Big_loader_ajax

Iniciativa Single Seat a sídla Evropského parlamentu

25.06.2018

Byť Evropský parlament funguje jako jednotná instituce, má oficiální sídla ve třech různých městech – v Lucemburku, kde sídlí jeho sekretariát; v Bruselu, kde se scházejí parlamentní výbory a probíhá zde většina aktivit europoslanců; a ve Štrasburku, kam se parlament přesouvá jednou do měsíce na plenární zasedání.

Toto relativně složité uspořádání je důsledkem vleklého politického kompromisu mezi členskými zeměmi ohledně umístění institucí EU. Zároveň je však kritizováno pro nedostatek flexibility, administrativní a logistickou náročnost a v neposlední řadě i vysoké náklady na přesuny do štrasburského sídla. Jak ovšem došlo k tomu, že je Evropský parlament rozprostřen do tří měst? A proč se i přes dlouhodobou kritiku situace nemění?

Evropský parlament v současné podobě vznikl v roce 1958 v Lucemburku s názvem Evropské parlamentní shromáždění s Robertem Schumanem, otcem Evropské unie, jako předsedou. V témže roce bylo rovněž zavedeno, že europoslanci sedí podle své politické příslušnosti namísto podle národností, což je vnímáno jako počátek dnešní podoby Parlamentu (i nyní sedí europoslanci podle příslušnosti v politických frakcích). Po vytvoření dvou nových společenství (Evropské hospodářské společenství a Euratom) byly Lucemburk, Štrasburk a Brusel vybrány Konferencí ministrů zahraničí (6.-7. ledna 1958 v Paříži) jako provizorní sídla do doby, než se vlády členských států dohodnou na trvalém uspořádání. Nepsaným pravidlem bylo, že Evropská komise a Evropská rada se scházely v Bruselu nebo Lucemburku, zatímco parlamentní shromáždění zasedalo ve Štrasburku. Štrasburk byl zvolen pro svůj symbolický význam smíření mezi Francií a Německem.

Označení Evropský parlament se začalo používat roku 1962, avšak jako formální název instituce bylo do Smluv o EU zaneseno až roku 1985 Jednotným evropským aktem. Roku 1965 se zástupci vlád členských zemí v Rozhodnutí o provizorní lokaci určitých institucí a oddělení Společenství dohodli, že Lucemburk, Štrasburk a Brusel zůstanou provizorními sídly institucí společenství, a řešení problému určení sídla Parlamentu se tak znovu odsunulo. Sloučením komisí a rad pro jednotlivá Evropská společenství do Evropské rady a Evropské komise vedlo k jejich umístění v Bruselu. Roku 1979 pak byli europoslanci poprvé voleni přímo občany jednotlivých členských zemí.

Právě kvůli dlouhotrvajícímu provizornímu řešení a nevyjasněnému uspořádání Evropský parlament v 60.-80. letech několikrát nepravidelně zasedal v Lucemburku i v Bruselu, i přestože provizorním sídlem parlamentu byl Štrasburk. V roce 1985 se Parlament z praktických a pragmatických důvodů usnesl na vybudování druhého sídla v Bruselu – kvůli blízkosti k zbylým dvěma hlavním institucím EU (Rada a Komise), a tedy i k celému legislativnímu procesu. Výstavba sídla byla placena z rozpočtu parlamentu, a tedy z části unijního rozpočtu určeného na administrativní náklady. Proti tomuto rozhodnutí protestovalo několik států v čele s Francií.

Finální dohoda byla nakonec dosažena Evropskou radou (tedy zástupci vlád členských zemí) roku 1992 v Edinburghu dalším Rozhodnutím Evropské rady. Zde se rozhodlo o současném uspořádání – tedy, že Parlament se dvanáctkrát do roka schází ve Štrasburku, kde je jeho formální sídlo, zatímco ostatní parlamentní aktivity a výbory budou umístěny v Bruselu. Toto uspořádání bylo rozporováno samotným Parlamentem (Parlament se usnesl, že se necítí být vázaný rozhodnutím, které ho nutí rozdělovat aktivity mezi tři členské státy, jelikož je v rozporu jak se Smlouvami, tak s právy a pravomocemi Parlamentu).

Rozhodnutí bylo nicméně v reakci na nesouhlas Parlamentu následně v protokolu zaneseno do Amsterodamské smlouvy (dodatek Smlouvy o EU) v roce 1997. Všechna tři sídla Evropského parlamentu – Brusel, Lucemburk i Štrasburk – jsou tak zanesena do evropských Smluv a jsou primárním evropským právem. Parlament tedy nemá kompetenci jakékoli z těchto sídel zrušit. Zrušení sídel v Bruselu či Štrasburku se tedy neobejde bez jednotného souhlasu Evropské rady, který je pro změnu Smluv nutný.

Plné znění ze Smlouvy o Evropské Unii:

PROTOKOL (č. 6)

O UMÍSTĚNÍ SÍDEL ORGÁNŮ A NĚKTERÝCH INSTITUCÍ, SUBJEKTŮ A ÚTVARŮ EVROPSKÉ UNIE

a) Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání, která trvají 12 měsíců, včetně zasedání o rozpočtu. Doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu. Výbory Evropského parlamentu zasedají v Bruselu. Generální sekretariát Evropského parlamentu a jeho útvary sídlí v Lucemburku.

Zdroj: Evropská komise

Přesuny Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem jsou dlouhodobě terčem kritiky (dokonce si v médiích vysloužily označení „kočovný cirkus“) a vzniklo mnoho iniciativ o sloučení bruselského a štrasburského sídla do jednoho (většinou se zamýšleným umístěním ve Štrasburku blízko zbylých institucí) – v současné době se o toto snaží iniciativa Single Seat. Průzkumy mezi europoslanci ukázaly, že naprostá většina (téměř 90 %) je pro jednotné sídlo a většina (68 %) podporuje Brusel. Roku 2011 se europoslanci usnesli s podporou 73 % na podpoře tzv. Häfnerovy zprávy, která vyzývá ke změnám Smluv ohledně sídla Parlamentu. O dva roky později během hlasování o rozpočtu pak rezolucí vyzvali Radu k ukončení měsíčních přesunů do Štrasburku.

Takovýto vývoj však naprosto odmítá Francie, která se štrasburského sídla v žádném případě nechce vzdát, a svým hlasem tedy může Radu zablokovat. Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se dokonce nechal slyšet, že sídlo Parlamentu ve Štrasburku je „mimo jakékoli vyjednávání“ a že Francie se svého jediného sídla instituce EU rozhodně nemíní vzdát. Stejný postoj zaujali francouzští europoslanci k návrhu vyměnit štrasburské sídlo za umístění Evropské medicínské agentury (EMA) po přesunu z Londýna.

Autor článku : Tomáš Dvořák, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera