Big_loader_ajax

Vysvětlení hlasování z květnového plenárního zasedání Evropského parlamentu

09.05.2022

Jak a proč jsem hlasoval na květnovém plenárním zasedání?

European ParliamentShromažďování, uchovávání a analýza důkazů týkajících se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů Eurojustem

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, protože jsem přesvědčen, že v zájmu zajištění sdílení důkazů a osvědčených postupů týkajících se stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů s příslušnými vnitrostátními orgány a mezinárodními justičními orgány by měl Eurojust navázat úzkou spolupráci s Mezinárodním trestním soudem a jakýmkoli jiným soudem, tribunálem nebo mechanismem, jehož cílem je řešit zločiny, které mají vliv na mezinárodní mír a bezpečnost. V souladu s tím by měl Eurojust usnadňovat výkon žádostí o justiční spolupráci Mezinárodního trestního soudu nebo zvláštních trestních soudů, tribunálů nebo mechanismů, které se týkají důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy.

 

Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou

Podpořil jsem tuto zprávu, která mi jiné vítá skutečnost, že Moldavsko dne 3. března 2022 podalo žádost o přistoupení k EU, což potvrzuje, že si zvolilo evropskou cestu. Z tohoto kroku vyplývá potřeba intenzivnějšího politického dialogu na vysoké úrovni s moldavskými orgány, aby bylo dosaženo hmatatelného a udržitelného pokroku při provádění klíčových reforem. Orgány EU by Moldavsku společně s Ukrajinou a Gruzií měly udělit status kandidátské země, a to v souladu s článkem 49 Smlouvy o EU a podle jejich výsledků, a v mezidobí pokračovat v úsilí o začlenění Moldavska na jednotný trh EU.

 

Zpráva Komise o právním státu za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje znepokojení nad tím, že některé členské státy, včetně Maďarska a Polska, soustavně neprovádí vnitrostátní rozsudky a rozsudky Soudního dvora a ESLP, což přispívá k oslabování právního státu. Neprovedení rozsudků může vést k tomu, že porušování lidských práv bude ponecháno bez nápravy, a to může u veřejnosti vyvolat dojem, že rozsudky mohou být přehlíženy, což oslabuje nezávislost soudnictví a obecnou důvěru v sílu spravedlivého rozhodování. Připomíná se význam nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu tam, kde má porušení zásad právního státu dopad na řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie nebo kde hrozí závažné riziko tohoto dopadu.

 

Zpráva o Severní Makedonii za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje politování nad tím, že Rada oficiálně nezahájila dlouho odkládaná přístupová jednání se Severní Makedonií a domnívá se, že toto rozhodnutí podkopává postoj tamní veřejnosti k EU a může představovat vážné nebezpečí pro celou politiku rozšiřování, poškozuje pověst EU jako spolehlivého partnera a významného geopolitického aktéra. Domnívám se, že Bulharsko a Severní Makedonie by měly vyřešit svůj kulturně-historický spor odděleně od procesu přistoupení Severní Makedonie a okamžitě umožnit uspořádání první mezivládní konference, protože Severní Makedonie splnila všechna oficiální kritéria.

 

Zpráva o Albánii za rok 2021

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Radu k zahájení přístupových jednání s Albánií, jak soustavně doporučuje Komise, jelikož země splnila podmínky stanovené Evropskou radou a nadále dosahuje trvalých výsledků v základních oblastech. Členské státy by měly prokázat plný politický závazek vůči rozšíření a zahájením přístupových jednání s Albánií dát věrohodný impuls reformnímu úsilí i v dalších zemích, jichž se proces rozšíření týká.

 

Stíhání opozice a zadržování odborových předáků v Bělorusku

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá k uspořádání nových svobodných a spravedlivých voleb pod mezinárodním dohledem Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a připomíná, že Evropská unie a její členské státy neuznaly výsledky prezidentských voleb z roku 2020 kvůli široce rozšířenému falšování výsledků, a neuznávají tedy ani Aljaksandra Lukašenku jako běloruského prezidenta. Odsuzuje také skutečnost, že politicky motivované soudní procesy probíhají za zavřenými dveřmi a bez řádného soudního procesu, čímž porušují mezinárodní povinnosti a závazky země, což má za následek tvrdé a neopodstatněné rozsudky nad vedoucími představitele opozice.

 

Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin

Podpořil jsem postoj EP, protože jsem přesvědčen, že úspěch dohody OECD o globální minimální úrovni zdanění nadnárodních skupin v Unii bude zcela záviset na jejím transparentním a důsledném provádění v rámci Unie i v celosvětovém měřítku. Cílem je zajistit, aby všechny společnosti platily svůj spravedlivý podíl daně ze zisků generovaných jejich činností v EU.

 

Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty a učení pro udržitelné životní prostředí

 

Podpořil jsem toto usnesení, které zdůrazňuje, že mikrocertifikáty a individuální vzdělávací účty mohou být důležité pro ty, kdo chtějí prohlubovat své dovednosti, změnit kvalifikaci či získat oficiálně uznávanou kvalifikaci, aby udrželi krok s rychlými změnami ve společnosti a se stále více digitalizovaným trhem práce, a také pro ty, kdo chtějí změnit způsoby osobního rozvoje nebo docílit vzestupné sociální mobility. V tomto ohledu vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivý nástroj, který by členské státy motivoval k zavedení mikrocertifikátů, jež by měly zůstat dobrovolné.


Boj proti beztrestnosti pachatelů válečných zločinů na Ukrajině

Podpořil jsem toto usnesení, které požaduje, aby byla žalobci Mezinárodního trestního soudu poskytnuta podpora při vyšetřování a stíhání osob podezřelých z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a případně genocidy, a to tím, že mu bude poskytnuta politická podpora, zpřístupněny veškeré důkazy včetně informací a dat z otevřených zdrojů, satelitních snímků a odposlechů komunikace, a bude zajištěno, aby v rozpočtu Mezinárodního trestního soudu byly k dispozici přiměřené lidské a finanční zdroje, aby mohla být zaručena jeho nezávislost a nestrannost. Vyzývá také členské státy a Komisi, aby poskytly veškerou pomoc, která je nezbytná k posílení soudní kapacity Ukrajiny a navýšení zdrojů s cílem účinně vyšetřovat a stíhat válečné zločiny; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytovaly ukrajinským orgánům podporu ve snaze o to, aby na vnitrostátní úrovni naplňovaly klíčová kritéria pro boj proti beztrestnosti pachatelů závažných mezinárodních zločinů, včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

 

 Sociální a hospodářské důsledky ruské války na Ukrajině pro EU – posílení akceschopnosti EU

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá k tomu, aby byly Ukrajině odpuštěny dluhy, a žádá, aby Komise a členské státy stály v čele budování Svěřenského fondu solidarity pro Ukrajinu a přípravy strategie zaměřené na obnovu Ukrajiny po válce. Připomíná také svůj dlouhodobý postoj, že Parlament musí být plně zapojen do zřizování svěřenských fondů EU, souvisejícího provozního rozhodování a dohledu nad nimi. Dále vzývá Radu, aby rozšířila seznam osob, na něž se přímo vztahují sankce EU, včetně ruských oligarchů, a zohlednila přitom seznam 6 000 osob, který předložila nadace Navalného. Také požaduje, aby byl rozšířen počet sdělovacích prostředků napojených na Rusko a působících v EU, na něž se vztahují sankce EU, konkrétně o „zpravodajskou agenturu“ InfoRos, napojenou na zpravodajskou službu GRU.

Autor článku : Luděk Niedermayer