Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 14. - 17. září

25.09.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na zářijovém plenárním zasedání?

Úloha EU při ochraně a obnově světových lesů

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která zdůrazňuje pozitivní přínos lesů pro zdraví a kvalitu života lidí i jejich vysokou hodnotu z hlediska životního prostředí, jelikož ukládají uhlík, uchovávají zásoby vody, omezují erozi a poskytují ochranu před sesuvy půdy. Domnívám se, že je důležité podporovat udržitelné obhospodařování lesů a biohospodářství a že udržitelné modely obhospodařování lesů a udržitelné využívání půdy v celosvětovém měřítku mohou přispět k předcházení odlesňování a znehodnocování lesů a měly by být založeny na nejvyšších normách zohledňujících hospodářskou, environmentální i společenskou udržitelnost.

 

Bezpečnostní spolupráce mezi EU a Afrikou v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která zdůrazňuje význam celkového zapojení EU v oblasti Sahelu, v západní Africe a v oblasti Afrického rohu a uznává příspěvek misí a operací SBOP k míru, bezpečnosti a mezinárodní stabilitě, zmiňuje však nutnost zajistit rychlejší a účinnější reakci na krize. Domnívám se, že udržitelnost, účinnost a viditelnost civilních a vojenských misí EU v Africe je navzdory vysokému nasazení a profesionalitě jejich zaměstnanců podrývána nedostatečným zapojením místních obyvatel, neexistencí plánů udržitelnosti a nedostatkem základního vybavení v dotčených zemích, a to i s ohledem na jejich schopnost posílit kapacitu partnerů. V tomto by se teda měla EU usilovat o dosažení změny.

 

Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí 

Podpořil jsem legislativní zprávu, protože jsem přesvědčen, že ke společnému úsilí o dokončení přechodu na nulové čisté emise skleníkových plynů co nejdříve a nejpozději do roku 2050 v souladu se závazky Unie v rámci Pařížské dohody a se závěry Evropské rady o změně klimatu ze dne 12. prosince 2019 by měla přispívat všechna odvětví ekonomiky, včetně námořní dopravy. Proto jsem podpořil opatření směřující k dosažení přechodu na klimaticky neutrální lodní dopravu. Mimo jiné se domnívám, že provozovatelé lodí by měli zajistit provozování plavidla způsobem, který je energeticky co nejúčinnější a kterým se emise udrží na co nejnižší úrovni, a že loďařské společnosti by měly zajistit prioritně snižování emisí při stavbě nových lodí.

 

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

Podpořil jsem legislativní zprávu v rámci procesu konzultace, která umožňuje, aby si Komise mohla půjčovat finanční prostředky na kapitálových trzích za účelem financování výdajů v rámci balíčku EU na podporu oživení Next Generation, přičemž k pokrytí závazků v oblasti splácení v daném roce by měly sloužit zejména tzv. nové vlastní zdroje založené na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, na příjmech členských států ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a na příspěvku členských států vypočteném z nerecyklovaných plastových obalových odpadů, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, v plném souladu s pravidly WTO, a na dani z digitálních služeb a dani z finančních transakcí, které budou pokud možno zavedeny podle režimu, na němž se dohodnou všechny členské státy. Komise by měla proto co nejdříve předložit nezbytné legislativní návrhy týkající se těchto nových vlastních zdrojů a potenciálních dalších nových vlastních zdrojů, které by podporovaly Zelenou dohodu pro Evropu i fungování jednotného trhu a úsilí o efektivnější zdanění právnických osob.

 

Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která upozorňuje na ztrátu nezávislosti Evropy v oblasti zdravotnictví způsobené přemístěním výroby, v důsledku něhož pochází 40 % léčivých přípravků prodávaných v Unii z třetích zemí. Vzhledem k tomu, že pandemie nového koronaviru odhalila také nedostatek zdravotnického vybavení, zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek, je třeba, aby Komise a členské státy uskutečnily rychlé a potřebné kroky k zajištění zabezpečení dodávek zdravotnických výrobků, snížení závislosti EU na třetích zemích a podpoře místní výroby farmaceutických přípravků, pokud jde o tzv. léčiva vysokého léčebného významu.

 

Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která mimo jiné konstatuje, že v některých členských státech – a bohužel mezi ně patří i ČR - bylo ve vzdělávání sociálně znevýhodněných romských dětí v předchozích letech dosaženo jen omezeného pokroku, zejména z důvodu chybějící politické vůle a nesnášenlivosti vůči Romům, což má za následek, že mezi romskými a neromskými žáky a studenty, pokud jde o studijní výsledky, přetrvávají velké rozdíly. Pro přerušení cyklu mezigeneračního přenosu chudoby je přitom třeba romským dětem zajistit rovnocenný start do života. Je důležité začít se vzděláváním zranitelných romských žáků co nejdříve, s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v každém členském státě, a to jejich začleněním do rovných, cenově dostupných, přístupných a inkluzivních služeb předškolního vzdělávání a péče.

