuzí o možnostech řešení vnitřních a vnějších výzev, které v době vyjednávání o Lisabonské smlouvě ještě neexistovaly. Konference by měla začít v roce 2020, její trvání se odhaduje na dva roky. Návrh usnesení zdůrazňuje, že občané z různých prostředí, zástupci občanské společnosti a další zainteresované strany na evropské, národní, regionální a místní úrovni by měly být zapojeny do transparentního, inkluzivního, participativního a vyváženého procesu definování budoucích priorit EU, které by měly odrážet obavy a požadavky obyvatel Unie. Konference by mohla vést k přepsání smluv, na nichž je EU založena, jakož i k vytvoření stálého mechanismu účasti občanů. Záštitu nad konferencí by podle předloženého textu měl přebrat Evropský parlament společně s Radou a Komisí. Poslanci doufají, že patronát klíčových institucí EU zaručí převedení závazků a výsledků konference do praxe.

Rozprava: středa 15. ledna

Hlasování: středa 15. ledna

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Financování Zelené dohody pro Evropu

EP bude v úterý diskutovat o legislativních návrzích, které by měly pomoci k úspěšnému přechodu EU na nízkouhlíkové hospodářství, a ve středu přijme usnesení k Zelené dohodě pro Evropu. Komise poslancům v úterý v 15.00 hod. představí dlouho očekávané legislativní návrhy týkající se Fondu pro spravedlivou transformaci. Ve středu poslanci přijmou nelegislativní usnesení, která navazují na prosincovou plenární rozpravu s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou ohledně balíčku návrhů k Zelené dohodě pro Evropu. EP by mohl podpořit snahy o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a zopakovat svou výzvu k přezkoumání cílů snižování emisí do roku 2030 před prosincovou konferencí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v Glasgow. Parlament v listopadu 2019 zdůraznil, že EU by do roku 2030 měla snížit své emise skleníkových plynů o 55 % (ve srovnání s rokem 1990), aby byla schopna dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Poslanci také v říjnu 2019 vyzvali k rychlému přijetí ambiciózního dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027, který je nezbytný pro financování opatření v oblasti klimatických změn.

Rozpravy: středa 11. prosince 2019 (Zelená dohoda pro Evropu) úterý 14. ledna 2020 (Fond pro spravedlivou transformaci)

Hlasování středa 15. ledna 2020 (Zelená dohoda pro Evropu)

Postup: prohlášení Komise s rozpravami a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Ochrana biodiverzity: Výzva k přijetí závazných cílů

Konference OSN o biologické rozmanitosti by podle usnesení, o kterém bude plénum hlasovat ve čtvrtek, měla dospět k právně závazným cílům, podobně jako u Pařížské klimatické dohody. Letošní konference OSN k biodiverzitě COP15 by měla přispět ke změně současné trajektorie ztráty biodiverzity, uvádí se v návrhu nelegislativního usnesení Výboru EP pro životní prostředí (ENVI). Předložený text navrhuje, aby do roku 2030 tvořily přírodní rezervace alespoň 30 % území EU, aby se cíle v oblasti biodiverzity zohlednily při tvorbě všech politik Unie a aby bylo úsilí o zlepšení biodiverzity podpořeno alespoň deseti procenty dlouhodobého rozpočtu EU. Souvislosti Úmluva OSN o biologické rozmanitosti vstoupila v platnost 29. prosince 1993. Evropský parlament se otázkami spojenými se zachováním biodiverzity zabývá dlouhodobě a opakovaně varoval před bezprecedentním úbytkem rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů. Parlamentní delegace se ve dnech 19. října - 1. listopadu 2020 zúčastní 15. konference OSN o biologické rozmanitosti, která se uskuteční v Kchun-mingu v Číně. Konference by se měla zaměřit na globální rámec pro biodiverzitu po roce 2020 a nastavit tak kurz v oblasti celosvětové ochrany rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů minimálně na dalších deset let.

Rozprava: středa 15. ledna

Hlasování: čtvrtek 16. ledna

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Eskalace napětí na Blízkém východě: Rozprava

Poslanci budou v úterý odpoledne diskutovat se šéfem diplomacie EU Josephem Borrellem o důsledcích nejnovější konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem. Vztahy mezi USA a Íránem se výrazně zhoršily poté, co Spojené státy zabily íránského generála Kásema Solejmáního. Útok se odehrál pomocí bezpilotního letadla dne 3. ledna v iráckém hlavním městě Bagdádu. Írán po atentátu slíbil Spojeným státům tvrdou odvetu a 8. ledna zaútočil raketami na základny s vojáky USA v Iráku. Irácký parlament přijal 5. ledna usnesení, ve kterém vyzval k odchodu zahraničních jednotek ze země.

Rozprava: úterý 14. ledna

Postup: prohlášení Komise s rozpravou

Maďarsko a Polsko: Parlament zhodnotí pokrok v oblasti respektování hodnot EU

Poslanci ve středu zhodnotí dosavadní aktivity ministrů zemí EU v oblasti možného ohrožení právního státu v Maďarsku a Polsku. EP přijme ve čtvrtek dvě nelegislativní usnesení. Parlament v září 2018 vyzval Radu (ministrů) EU, aby přijala opatření, která by zabránila možnému porušování základních hodnot EU ze strany maďarských orgánů. Poslance znepokojovaly zejména otázky nezávislosti soudnictví, svobody projevu, korupce, menšinových práv a situace migrantů a uprchlíků. V případě Polska Evropská komise v prosinci 2017 požadovala přijetí opatření, která by řešila vnímaná ohrožení nezávislosti soudnictví v zemi. Evropský parlament v usnesení z března 2018 výzvu Evropské komise podpořil. Podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU může Rada (ministrů) EU - na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo Evropské komise - rozhodnout, že existuje zřejmé riziko závažného porušení hodnot EU ze strany některého členského státu. Před přijetím takového rozhodnutí by ministři zemí EU měli poskytnout prostor k vyjádření i zástupcům daného členského státu. Ministři členských států již uskutečnili dvě slyšení zástupců maďarské vlády, a to v září a v prosinci 2019. Poslanci opakovaně kritizovali fakt, že na daná slyšení nebyli přizváni. Zástupci polské vlády se na půdě Rady (ministrů) EU obhajovali třikrát v období mezi červnem a prosincem 2018. O existenci závažného a trvajícího porušování hodnot EU může podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o EU rozhodnout Evropská rada (lídři států a vlád EU). Takové rozhodnutí, které by mohlo vést i k sankcím včetně pozastavení hlasovacího práva danému členskému státu, však musí být přijato jednomyslně a musí ho potvrdit Evropský parlament.

Rozprava: středa 15. ledna

Hlasování: čtvrtek 16. ledna

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Brexit: Výzva na ochranu práv občanů EU

Poslanci vyjádří své obavy ohledně ochrany práv občanů EU ve Spojeném království a britských občanů v EU po brexitu na plenární rozpravě v úterý a ve středu přijmou nelegislativní usnesení. Poslanci budou diskutovat o problémech, se kterými se budou pravděpodobně potýkat občané EU pobývající ve Spojeném království i britští občané pobývající na území EU po brexitu. Návrh nelegislativního usnesení zdůrazňuje, že Dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie obsahuje spravedlivá a vyvážená ustanovení zaměřená na ochranu práv občanů během přechodného období, jakož i po jeho uplynutí. Dlouhodobá ochrana občanů, jejich rodin a jejich práv v sociální oblasti podle předloženého textu vyžaduje důkladné uplatňování všech ustanovení Dohody o vystoupení. Navrhované usnesení věnuje specifickou pozornost britskému systému pro registraci dlouhodobého pobytu tzv. „EU Settlement Scheme“ pro občany EU. Předložený text rovněž vyzývá členské státy k uplatňování konzistentního a velkorysého přístupu k ochraně práv britských občanů v EU. Souvislosti Dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie podléhá na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU) schválení Parlamentem prostou většinou odevzdaných hlasů poslanců. Evropský parlament bude o Dohodě o vystoupení hlasovat až po ukončení procesu ratifikace ve Spojeném království.

Rozprava: úterý 14. ledna

Hlasování: středa 15. ledna

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Vyšetřování střetu zájmů českého premiéra Babiše

Poslanci se budou ve středu Evropské komise ptát na probíhající vyšetřování a budoucí opatření související s ochranou finančních zájmů EU. Rozprava se zaměří zejména na případ předsedy vlády ČR Andreje Babiše, který měl zneužit svůj vliv na obohacení se ze zdrojů EU. Evropský parlament přijme v této otázce i samostatné usnesení, o jehož znění však bude hlasovat až na jednom z nadcházejících plenárních zasedání. Souvislosti Evropský parlament vyzývá k řešení situace v České republice již od roku 2017. V prosinci 2018 poslanci vyjádřili prostřednictvím nelegislativního usnesení hluboké znepokojení v souvislosti s propojením českého premiéra Andreje Babiše na skupinu Agrofert, která byla příjemcem zemědělských dotací EU. Parlament také kritizoval Evropskou komisi za její přístup. Exekutiva EU byla podle poslanců dlouhodobě pasivní, a to i přesto, že od roku 2014 měla „silné náznaky“ o střetu zájmů Andreje Babiše jako ministra financí a později i jako premiéra.

Rozprava: středa 15. ledna

Hlasování: některé z následujících plenárních zasedání

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Původní článek si můžete přečíst zde

Autor článku : Iva Laňová, Irena Kubášková
Zdroj : www.europarl.europa.eu