 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že navzdory třem slyšením polských představitelů v Radě, několikanásobné výměně názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, jichž se účastnili polští představitelé, alarmujícím zprávám Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy a čtyřem řízením o nesplnění povinnosti, která zahájila Komise, nejen že nedošlo v situaci v oblasti právního státu v Polsku k podstatnému zlepšení, ale tato situace se od aktivace postupu podle čl. 7 odst. 1 SEU ještě vážně zhoršila. Nejnovější vývoj probíhajících slyšení podle čl. 7 odst. 1 SEU ukazuje na důležitost přijetí doplňkového preventivního mechanismu Unie pro demokracii, právní stát a základní práva a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech.

 

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

Podpořil jsem zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci („FST“), který je v rámci politiky soudržnosti jedním z pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci. Cílem tohoto fondu je zmírnit a kompenzovat nepříznivé účinky klimatické transformace tím, že podpoří nejvíce postižená území a dotčené pracovníky, a prosazovat na těchto územích vyváženou sociálně-ekonomickou transformaci, která bojuje proti sociální nejistotě a nestabilnímu podnikatelskému prostředí. FST by měl také výrazně přispět k zohlednění oblasti klimatu a životního prostředí. Zdroje z finančního krytí FST by měly být doplňkové a být poskytovány nad rámec investic, které jsou zapotřebí k dosažení celkového cíle vynaložit 30 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Zdroje dobrovolně převedené z EFRR a ESF+ by mohly plně přispět k dosažení tohoto cíle.

 

Zpráva o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která mimo jiné vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda je proveditelné přesměrování příjmů ze systému obchodování s emisemi na renovace budov, a zda je proveditelné vyčlenit část výnosů z aukcí na úrovni EU. Komise a členské státy by k financování energetické účinnosti budov měly vytvořit flexibilní modely pro součinnost různých finančních programů a nástrojů. Komise by také měla přezkoumat pravidla státní podpory včetně pravidel pro investice malých a středních podniků, s cílem vytvořit rámec na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti, a posílit integrované programy renovací, včetně instalace nebo modernizace systémů ústředního vytápění.

 

Zpráva o komplexním evropském přístupu ke skladování energie

Podpořil jsem nelegislativní zprávu, která vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní strategii pro skladování energie s cílem umožnit transformaci na vysoce energeticky účinné hospodářství založené na obnovitelných zdrojích energie, přičemž zohlední všechny dostupné i tržně orientované technologie a zachová si technologicky neutrální přístup. Tato strategie by měla určit nezbytná opatření ke zlepšení přeshraničních propojení a koordinace, snížení regulační zátěže pro vstup na trh a zlepšení přístupu ke kapitálu, dovednostem a surovinám pro technologie skladování energie za účelem posílení konkurenceschopnosti evropského trhu a průmyslu. V souladu se zásadou technologické neutrality je třeba zajistit rovné podmínky pro všechna řešení skladování energie s cílem umožnit tržním silám podněcovat nejlepší volby technologie a podporovat inovace a že hlavními faktory majícími dopad na vývoj různých technologických řešení by měly být ukazatele spotřeby energie, uhlíková stopa a náklady na výrobu, provoz, recyklaci a vyřazení z provozu.

 

Usnesení o COVID-19: Koordinace zdravotních posouzení a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá k přijetí a provádění společné strategie testování, v rámci níž by se uznávaly výsledky testů ve všech členských státech a byly k dispozici dostatečné testovací kapacity, aby se zajistilo, že každý, kdo potřebuje podstoupit test, tak může učinit bez nepřiměřených čekacích lhůt. Vzhledem k tomu, že většina členských států vyvinula aplikace pro vysledování kontaktů v souvislosti s COVID-19, měla by být na úrovni EU zajištěna interoperabilita těchto aplikací, které umožní vysledování kontaktů v souvislosti s COVID-19 v celé EU. Komise a členské státy by měly občany vytrvale vybízet k používání těchto aplikací, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů.

 

Usnesení o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného

Podpořil jsem usnesení, protože otrávení Alexeje Navalného považuji za pokus ruského režimu pokusu umlčet jej odradit jej od dalšího odhalování závažné korupce v rámci režimu a celkově zastrašit politickou opozici v zemi. Domnívám se proto, že by mělo být okamžité zahájeno mezinárodní vyšetřování a Rada pro zahraniční věci by měla co nejdříve zaujmout k této otázce aktivní postoj v podobě přijetí restriktivních opatření vůči Rusku a posílení sankcí, které vůči němu již zavedla. Přijaté sankční mechanismy by měly umožňovat shromažďování a zmrazení evropských aktiv zkorumpovaných osob v souladu se zjištěními nadace Alexeje Navalného pro boj proti korupci.

 

Usnesení o situaci v Bělorusku

Podpořil jsem usnesení, které odsuzuje probíhající zastrašování, pronásledování a nepřiměřené užití síly namířené proti účastníkům stávek, členům Koordinační rady a dalším představitelům opozice, aktivistům občanské společnosti, nezávislým novinářům a bloggerům, a požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob, které byly svévolně zadrženy před zfalšovanými volbami z 9. srpna a po nich. Jsem přesvědčen, že EU by měla co nejdříve zavést sankce zaměřené proti osobám zodpovědným za falšování volebních výsledků a za represe v Bělorusku, včetně Aljaksandra Lukašenky. Také jsem pro  přezkoumání možnosti zahrnout do sankčního seznamu i ruské občany, kteří jsou přímo zapojeni do podpory režimu prezidenta Lukašenka v Bělorusku.